Coronacrisis en sponsoringcontracten

News

Met de invoering van de coronamaatregelen worden heel veel evenementen en activiteiten uitgesteld of afgesteld. Een groot deel van deze evenementen worden geheel of deels gefinancierd door sponsors. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de organisatoren en de sponsors?

In ons artikel “Coronacrisis en overmacht” kon u reeds lezen welke impact de coronacrisis op uw contractuele relaties heeft.

Door het aanslepen van de coronacrisis worden veel evenementen afgelast. Over de eventuele terugbetaling van betalingen wegens afgelaste evenementen verwijzen wij naar ons artikel “Coronacrisis en de organisatie van evenementen”.

In dit artikel gaan wij nader in op de gevolgen voor sponsoringgelden die reeds betaald werden voor evenementen die door de coronacrisis niet kunnen of mogen doorgaan.

1. Wat is sponsoring?

In eerste instantie moet gekeken worden naar de aard van de sponsorovereenkomst.

Onder de term "sponsoring"-overeenkomsten worden overeenkomsten met zeer uiteenlopende verbintenissen samengebracht. We kunnen  dan ook niet zomaar spreken van één standaardtype van sponsoringovereenkomst met identieke verplichtingen voor de partijen. 

In de eerste plaats zullen we moeten zien met wat voor soort overeenkomst we te maken hebben (deze kwalificeren) en welke de verplichtingen en verwachtingen van elke partij daarbij zijn. 

Daarnaast  zijn er verschillen in vormen van sponsoringcontracten naargelang de entiteit die gesponsord wordt, namelijk een vennootschap, een bepaalde persoon, een voorwerp of meer in het bijzonder een evenement/activiteit.

Hier onder  gaan wij enkel in op de sponsoring van evenementen of activiteiten.

2. De algemene gevolgen van "overmacht"

In geval van overmacht is de contractpartij bevrijd van haar verbintenis om de beloofde prestatie uit te voeren zonder dat hij enige vergoeding verschuldigd is.  

Dit betekent eveneens dat ook de wederpartij bevrijd kan zijn van haar verbintenissen.  

Dit geldt alleen wanneer er sprake is van een definitieve onmogelijkheid om de verbintenis uit te voeren. 

Ingeval van een tijdelijke onmogelijkheid, moeten de verbintenissen worden uitgevoerd van zodra de onmogelijkheid om uit te voeren stopt, en voor zover de uitvoering van de overeenkomst nog nut heeft. 

3. De concrete gevolgen van overmacht op sponsoringovereenkomsten

3.1 Ingeval het evenement/de activiteit uitgesteld wordt

Concreet impliceert dit dat bij een louter uitstel van het evenement het contract (of (bij ontbreken van een contract) de gemaakte afspraken) tussen sponsor en gesponsorde moeten nagekomen worden, dit weliswaar op latere datum.

3.2 Wat wanneer het evenement/de aciviteit afgelast wordt?

Indien het evenement/de activiteit wordt afgelast omwille van de coronacrisis, dan kan de organisator zich beroepen op "overmacht" om van zijn verbintenis, namelijk het organiseren van het evenement/de activiteit, af te zien.

Van belang is wel dat het evenement effectief door "overmacht" wordt afgelast,  bijvoorbeeld omdat het voorzien was in de periode waarin evenementen vanwege de overheid niet mogen plaatsvinden (tijdens de coronacrisis dus). Het evenement/de activiteit mag dus niet enkel en alleen op eigen initiatief van de organisator afgelast worden.

3.3 Wat met de sponsorgelden na afgelasting?

De vraag die zich vervolgens opdringt is of de gesponsorde gehouden zal zijn om de sponsorgelden terug te betalen.

In eerste instantie moet men kijken of hierover iets contractueel bedongen is.

Wanneer men daarover niets heeft overeengekomen, dan kan men terugvallen op het Burgerlijk Wetboek. Daarin is voorzien dat geen schadevergoeding verschuldigd is wanneer de schuldenaar – hier de gesponsorde – door overmacht of toeval verhinderd is om zijn verbintenis, zijnde de organisatie van het evenement/activiteit, te organiseren.

Louter vanuit dat opzicht, moet de gesponsorde het reeds betaalde sponsoringgeld niet terug betalen.

Maar er blijft dat de gesponsorde geen financieel voordeel mag overhouden uit de overmachtssituatie. Daarom is hij verplicht na te gaan of hij zich niet verrijkt als hij de sponsorgelden behoudt en, indien dat het geval is, het overschot terug te betalen.

4. Besluit

Om te bepalen waartoe partijen in geval van overmacht gehouden zijn, zal men eerst en vooral naar het contract moeten kijken.

Indien er geen contract is of de partijen hebben geen afspraken gemaakt wanneer overmacht kan worden ingeroepen en wat er moet gebeuren in geval van overmacht,  dan kan er op het gemene recht worden teruggevallen (zie ons artikel over “corona en overmacht”).

Concreet raden wij u het volgende aan:

  • kijk eerst uw contracten na of laat ze nakijken; 
  • neem contact met uw tegenpartij en probeer samen een oplossing te zoeken of laat dat doen door uw raadsman; 
  • blijf daarbij steeds redelijk en ethisch, gegeven de omstandigheden; 
  • hebt u twijfels, aarzel niet ons te contacteren; 
  • pas in allerlaatste instantie richt u zich tot de rechtbank.

Het spreekt dus voor zich dat wij u met raad en daad kunnen bijstaan om vooreerst uw rechtspositie te analyseren en verder te overwegen welke actie u kan of moet ondernemen in deze crisis. U kunt ons steeds bereiken via het nummer 02/747 40 07 of via CoronaTaskforce@seeds.law. 

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner