Nieuwe wetgeving betreffende insolventie goedgekeurd

News Op 13 juli 2017 werd de wet gestemd tot invoeging van een boek XX "Insolventie van ondernemingen" in het Wetboek van economisch recht.

In een eerder artikel kon u reeds lezen dat het insolventierecht zou worden aangepast aan de huidige nationale en internationale regelgeving en rechtspraak en als een coherent geheel  worden ingevoegd in het Wetboek van Economisch Recht.

Op die manier moet het transparanter, doeltreffender en performanter worden, zeker voor wat betreft het procedureel aspect ervan.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

  • de uitbreiding van de toepasbaarheid van de insolventiewetgeving (vrije beroepen, landbouwers, VZW’s, stichtingen, maatschappen en burgerlijke vennootschappen met handelsvorm alsook buitenlandse organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die deelnemen aan het rechtsverkeer zoals een trust);
  • een volledige elektronische procedure;
  • de invoering van de "ondernemingsbemiddelaar" die aangeduid kan worden indien een onderneming dit nuttig acht in het kader van een minnelijke herstructurering.
  • een informele procedure betreffende het minnelijk akkoord dat aantrekkelijker wordt terwijl het toch mogelijk blijft om een minnelijk akkoord door de rechtbank te laten homologeren;
  • een procedure tot kwijtschelding van schulden waardoor het eenvoudiger wordt om een nieuwe start te nemen zonder de afwikkeling van het faillissement te moeten afwachten;
  • de internationale dimensie van de insolventieprocedure die beter wordt uitgewerkt.

Zoals we reeds meldden in een eerder artikel is het "stil" faillissement of pre-pack niet opgenomen in deze wet. Met de invoering van dit "stil faillissement", hoopte men de kans te verhogen op een snelle afwikkeling van een faillissement en een hogere opbrengst voor de schuldeisers.
Echter, meerdere partijen hadden de vrees geuit dat dit systeem zou worden misbruikt en daar bovenop heeft het Europees Hof van Justitie op 22 juni 2017 een arrest geveld dat het prepack-systeem voor een groot deel ondergraaft.

De nieuwe wetgeving treedt in voege op 1 mei 2018.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner