Welke invloed zal Brexit hebben op uw onderneming?

Analyse

Dit is een vraag die u zich als ondernemer wellicht stelt als u economische activiteiten heeft naar of vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK) want op 29 maart 2019 verlaat het VK de Europese Unie (EU).

Op welke manier dat zal gebeuren, is op dit ogenblik evenwel nog verre van duidelijk.

De onderhandelingen over de Brexit zouden geleid hebben tot een terugtrekkingsakkoord maar het is nog helemaal niet zeker of het Britse Parlement dat zal goedkeuren. En zolang dat akkoord niet definitief ondertekend is, blijft een no-deal brexit mogelijk.

In dat laatste geval treden zowel de douanerechten als –formaliteiten in werking en is het gedaan met het vrije verkeer van goederen, diensten en personen.

Een ding is zeker! Wat er ook gebeurt, de Brexit zal onvermijdelijk op korte én lange termijn belangrijke gevolgen hebben voor alle Europese burgers die in het VK wonen en werken, en ook voor de bedrijven die naar of vanuit het VK economische activiteiten uitoefenen.

1. Wat betekent brexit voor de arbeidsrechtelijke relaties?

De Europese wetgeving voorziet in een vrij verkeer van werknemers waardoor iedere onderdaan van een lidstaat het recht heeft om in een andere lidstaat van de EU een arbeidsovereenkomst te sluiten en uit te voeren.

Het ontwerp van terugtrekkingsakkoord voorziet dit recht om te werken voor Europese werknemers en hun familieleden die in het VK werken en Britse werknemers die in de EU werken, evenals voor grensarbeiders.

Dit terugtrekkingsakkoord is evenwel nog niet goedgekeurd. Dus blijft de kans bestaan dat er een brexit komt zonder akkoord, waardoor in principe de rechten op het vrij verkeer van werknemers zullen komen te vervallen.

Het is dus aangeraden om rekening te houden met beide scenario’s, namelijk dat waarin een terugtrekkingsakkoord wordt afgesloten enerzijds of het no-deal scenario.

2. En wat voor de handelscontracten met het VK?

Zoals eerder gezegd, zal de brexit ook een impact hebben op de handelscontracten van uw onderneming met Britse actoren of met niet-Britse actoren die handelen naar Brits recht.

In principe is een contract bindend en blijven alle bestaande contractuele regels en voorwaarden ook na de brexit gelden.

Maar met het oog op de brexit is het aangeraden de contractuele verplichtingen opnieuw te bekijken en desgevallend te herzien.

Er bestaan verschillende contractclausules die u daarbij kunnen helpen.

Voor de lopende contracten moeten onder meer de volgende aspecten nagekeken worden:

De mate waarin ervan wordt uitgegaan:

  • dat het Verenigd Koninkrijk lid is van de EU;
  • dat het vrije verkeer van goederen, diensten en personen correct kan worden uitgevoerd;
  • zijn ze gebaseerd op een gemeenschappelijke regelgeving tussen België en het Verenigd Koninkrijk?
  • wordt er bij de prijsbepaling rekening gehouden met eventuele douanekosten?

In bepaalde gevallen is het belangrijk te voorzien in de mogelijkheid om rekening te houden met overmachtssituaties of om contracten opnieuw te onderhandelen of om deze eenvoudigweg te beëindigen rekening houdend met de brexit.

Voor lopende contracten met een niet-Britse contractant maar op basis van de Britse wetgeving, is het een optie om de toepasselijke wetgeving aan te passen vanaf het ogenblik waarop de brexit ingaat.

Voor toekomstige contracten moet uiteraard met alle brexit-scenario’s rekening gehouden worden.

3. Waar nog op letten?

  • De regionale exportagentschappen verlenen subsidies en staan bedrijven bij in hun uitvoeractiviteiten naar het VK:
  • De wisselkoersrisico’s : de Britse Pond is immers volatieler geworden ingevolge de brexit;
  • De kosten van douaneformaliteiten;
  • De impact van invoerrechten voor uw bedrijf;
  • De mogelijkheid om de meerkosten ten gevolge van de brexit door te rekenen aan uw klanten;
  • De normen waaraan uw producten en hun verpakkingen in de EU moeten voldoen, kunnen verschillen van de Britse normen. Zo kan het mogelijk zijn dat producten, die een certificaat of attest in de EU verkregen hebben, opnieuw testen moeten ondergaan om in de VK gecertificeerd te worden. En dat kan ook een aanzienlijke meerkost met zich meebrengen.

Voor bijstand en begeleiding in uw relaties met het Verenigd Koninkrijk kan u bij ons terecht.

 

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner