• Leila Mstoian - Marcel Houben

Schenking van conventioneel verlof

Werkbaar en wendbaar werk

Downloads De wet creëert een nieuw kader waarbinnen werknemers conventionele verlofdagen kunnen schenken aan collega’s voor het verstrekken van volstrekt noodzakelijke zorgen aan hun kind, jonger dan 21 jaar, dat bijzonder ernstig ziek of gehandicapt is of het slachtoffer is van een bijzonder ernstig ongeval.

In principe wordt deze regeling ingevoerd bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité.

Dit moet gebeuren binnen de termijn van 6 maanden volgend op het tijdstip waarop een organisatie, die vertegenwoordigd is in het paritair comité, aan de voorzitter van het paritair comité de vraag voorlegt tot het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst. 

Indien er geen collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten in het paritair comité, kan zulke regeling ook ingevoerd worden bij een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op het vlak van de onderneming.  Voorwaarde daarbij is wel dat alle vakbonden die vertegenwoordigd zijn in de syndicale afvaardiging, de overeenkomst ondertekenen.

Bij afwezigheid van een syndicale afvaardiging, kan de regeling ingevoerd worden via het arbeidsreglement.

Een aantal regels moeten daarbij in acht genomen worden:

  • de doelstelling van de regeling is een werknemer de mogelijkheid te bieden om zorg te dragen voor een kind, jonger dan 21 jaar, van wie hij de zorg op zich neemt en voor wie een voortdurende aanwezigheid en een volstrekt noodzakelijke zorgverstrekking onontbeerlijk is ten gevolge van een bijzonder ernstige ziekte, handicap of ongeval;
  • de werknemer is ofwel de ouder in de eerste graad van het kind en samenwonend met het kind, ofwel de partner van de ouder van het kind, die met het kind samenwoont en belast is met de dagelijkse opvoeding. Indien deze niet gebruik maken van de mogelijkheid, kan de werknemer die ouder is in de eerste graad er beroep op doen, ook indien hij niet samenwoont met het kind;
  • vooraleer de werknemer beroep kan doen op de regeling, moet hij alle vakantiedagen en rustdagen hebben opgenomen;
  • de wettelijke vakantiedagen kunnen niet geschonken worden. Bijkomende conventionele vakantiedagen kunnen wel geschonken worden, evenals de inhaalrustdagen in het kader van de arbeidsduurvermindering.

De werknemer, die beroep wenst te doen op de regeling, dient zijn aanvraag in bij de werkgever met aanduiding van het aantal gewenste dagen. Het maximum is vastgesteld op twee weken per aanvraag. De aanvraag is wel vernieuwbaar.

De werkgever informeert op zijn beurt zijn werknemers omtrent de aanvraag en de werknemers, die bereid zijn conventionele verlofdagen te schenken, delen dit mede aan de werkgever met de bevestiging dat zij afstand doen van betaling van het loon voor de geschonken verlofdagen.

De werkgever moet akkoord gaan met de schenking van de verlofdagen.

De werkgever ziet er op toe dat zowel de aanvrager als de schenker anoniem blijven.

Tijdens de ontvangen verlofdagen, wordt de arbeidsovereenkomst van de aanvrager geschorst, met behoud van het loon.