Nieuwe regels voor de verkoop van autovoertuigen aan consumenten

Verkoop van autovoertuigen aan consumenten

Analyse

De verplichtingen die professionele verkopers tot nu toe moeten respecteren bij de verkoop aan consumenten van nieuwe motorvoertuigen, worden aangepast en eveneens uitgebreid tot de verkoop van tweedehandswagens.

Professionele verkopers hebben reeds sinds 2000 de verplichting om een aantal essentiële gegevens op te nemen op de voorzijde en algemene verkoopsvoorwaarden op de keerzijde van de bestelbon die zij gebruiken bij de verkoop van nieuw autovoertuigen aan een consument.

Deze regeling wordt vanaf 1 november 2019 aangepast en ook uitgebreid tot de verkoop van tweedehandse voertuigen.

Waarmee zullen professionele autoverkopers rekening moeten houden bij de verkoop van een auto, nieuw of tweedehands?

1. De verkoopovereenkomst moet verplichte gegevens bevatten

De verplichte gegevens werden in sommige gevallen uitgebreid of nauwer omschreven, zoals onder meer:

  • de totale prijs die door de consument moet worden betaald. Daar moeten de BTW, en alle overige taksen en kosten van alle diensten die door de consument verplicht moet worden bijbetaald, in begrepen zijn;
  • de duur van de wettelijke garantie;
  • Voor wat betreft de commerciële garantie die bovenop de wettelijke garantie komt: de omvang, de duur en de voorwaarden en de identiteit van de persoon die ze biedt en de personen of personen tot wie de koper zich moet wenden wanneer hij deze garantie wil inroepen.
  • De verkoopsvoorwaarden moeten voorzien dat de verkoopprijs niet herzienbaar is. Het zal dus niet meer mogelijk zijn, zoals voorheen, om de verkoopprijs aan te passen wanneer de overeengekomen leveringsdatum of –termijn 4 maanden overschrijdt, ook niet als de fabrikant of invoerder ondertussen de prijs intussen aanpast.

Meer nog …

  • In de verkoopsvoorwaarden moet voorzien worden dat de consument aan wie de levering niet is gebeurd op de uiterste overeengekomen leveringsdatum, het recht heeft om: a) de overeenkomst onverwijld te beëindigen wanneer de leveringsdatum voor de consument essentieel is en dat ook zo is opgenomen in de verkoopovereenkomst; b) in de andere gevallen, een nieuwe leveringstermijn voor te stellen die aangepast is aan de omstandigheden en, indien het autovoertuig bij het verstrijken van deze nieuwe termijn niet is geleverd, de overeenkomst onverwijld te beëindigen. In dat geval moet het voorschot terug betaald worden. De verkoopsvoorwaarden moeten dan ook voorzien in de precieze termijn waarbinnen dat voorschot dan moet worden teruggestort.
  • Er worden ook een reeks regels voorzien voor wat betreft de overname van een tweedehands voertuig bij de verkoop van een nieuw voertuig.

2. Checklist met beschrijvende staat 

Bij de verkoop van een tweedehands autovoertuig door een professionele autoverkoper, moet aan de verkoopovereenkomst een checklist toegevoegd worden met een gedetailleerde beschrijving van dat voertuig. Deze checklist maakt integraal deel uit van de verkoopovereenkomst.

Het KB voorziet daartoe in een modeldocument.

Dit document bevat een lijst van onderdelen waarvan vermeld moet worden of ze in orde zijn of sporen van slijtage vertonen en of de bestaande gebreken voor de levering hersteld moeten worden.

Dit is niet alleen een goede zaak voor de koper maar ook voor de verkoper die er alle belang bij heeft om een zo accuraat mogelijke beschrijving te hebben van het voertuig op het ogenblik van de verkoop. Zo kan hij vermijden dat kopers achteraf hun garantie inroepen voor gebreken waarvan zij eigenlijk op de hoogte waren.

3. Herroepingsrecht niet steeds van toepassing

De koper heeft tot 14 dagen na de levering van het voertuig, het recht om zijn verkoop te herroepen indien hij een voertuig gekocht heeft op afstand (online) of buiten de verkoopruimten van de verkoper (op het autosalon of een beurs bv). Dit herroepingsrecht moet vermeld worden in de verkoopovereenkomst.

De koper heeft evenwel geen herroepingsrecht indien het gaat om een nieuwe auto die op maat wordt vervaardigd volgens de specificaties die de consument aangeeft. Ook dit moet uitdrukkelijk vermeld worden in de verkoopovereenkomst.

4. Besluit

Deze nieuwe verplichtingen treden in voege op 1 november 2019. De oude regeling wordt dan opgeheven. 

Het KB bepaalt uitdrukkelijk dat alle contractuele bedingen verboden en nietig zijn indien ze strijdig zijn met de nieuwe bepalingen of rechtstreeks of onrechtstreeks de rechten van de consument beperken of opheffen.

Het is dus van essentieel belang dat alle professionele verkopers hun verkoopovereenkomsten en bestelbonnen (en de daarin opgenomen verkoopsvoorwaarden) die ze gebruiken in het kader van de verkoop van nieuwe én tweedehandse motorvoertuigen, tegen 1 november laten nakijken en aanpassen aan de nieuwe voorschriften.

Ook de merkverdelers van nieuwe voertuigen, die veelal voorgedrukte bestelbonnen gebruiken van hun invoerder, doen er goed aan na te kijken of hun documenten in regel zijn met de nieuwe wetgeving.

Voor wat betreft de verkoop van tweedehandswagens aan consumenten, zal de verplicht toe te voegen checklist ongetwijfeld zowel voor de verkoper als de koper voordelen met zich meebrengen.

Kopers zullen beter op de hoogte zijn van de garantie (wettelijk en commercieel) die ze kunnen inroepen ingeval van een verborgen gebrek en ook wie zij daarvoor zullen kunnen aanspreken.

Verkopers zullen met de checklist beter beschermd zijn omdat nu duidelijk op papier staat over welke gebreken de koper op de hoogte is bij de verkoop en welke hersteld moeten worden.

Wenst u meer informatie of begeleiding over deze materie, aarzel niet ons te contacteren via info@seeds.law of per telefoon op +32 (0)2 747 40 07.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Tracy Enta

Tracy Enta

Counsel