News

Vanaf 23 november 2022 moeten verkopers in Vlaanderen bij elke eigendomsoverdracht van een pand dat voor 2001 is gebouwd en een oppervlakte van minstens 20m2 heeft, een asbestattest afgeven aan de koper.

Het is de bedoeling dat tegen 2032 elk gebouw dat voor 2001 is gebouwd over een asbestattest beschikt. Het asbestattest zal voor elk gebouw gelden, ongeacht of deze al dan niet te koop staat.

Het asbestattest kadert in een maatregel van de Vlaamse regering om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040.

 

1. Wat is een asbestattest?

Een asbestattest geeft een duidelijk idee van de staat van het gebouw op asbestvlak.

Hiertoe moet een gecertificeerd asbestdeskundige een asbestinventarisatie opmaken van een gebouw. De asbestdeskundige zal ter plaatse komen en een visuele inspectie van het gebouw doen en een eventuele staalname.

Op basis van zijn verslag, zal OVAM vervolgens een asbestattest afgeven waarin meer informatie wordt gegeven over de asbestveiligheid van het gebouw. Indien er asbest aanwezig is, kan het verslag een advies bevatten met informatie over de manier waarop het asbest verwijderd of beheerd kan worden.

2. Wanneer geldt de verplichting?

Vooreerst geldt de verplichting van zodra er een overdracht van een gebouw is. Men spreekt van een overdracht van een gebouw bij een verkoop, een schenking, een vestiging of overdracht van een recht van vruchtgebruik, erfpacht, opstal, of een zakelijk recht van gebruik. Het gaat hier meer bepaald over de overdracht van woningen, kantoorgebouwen, handelspanden, bedrijfsgebouwen, appartementen etc.. Erfenissen vallen niet onder het toepassingsgebied van deze regelgeving.

Ten tweede geldt de verplichting voor eender welk gebouw waarvan de (som van de) grondoppervlakte(s) groter is of gelijk aan 20m², of wanneer de grondoppervlakte kleiner is dan 20m², maar het gebouw deel uitmaakt van een grotere constructie met een grondoppervlakte die groter dan of gelijk is aan 20m².

Voorlopig moet een verhuurder geen asbestattest opmaken. Indien een verhuurder in Vlaanderen echter wel over een asbestattest beschikt, dan is hij verplicht om dit te overhandigen aan de huurder. Tegen 2032 zal de verplichting in het kader van verhuurpanden wel gelden.

3. Tegen wanneer moet dit in orde zijn?

Vanaf 23 november 2022 moet de vastgoedmakelaar of de notaris de informatie opnemen in het compromis en in de uiteindelijke notariële akte. Het is belangrijk dat de koper de informatie met betrekking tot de asbestsituatie van een gebouw voor de ondertekening van de onderhandse overeenkomst ontvangt. Het is daarom aangeraden om deze informatie als vastgoedmakelaar al in de publiciteit te vermelden.

Voor appartementen moet de verkoper vanaf 23 november 2022 ook een asbestattest afgeven voor de private delen. Voor de gemeenschappelijke delen van een appartement geldt de verplichting pas vanaf 1 mei 2025.

Vooralsnog geldt deze verplichting enkel in Vlaanderen. Wallonië en Brussel hebben hiervoor nog geen regeling uitgewerkt.

Indien u vragen zou hebben omtrent dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze specialisten via info@seeds.law of +32 (0)2 747 40 07.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Jan Ghysels

Jan Ghysels

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Peter Moerman

Peter Moerman

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Yves Sacreas

Yves Sacreas

Senior Counsel
Tracy Enta

Tracy Enta

Counsel