News

Als een onroerend goed gedurende een bepaalde periode heeft leeg gestaan en geen inkomsten heeft opgebracht, wordt dit als "improductief" beschouwd. Ook materieel en outillage kan als improductief worden aangemerkt.

In geval van dergelijke "improductiviteit" kan u uw onroerende voorheffing voor 2021 proportioneel laten verminderen. Indien u in aanmerking komt voor deze vermindering kan u een aanvraag bij VLABEL indienen.

Opgelet, dit dient wel voor 31 maart 2022 te gebeuren.

1. Voorwaarden voor vermindering

Als een gebouwd onroerend goed een gedeelte van 2021 leegstond en geen inkomsten (dus ook geen huurinkomsten) opbracht, kan een vermindering worden toegekend.

Een aantal voorwaarden moeten vervuld zijn:

  • Het gebouw mag niet gemeubileerd zijn;
  • De improductiviteit van het gebouw moet minstens 90 dagen duren;
  • Aantonen dat een leegstand langer dan 12 maand onvrijwillig is.

1.1 Niet-gemeubileerd

Wel is vereist dat het gebouw niet gemeubileerd is. Bovendien moet het effectief om een gebouw gaan. Op die manier worden gemeubelde gebouwen en gronden van de vermindering uitgesloten.

Let op! De notie ‘gemeubileerd’ mag los worden geïnterpreteerd voor industriële, ambachtelijke en handelsgebouwen. Dergelijke gebouwen moeten niet volledig leegstaan, maar kunnen toch als niet-gemeubileerd beschouwd worden als alle goederen die er zich in bevinden direct in verband staan met de uitbating.

1.2 Minstens 90 dagen improductiviteit

De improductiviteit moet tijdens het aanslagjaar 2021, minstens 90 dagen (al dan niet aaneensluitend) geduurd hebben.

U zal in elk geval de productiviteit van het gebouw moeten aantonen.

Dit kan bijvoorbeeld door het aanleveren van:

  • Een vergelijking van de rekeningen voor nutsvoorzieningen voor en tijdens de leegstand;
  • Een attest van de gemeente (dienst bevolking), politie of andere officiële instantie waaruit leegstand blijkt.

1.3 Onvrijwillige leegstand

Bij een langdurige leegstand van meer dan 12 maanden komt er nog een extra voorwaarde bij. In zo’n gevallen zal VLABEL enkel vermindering toekennen als u aantoont dat de improductiviteit onvrijwillig is. U mag dus niet zelf voor de leegstand gekozen hebben, de leegstand en improductiviteit moeten te wijten zijn aan redenen onafhankelijk uw wil.

U kan dit op verschillende manieren omstandig bewijzen, bijvoorbeeld:

  • Een vergelijk van de historische afrekeningen van nutsvoorzieningen in geval van leegstand;
  • Documentatie over begin en einddatum van de werken in geval van renovatie;
  • Het aanleveren van verslagen en resultaten van saneringen in geval van bodemverontreiniging.

Ongeacht de aanleiding is het dus essentieel om de onvrijwilligheid te kunnen staven aan de hand van documentatie dat de langdurige improductiviteit buiten uw wil is.

2. Improductiviteit van een vernield (voorheen gebouwd) onroerend goed

Ook bij vernieling van een voorheen gebouwd onroerend goed kan de onroerende voorheffing proportioneel verminderd worden. De vernieling moet veroorzaakt zijn door een ramp (zoals brand, instorting, ...). Het moet dus gaan om een buitengewone gebeurtenis die onafhankelijk van de wil van de eigenaar voorgevallen is.

Het moet gaan om gebouwen die volledig vernield zijn, ofwel voor 25% vernield zijn.

3. Materieel en outillage

Ook voor materieel en outillage worden twee situaties onderscheiden, nl. vernieling en inactiviteit.

Ongeacht de reden van de vernieling zal VLABEL een vermindering toekennen voor materieel en outillage die volledig of voor minstens 25% werd vernield. Het hoeft niet om een ramp of andere buitengewone gebeurtenis te gaan.

VLABEL zal de vermindering ook toepassen op materieel en outillage dat in 2021 ten minste 90 dagen buiten gebruik was, ofwel volledig, ofwel voor minstens 25 %. Bovendien is het niet vereist dat u aantoont dat inactiviteit per se onvrijwillig was. Het volstaat dat het materieel en outillage gedurende de vereiste periode buiten werking was.

De termijn waarvoor de vermindering wegens improductiviteit van materieel en outillage geldt, is niet beperkt. De maximumtermijn van 12 maanden zoals bij gebouwde onroerende goederen geldt dus niet.

4. Procedure voor aanvraag van de vermindering

De vermindering kan worden aangevraagd bij VLABEL via de bezwaarprocedure.

Improductiviteit is een uitzonderlijke situatie. Daarom moet u de proportionele vermindering elk jaar opnieuw aanvragen.

Als u denkt in aanmerking te komen voor een proportionele vermindering, dan moet u nadat u het aanslagbiljet betaald hebt een bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst.

U hebt tijd tot 31 maart 2022 om een vermindering voor aanslagjaar 2021 aan te vragen. Als u het aanslagbiljet ontvangt in een ander jaar dan het jaar waarvoor de aanslag geldt, dan geldt de gewone bezwaartermijn van 3 maanden.

5. Bedrag van de vermindering

De onroerende voorheffing kan volledig verminderd worden, maar enkel voor de periode van de improductiviteit. VLABEL zal de vermindering proportioneel toekennen, in verhouding tot het aantal maanden dat de improductiviteit duurde.

Voor meer info en/of bijstand bij het aanvragen van uw vermindering, aarzel niet de specialisten van Seeds of Law te raadplegen, +32 (0)2 747 40 07 of info@seeds.law

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner