Vruchtgebruik - Onderhoudswerken, bijdrageplicht en natrekking

Op roadtrip doorheen het nieuwe goederenrecht - Werf 8

News

Op werf 8 gaat Victoria dieper in op de verplichting om onderhoudswerken uit te voeren en een bijdrage te betalen in geval van vruchtgebruik en het recht op natrekking.

1. Onderhoudswerken binnen een recht op vruchtgebruik

De vruchtgebruiker is verplicht om alle onderhoudsherstellingen uit te voeren aan het goed waarvan hij het genot heeft.

Het gaat hier om herstellingen die op korte of lange termijn nodig zijn om de waarde van het goed te vrijwaren, onder voorbehoud van normale slijtage, ouderdom of overmacht.

De grove herstellingen zijn daarentegen ten laste van de blote eigenaar. Met grove herstellingen worden de herstellingen bedoeld die betrekking hebben op de structuur van het goed of van zijn inherente bestanddelen of waarvan de kosten manifest de vruchten van het goed te boven gaan.

Echter, wanneer deze grove herstellingen betrekking hebben op bouwwerken of beplantingen die de vruchtgebruiker zelf heeft aangebracht, dan moet de vruchtgebruiker zelf instaan voor deze herstellingen.Daarnaast is voorzien dat de blote eigenaar die de grove herstellingen uitvoert, van de vruchtgebruiker kan eisen dat deze proportioneel bijdraagt in de kosten daarvan. Deze bijdrage wordt bepaald in verhouding tot de waarde van het vruchtgebruik tegenover de waarde van de volle eigendom. De wetgever heeft echter enkel voorzien in een berekeningstabel voor natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen.

Hier kan men contractueel van afwijken of contractueel voorzien in een eigen berekeningstabel voor de bijdrage in de kosten, omdat deze bepalingen van aanvullend recht zijn.

Tevens beschikken partijen, zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar, over de mogelijkheid om op elk ogenblik het vruchtgebruik te laten omzetten, hetzij in volle eigendom, hetzij in een geldsom, hetzij in een gewaarborgde en geïndexeerde rente.

2. Bijdrage in de lasten binnen een recht op vruchtgebruik

Hoewel het de vruchtgebruiker zal zijn die gehouden is tot alle periodieke lasten, zal de blote eigenaar de buitengewone lasten moeten dragen, ook al moeten deze periodiek worden betaald.

Enkel voor de bouwwerken en/of beplantingen die de vruchtgebruiker zelf heeft opgericht, zal hij zowel de periodieke lasten als de buitengewone lasten moeten dragen.

3. Recht op natrekking

Wanneer de vruchtgebruiker bouwwerken en/of beplantingen heeft opgericht binnen de grenzen van zijn recht, zonder verplichting en met toelating van de blote eigenaar, dan zal deze laatste de vruchtgebruiker moeten vergoeden voor deze werken en/of beplantingen. De blote eigenaar kan niet aandringen op de verwijdering hiervan.

Tot aan de betaling heeft de vruchtgebruiker een retentierecht op deze werken en/of beplantingen. Eveneens kan hij beslissen om deze bouwwerken of beplantingen gedurende de duurtijd van zijn recht op vruchtgebruik weer te verwijderen.In geval er toestemming is van de blote eigenaar, zal deze middels zijn recht op natrekking eigenaar worden van de bouwwerken en beplantingen.

Wanneer er evenwel geen toestemming van de blote eigenaar voorligt, dan worden de bouwwerken en/of beplantingen de eigendom van de blote eigenaar, zonder dat hij enige vergoeding verschuldigd zal zijn.

Voor meer informatie over de voor-en nadelen van de figuur van het vruchtgebruik, raadpleeg het team van Seeds of Law op +32 (0)2 747 40 07 of via info@seeds.law.

Lees ook

Ontdek ons e-book over op roadtrip doorheen het nieuwe goederenrecht

In ons e-book "Op roadtrip doorheen het nieuwe goederenrecht" ontdekt u een aantal belangrijke topics over het nieuwe goederenrecht.

articleImage.Name

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Gloria Inés Delgado Villegas

Gloria Inés Delgado Villegas

Counsel