Gebruiksvoorwaarden

Algemeen: Seeds of Law is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Peeters Advocaten-Avocats BVBA) met zetel te 1050 Brussel, Bastion Tower, Marsveldplein 5-5 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0816.588.065.

Toepasselijkheid: Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die door Seeds of Law, haar advocaten (en hun vennootschappen), haar medewerkers en werknemers ten behoeve van de cliënten worden verricht, alsook op alle werkzaamheden verricht door derden voor Seeds of Law waarvoor zij aansprakelijk kan gehouden worden en op alle rechtsverhoudingen die Seeds of Law heeft met derden.

Door beroep te doen op Seeds of Law voor uw juridische dienstverlening gaat u akkoord te zijn gebonden door deze gebruiksvoorwaarden voor de duur van de dienstverlening en voor zolang de effecten van de dienstverlening lopen, met expliciete uitsluiting van andere gebruiksvoorwaarden.

Contractuele relatie: Alle opdrachten worden uitsluitend door Seeds of Law uitgevoerd en aanvaard. De advocaten van Seeds of Law verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Seeds of Law, tenzij zij voor een bepaald dossier uitdrukkelijk hebben aangegeven dat zij dit behandelen in eigen beheer of tenzij voor pro deo-dossiers van de advocaten-stagiairs.  De contractuele relatie bestaat aldus tussen de cliënt en Seeds of Law, zelfs indien de cliënt slechts contact heeft met één of meer advocaten.  De cliënt gaat akkoord dat alle aansprakelijkheid voor de geleverde juridische diensten enkel berust bij Seeds of Law en niet bij een advocaat of werknemer in het bijzonder.

Uitvoering van de overeenkomst: De cliënt verstrekt aan Seeds of Law bij de aanvang van de overeenkomst alle informatie die nodig is voor de gevraagde dienstverlening. De cliënt erkent dat effectieve en efficiënte dienstverlening afhangt van de volledigheid en juistheid van de door hem verstrekte informatie. Als de cliënt nalaat om binnen de gestelde periode de gevraagde informatie te verschaffen, heeft Seeds of Law het recht om haar prestaties op te schorten en de reeds geleverde diensten te factureren.

De verbintenissen van Seeds of Law zijn inspanningsverbintenissen, geen resultaatsverbintenissen.

Derden: Seeds of Law mag voor de uitvoering van haar opdracht en in het belang ervan, naar eigen keuze gebruik maakt van de diensten van derden, zoals technische experten, gerechtsdeurwaarders, advocaten inhaar nationaal en/of internationaal netwerk alsook adviseurs. Seeds of Law kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de bijstand of dienstverlening verstrekt door of vergissingen begaan door deze derden. Seeds of Law is door de cliënten steeds gemachtigd om opdrachten te verlenen aan deze derden en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden in naam en voor rekening van de cliënten. De factuur van de derde waarop beroep wordt gedaan zal op naam van de cliënt worden opgesteld en door de cliënt voldaan worden.

Vergoeding: Het ereloon van Seeds of Law wordt op basis van uurtarieven in rekening gebracht, rekening houdende met de aard, de complexiteit en de urgentie van de opdracht en met de behandelende advocaten. Elke voorafgaandelijke ereloonbegroting, bij voorkeur aan de hand van een inschatting van de uren nodig voor het verlenen van de dienst, wordt te goeder trouw gemaakt en is niet bindend, tenzij zo overeengekomen tussen Seeds of Law en de cliënt. Seeds of Law zal de cliënt op tijd trachten te informeren wanneer de tijdsbegroting aanzienlijk dreigt te worden overschreden.

De uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd en kunnen bovendien steeds op individuele basis per advocaat worden aangepast.

Seeds of Law stuurt na afloop van iedere maand een ereloonnota van de nog niet aangerekende, uitgevoerde verrichtingen en gemaakte kosten, rekening houdend met het gehanteerde uurtarief per advocaat, alsook een vast percentage aan administratiekosten van 9% (dit zijn kosten voor de opening van het dossier en van deeldossiers, dactylografiekosten, print -en kopiekosten, verzendingskosten, telefoonkosten, etc. ...) berekend op het ereloon, reis- en verblijfskosten en kosten van derden. Het vast percentage aan administratiekosten kan jaarlijks herzien worden.

De aanvang van de uitvoering van dienstverlening, alsook het voortzetten van de dienstverlening kan afhankelijk gesteld worden van de betaling van een provisie. Indien de omvang van de opdracht of de omvang van de te verwachten kosten daartoe aanleiding geven, is Seeds of Law gerechtigd aanvullende provisies te vragen. Seeds of Law is gerechtigd om de provisie te verrekenen in de afsluitende ereloonnota of op een tussentijdse ereloonnota.

Alle bedragen en tarieven zijn exclusief BTW en onderworpen aan BTW krachtens het Belgische BTW-boek.

De ereloonnota’s zijn contant betaalbaar binnen 15 dagen op de zetel van Seeds of Law. Indien een ereloonnota van Seeds of Law niet is betaald op de vervaldag, heeft Seeds of Law het recht om van rechtswege en zonder voorafgaandelijk te moeten overgaan tot een ingebrekestelling, verwijlintresten aan te rekenen aan 10% vanaf de vervaldag tot op de datum van algehele betaling, evenals het recht om een forfaitaire schadevergoeding te vragen van 10% op het onbetaalde bedrag van de ereloonnota.

Seeds of Law heeft het recht om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle ereloonnota’s integraal zijn betaald, alsook om de overeenkomst te beëindigen zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de schorsing of stopzetting van haar werkzaamheden omwille van wanbetaling door de cliënt.

Seeds of Law mag van de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt op haar derdenrekening, de door de cliënt aan Seeds of Law verschuldigde bedragen inhouden, mits kennisgeving aan de cliënt hiervan.

Klachten: Indien de cliënt niet akkoord gaat met een ereloonnota dient hij Seeds of Law daarvan zo spoedig mogelijk na de ontvangst ervan schriftelijk en met reden omkleed in kennis te brengen en dit ten laatste binnen de veertien dagen na datum van de factuur.  De klacht zal worden onderzocht en waar mogelijk zal Seeds of Law met de cliënt tot een oplossing trachten te komen.

Aansprakelijkheid: Seeds of Law en haar advocaten zijn verzekerd in beroepsaansprakelijkheid via de Orde van Vlaamse Balies en via de Orde van Franstalig en Duitstalige Balies bij de NV/SA Amlin Europe.  De beroepsaansprakelijkheid van Seeds of Law en haar advocaten is onder deze polis beperkt tot het verzekerde bedrag van 1.250.000 EUR in eerste rang en vervolgens in tweede rang tot 5.000.000 EUR per schadegeval. De cliënt erkent dat deze verzekering van Seeds of Law en haar advocaten voldoende is en aanvaardt dat de vergoeding van een beroepsfout van Seeds of Law en/of haar advocaten en/of aangestelden wordt beperkt tot het bedrag waarvoor Seeds of Law en haar advocaten onder voormelde polis effectief gedekt en verzekerd zijn.

Indien de verzekeraar de schade niet dekt is de globale aansprakelijkheid van Seeds of Law, haar advocaten en haar aangestelden beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag van de ontvangen erelonen exclusief BTW dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid werd weerhouden.

Witwaswetgeving: Seeds of Law is onderworpen aan de witwaswetgeving (Wet van 18 september 2017). In het kader van deze wetgeving zijn de cliënten verplicht alle informatie te geven op vraag van Seeds of Law. Ingevolge deze wet is Seeds of Law verplicht om, indien zij feiten vaststelt waarvan zij weet heeft of vermoedt dat ze verband houden met witwaspraktijken of terrorisme, deze informatie over te maken aan de Stafhouder van de Orde, die deze in bepaalde gevallen zal doorgeven aan de Cel van Financiële Informatieverwerking.

Intellectuele eigendomsrechten: Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Seeds of Law geleverde adviezen, ontwerpen, besluiten en andere documenten zijn eigendom van Seeds of Law.  De cliënt kan deze documenten gebruiken binnen het doel van de dienstverlening  die door de cliënt aan Seeds of Law gevraagd werd.

Vertrouwelijkheid: Seeds of Law houdt alle informatie strikt vertrouwelijk in overeenstemming met de deontologische en professionele regels van de Orde van Vlaamse Balies en van de Orde van Franstalige en Duitstalige Balies van België. Seeds of Law mag de naam van de cliënt gebruiken voor reclamedoeleinden en in presentaties voor cliënten en prospecten.

Privacy: Seeds of Law zal de door de cliënt verstrekte gegevens in eerste instantie gebruiken voor de uitvoering van de juridische dienstverlening alsook in de tweede plaats om de cliënt te informeren van de activiteiten van Seeds of Law via de nieuwsbrief en/of andere mailings.

Seeds of Law is verantwoordelijk voor de verwerking. Indien de cliënt geen reclame wenst te ontvangen kan de cliënt zich te allen tijde uitschrijven van de nieuwsbrief en/of andere mailings via de link in de e-mail zelf of door een e-mail te sturen naar info@seeds.law. Via ditzelfde e-mailadres kan de cliënt ook toegang bekomen tot zijn gegevens om er een afschrift van te bekomen, om ze te verbeteren of ze te doen verwijderen.  De gegevens van cliënten worden in geen geval overgedragen aan derden, behoudens wanneer de overdracht berust op een wettelijke verplichting op Seeds of Law of wanneer de cliënt hiertoe zijn akkoord verleent.

Juridische tweedelijnsbijstand: Seeds of Law informeert de cliënt hierbij dat indien de cliënt van geringe inkomsten geniet, de cliënt in aanmerking kan komen voor juridische tweedelijnsbijstand. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, verleent Seeds of Law geen juridische tweedelijnsbijstand. De cliënt aanvaardt dat Seeds of Law voldaan heeft aan haar informatieplichting inzake juridische tweedelijnsbijstand ex artikel III.1.8.1. van de Codex Deontologie voor Advocaten.

Alternatieve vormen van geschillenoplossing: Seeds of Law informeert hierbij dat de cliënt over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen beschikt.Indien Seeds of Law van mening is dat een minnelijke oplossing van het geschil overwogen kan worden, dan zal Seeds of Law trachten die in de mate van het mogelijke te bevorderen. De cliënt aanvaardt dat Seeds of Law voldaan heeft aan haar verplichting ex artikel 444 Ger.W..

Toepasselijk recht en bevoegde rechter: De rechtsverhouding tussen de cliënten en Seeds of Law is exclusief onderworpen aan Belgisch recht. Elke betwisting tussen Seeds of Law en haar cliënt valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken en hoven van Brussel. Seeds of Law behoudt niettemin het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen in elke bevoegde rechtbank in het rechtsgebied van de cliënt. In geval van een geschil krijgt de Nederlandstalige versie van onderhavige gebruiksvoorwaarden voorrang.

Elke vordering in verband met een geschil omtrent de dienstverlening van Seeds of Law moet worden ingeleid binnen de twaalf (12) maanden na het einde van de dienstverlening.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd op www.seeds.law

© 2024 Seeds of Law