Het Nationaal Pandregister wordt realiteit

News

Onlangs is een Koninklijk Besluit verschenen waarin voorzien wordt in de voorwaarden en de kosten voor de raadpleging en het gebruik van het Nationaal Pandregister, dat uiterlijk op 1 januari 2018 operationeel moet zijn.

In eerdere artikels op onze website, gaven we reeds een overzicht van de belangrijkste innovaties die de wet van 11 juli 2013 betreffende de roerende zekerheden heeft ingevoerd. Deze wet voert het “bezitloze” pand en het Nationaal Pandregister in de Belgische wetgeving in.

De implementatie van die wet was uitgesteld tot 1 januari 2018 en is niet eerder in werking getreden, vooral omwille van de tijd die nodig is om een operationeel Nationaal Pandregister in te voeren.

Nu het Koninklijk Besluit van 14 september 2017 over het gebruik van het Nationaal Pandregister verschenen is in het Belgisch Staatsblad, moet de deadline van 1 januari 2018 evenwel gerespecteerd worden.  

Dit Koninklijk Besluit bepaalt de voorwaarden van dit register, evenals de retributies die moeten betaald worden voor de raadpleging en het gebruik ervan.

1. Wie heeft toegang tot het register?

Iedereen die de retributie betaalt en zich online identificeert via een elektronische identiteitskaartlezer in overeenstemming met de voorwaarden die door het register zijn vastgelegd.

Gebruikers moeten goed beseffen dat elk misbruik en commercieel gebruik van de gegevens uit het pandregister een schending vormen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor wat betreft het gebruik van persoonsgegevens, waardoor hij aansprakelijk is voor mogelijke schade.

Onnodig te zeggen dat men steeds beroep kan doen op een advocaat om de nodige formaliteiten te vervullen in het kader van het Nationaal Pandregister, of het nu gaat om de registratie, een wijziging, verlenging of verwijdering van de registratie van een pand of een eenvoudig raadpleging van het register.

2. Hoeveel kost het?

De verschuldigde retributies verschillen naar gelang het bedrag van de gewaarborgde schuldvorderingen of de verkoopprijs van het roerend goed dat onder eigendomsvoorbehoud verkocht werd.

Deze retributies bedragen :

  • van 20 tot 500 EUR voor de registratie van een pand of de vernieuwing ervan in het pandregister;
  • van 12 tot 300 EUR voor de wijziging van de registratie van een pandrecht of een eigendomsvoorbehoud in het pandregister;
  • van € 8 tot € 200 voor de volledige verwijdering van de registratie van een pandrecht of een eigendomsvoorbehoud in het pandregister.

De retributie voor het raadplegen van het pandregister bedraagt 5 EUR per raadpleging. Daarin is begrepen de aflevering van een elektronisch ondertekend document waarin hetzij een negatief zoekresultaat, hetzij één pandrecht of eigendomsvoorbehoud wordt gedocumenteerd. Per bijkomend zoekresultaat waarvoor de aflevering van een elektronisch ondertekend document wordt aangevraagd zal eveneens een retributie van 5 EUR verschuldigd zijn. 

De pandgever en de koper onder eigendomsvoorbehoud kunnen de inschrijving in het pandregister die hen aanbelangt evenwel gratis raadplegen.

3. Besluit

Dit Koninklijk Besluit moet er eindelijk voor zorgen dat de wet van 11 juli 2013 inzake roerende zekerheden uiterlijk op 1 januari 2018 in voege treedt. Het Koninklijk Besluit zelf treedt in werking op hetzelfde moment als de wet. 

Bijgevolg zal het pandregister uiterlijk op 1 januari 2018 operationeel zijn.

De invoering van het bezitloze pand is een antwoord op de wens van de wetgever om de mogelijkheden uit te breiden om kredieten te verlenen. Inderdaad, het pandregister biedt rechtszekerheid en grotere transparantie aan de pandgever zonder dat aan de schuldenaar het gebruik van zijn onderpand ontnomen wordt.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner
Toon Rummens

Toon Rummens

Partner
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Tracy Enta

Tracy Enta

Counsel