News

In deze werf licht Victoria de figuur van de vrijwillige mede-eigendom toe zodat u weet waar u in dit verband specifiek op moet letten.

1. Algemene toelichting

Het nieuwe goederenrecht herneemt de volledige appartementswet.

Aan de figuur van de gedwongen mede-eigendom is dus niet opnieuw geraakt.

Hoewel we u niet veel nieuws kunnen brengen over de mede-eigendom, vinden wij het wel belangrijk om twee punten onder de aandacht te brengen.

Op deze werf lichten we de figuur van de vrijwillige mede-eigendom toe.

Op de volgende werf komt u meer te weten over de veranderingswerken binnen de gedwongen mede-eigendom (of anders genaamd "het appartementsrecht").


2. De duurtijd van de vrijwillige mede-eigendom

De vrijwillige mede-eigendom is zoals de benaming zelf luidt, een mede-eigendom die vrijwillig ontstaat. Deze figuur wordt contractueel geregeld.

Er zijn twee vormen van vrijwillige mede-eigendom, namelijk van bepaalde of van onbepaalde duur.

2.1 Vrijwillige mede-eigendom van bepaalde duur

Een vrijwillige mede-eigendom voor bepaalde duur is slechts aan derden tegenwerpelijk voor haar resterende duurtijd en ten hoogste voor vijf jaar.

Uiteraard zal deze eigendomsvorm voor wat betreft onroerende goederen maar tegenstelbaar zijn na overschrijving van het contract in de registers van het bevoegde kantoor Rechtszekerheid. Daartoe moet het contract notarieel vastgelegd zijn.

Als u een vrijwillige mede-eigendom contractueel afsluit, bijvoorbeeld wanneer u een goed  aankoopt  voor een welbepaalde duur, dan moeten derden – bijvoorbeeld schuldeisers – deze mede-eigendom respecteren. Maar dit geldt enkel voor de duurtijd van de mede-eigendom, die niet langer mag zijn dan vijf jaar en voor wat betreft onroerende goederen enkel indien het contract geregistreerd is.

2.2 Vrijwillige mede-eigendom van onbepaalde duur

Bij een vrijwillige mede-eigendom van onbepaalde duur kan elke mede-eigenaar het contract, niettegenstaande andersluidende regeling, opzeggen met inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn.

Als mede-eigenaar binnen deze figuur moet u er rekening mee houden dat een schuldeiser van één van de andere mede-eigenaar(s) over hetzelfde recht beschikt als de mede-eigenaar zelf om de vrijwillige mede-eigendom van onbepaalde duur op te zeggen.

Wanneer er dus geen duur in het contract van vrijwillige mede-eigendom bepaald werd, dan is de mede-eigendom niet beschermd tegen uw schuldeisers of die van één van de andere mede-eigenaars. Dit is bij een vrijwillige mede-eigendom van bepaalde duur wel het geval, althans voor de voorziene duur (en dus voor maximaal vijf jaar).
Als er geen akkoord tussen de mede-eigenaars kan worden gevonden over de duur van de opzeggingstermijn, dan kan de tussenkomst van de rechter gevraagd worden.

De rechter zal dan de duur van de opzeggingstermijn bepalen. Hij houdt hierbij rekening met de kosten die reeds door de partijen werden gemaakt, het voortbestaan van de doorslaggevende beweegreden die partijen ertoe heeft aangezet om de vrijwillige mede-eigendom tot stand te brengen en het nadeel dat voortvloeit uit de beëindiging voor de andere deelgenoot. De opzeggingstermijn kan in elk geval niet langer zijn dan vijf jaar.

3. Waar op letten bij een vrijwillige mede-eigendom?

De figuur van de vrijwillige mede-eigendom kan interessant zijn indien u samen met een partner een (on)roerend goed wenst aan te kopen.

Wanneer u een contract afsluit om een mede-eigendom te vestigen, besteedt u best aandacht aan ofwel de duur van de mede-eigendom ofwel – wanneer u geen duur wenst te voorzien – de opzeggingstermijn die moet gerespecteerd worden. Deze opzeggingstermijn zal ook gelden voor uw eventuele schuldeisers of die van uw mede-eigenaar.

Vergeet bij de aankoop van een onroerend goed niet bij de notaris te gaan om de akte te laten registeren. Dit is uitermate belangrijk want zonder registratie bent u niet beschermd tegen schuldeisers.

U kan steeds bij ons team terecht om u te laten bijstaan bij de opmaak van uw contract tot vestiging van de vrijwillige mede-eigendom. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren (+32 (0)2 747 40 07 of via info@seeds.law)!

Lees ook

Ontdek ons e-book over op roadtrip doorheen het nieuwe goederenrecht

In ons e-book "Op roadtrip doorheen het nieuwe goederenrecht" ontdekt u een aantal belangrijke topics over het nieuwe goederenrecht.

articleImage.Name

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Gloria Inés Delgado Villegas

Gloria Inés Delgado Villegas

Counsel