Binnenkort wordt een Vlaamse gebouwenpas ingevoerd

News

Al wie een zakelijk recht heeft op een gebouw in het Vlaamse Gewest, zal binnenkort beroep kunnen doen op de zogenaamde 'gebouwenpas'. Hiermee zal men toegang krijgen tot alle informatie die bij de Vlaamse Overheidsinstanties ter beschikking staat over zijn woning en het perceel waarop deze gebouwd is. Op termijn is een uitbreiding naar andere gebouwen voorzien zodat ook ondernemers er beroep op kunnen doen.

Onlangs werd het decreet dat de gebouwenpas invoert, aangenomen in het Vlaams Parlement.

1. Wat wordt bedoeld met de gebouwenpas?

De gebouwenpas wordt gedefinieerd als een instrument om informatie over gebouwen, gronden en hun omgeving uit te wisselen en mogelijk digitaal op te slaan.

Het betreft meer bepaald een unieke digitale interface waarmee houders van een zakelijk recht van een woning/perceel een overkoepelend overzicht kunnen krijgen van alle informatie (vergunningen, keuringen, attesten, technische gegevens, …) desbetreffende.

Hiermee zal het mogelijk worden om alle informatie over gebouw(en) en grond(en) op te zoeken die bij verschillende Vlaamse Overheidsinstanties gekend is.

Meer nog, men zal deze informatie desgevallend ook kunnen aanvullen met informatie die ter beschikking wordt gesteld door andere overheden (federaal, provinciaal, lokaal) of andere instanties.

De informatie blijft aan het pand verbonden en is overdraagbaar van eigenaar op eigenaar.

2. Houder van een zakelijk recht

Met de term 'houder van een zakelijk recht' wordt verwezen naar iedereen  die  beschikt  over  een  recht  van  eigendom,  opstal,  erfpacht  of  vruchtgebruik. Ook zogenaamde  blote  eigenaars  die  samen  met  de  vruchtgebruiker(s)  een  zakelijk  recht  hebben op  een  onroerend  goed, krijgen toegang tot de gebouwenpas.  En als  meerdere  personen  samen  een  zakelijk  recht  hebben  op  een  onroerend  goed,  dan  kan  elke  persoon  apart  toegang  nemen  tot  de  gebouwenpas.

Op termijn zou het ook mogelijk zijn om derden toegang te geven tot de gebouwenpas mits een machtiging, bv. aan een architect, ingenieur of vastgoedmakelaar.

3. Wat wordt bedoeld met informatie over de omgeving?

Onder omgeving wordt niet enkel het perceel bedoeld waarop het betrokken gebouw staat, maar ook de percelen in de buurt waarvan de grondgebonden informatie invloed kan hebben op het gebouw in kwestie.

Grondgebonden informatie kan bv. zijn stedenbouwkundige vergunningen, beschermingen inzake onroerend erfgoed, ligging in habitatgebied of in overstromingsgevoelig gebied, enz..

Omgevingsgebonden informatie bv. ligging ten opzichte van haltes van openbaar vervoer, scholen en winkels of habitatgebied, statuut van de openbare weg waarlangs het gebouw gelegen is, enz.

4. Wat mogen de diensten van de Vlaamse overheid met de gegevens doen?

De diensten van de Vlaamse overheid mogen de aangevulde gegevens bijhouden en kunnen deze mits toestemming van de houder van een zakelijk recht raadplegen.

Maar voor monitoring, evaluatie en onderzoek moeten alle gegevens in de gebouwenpas geanonimiseerd worden.

De Vlaamse Regering kan de gevallen bepalen waarin het mogelijk is om de gegevens geanonimiseerd ter beschikking te stellen van derden en bepaalt onder welke voorwaarden deze gegevens mogen worden gebruikt.

5. Besluit

Met de gebouwenpas is het de bedoeling om te streven naar een zo integraal en volledig mogelijk dossier over alle gebouwen en hun omgeving.

Door de burger maximaal te informeren en de communicatie tussen de burger, de ondernemingen en de overheid te vergemakkelijken, hoopt men uiteindelijk een duurzaam, kwalitatief en energiezuinig gebouwenpark te realiseren.

Dit belooft het leven gemakkelijker te maken voor elkeen die overweegt een gebouw aan te kopen of te verkopen of ingeval van een verbouwing of verhuur van een pand.

De gebouwenpas komt er in eerste instantie enkel voor private woningen, maar wordt op termijn ook naar andere gebouwen uitgebreid, vandaar de benaming ‘gebouwenpas’. Vanaf dan zullen ook ondernemers beroep kunnen doen op deze tool.

Nu is het nog wachten op de publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad. We houden u hierover verder op de hoogte.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner
Toon Rummens

Toon Rummens

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner