Nieuwe procedure voor de invordering van onbetwiste facturen bij B2B

Analyse Recentelijk werd de invordering van onbetaalde en onbetwiste facturen tussen ondernemingen sneller en goedkoper gemaakt. Dit is goed nieuws voor vele bedrijven die gebukt lopen onder een groot aantal achterstallige betalingen.

Het gaat om een nieuwe procedure die door de zogenaamde Potpourriwet van 19 oktober 2015, in het Gerechtelijk Wetboek werd ingevoerd. De bedoeling is een snelle en goedkope  invordering mogelijk maken van onbetaalde facturen die niet betwist worden.

Deze procedure is ondertussen ook in werking getreden.

1. Voor wie ?

Deze procedure speelt enkel tussen ondernemingen met een ondernemingsnummer, voor schuldvorderingen die verricht zijn in het kader van de activiteiten van de onderneming, B2B dus.

Deze procedure kan dus niet aangewend worden voor B2C-schuldvorderingen ten aanzien van consumenten, publieke overheden, niet-contractuele verbintenissen of handelingen die niet verricht zijn in het kader van een onderneming.

Schuldeisers kunnen op deze procedure beroep doen om een uitvoerbare titel te verkrijgen binnen een korte termijn en dit zonder tussenkomst van de rechter.

De voorwaarde is evenwel dat de factuur of de facturen in kwestie niet betwist worden door de schuldenaar.

Van zodra er de minste betwisting is omtrent de hoofdsom, de intresten of de kosten, is er wel sprake van een betwiste factuur.

De voorwaarde is dat de factuur in kwestie niet betwist wordt door de schuldenaar

2. Verloop van de procedure

Deze procedure verloopt volledig buiten de rechtbank en wordt daarmee een louter administratieve procedure.

Alles begint bij de advocaat die als eerste moet beoordelen of een factuur een onbetwiste schuld betreft en dus in aanmerking komt voor deze procedure.

Vervolgens moet de advocaat een gerechtsdeurwaarder inschakelen om het verschuldigde bedrag in te vorderen.

De gerechtsdeurwaarder betekent eerst een aanmaning tot betaling aan  de schuldenaar.

De schuldenaar wordt daarmee op de hoogte gebracht van alle bedragen die hij moet betalen, met inbegrip van de kosten, intresten, schadebedingen en wettelijke verhogingen. De intresten en de schadebedingen, die gevorderd worden, mogen evenwel niet hoger zijn dan 10% van het hoofdbedrag.

Bij deze aanmaning wordt een antwoordformulier gevoegd waarop de schuldenaar moet reageren binnen een termijn van één maand.

Hierna zijn meerdere scenario’s mogelijk:

  • De schuldenaar betaalt de schuld waarna de procedure uiteraard stopt.
  • De schuldenaar vraagt de schuldeiser om betalingstermijnen overeen te komen. Indien de schuldeiser daarvoor zijn akkoord geeft, wordt de procedure opgeschort.
    Deze wordt terug opgenomen als de schuldenaar zich niet houdt aan de betalingstermijnen.
  • De schuldenaar kan in het antwoordformulier de redenen opgeven waarom de schuld betwist wordt, en dan stopt de procedure. Deze betwisting moet gemotiveerd zijn.

Ingeval de redenen waarom de schuldenaar de factuur betwist, kennelijk ongegrond blijken, en louter bedoeld zijn om de procedure te laten stilvallen, dan kan hij worden veroordeeld tot een burgerlijke geldboete wegens misbruik van rechtspleging.In dit geval heeft de schuldeiser nog de mogelijkheid om tot dagvaarding over te gaan, en de facturen via de klassieke weg in te vorderen.

3. Een uitvoerbare titel voor de schuldeiser

Wanneer de schuldenaar niet betaalt en niet reageert op de aanmaning, dan stelt de gerechtsdeurwaarder acht dagen na het verloop van de termijn van één maand, een proces-verbaal van niet-betwisting op.

Dit proces-verbaal wordt vervolgens uitvoerbaar verklaard door een magistraat van het Beheers- en Toezichtscomité.

Zodra dit gebeurd is, beschikt de schuldeiser over een uitvoerbare titel en kan de gerechtsdeurwaarder de schuld voor hem gaan invorderen.

De enige mogelijkheid waarover de schuldenaar in dat geval nog beschikt is zelf het initiatief nemen om via een verzoekschrift de zaak voor de rechtbank te brengen. Dit zorgt ervoor dat de tenuitvoerlegging wordt opgeschort tot een rechtbank uitspraak heeft gedaan over de betwisting.

Een volledig uitgevoerde invordering tenslotte geldt als een dading tussen partijen voor de gehele schuld.

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders zal een ‘Centraal register voor de invordering van onbetwiste schulden’ oprichten, waarin gegevens verzameld zullen worden die nodig zijn om het juiste verloop van deze procedures na te gaan en het proces-verbaal van niet-betwisting uitvoerbaar te verklaren. Gerechtsdeurwaarders zullen een afschrift van alle stukken waarover ze beschikken ingevolge deze procedure aan het Centraal register moeten bezorgen.

4. Besluit

Bij deze procedure is er geen tussenkomst van de rechtbank.

Om die reden is het belangrijk dat alle formaliteiten, die deze procedure voorschrijft, worden vervuld.

Indien u geconfronteerd wordt met een schuldenaar die zijn facturen niet betaalt, kunnen wij voor u nagaan of de facturen die u wenst in te vorderen in aanmerking komen voor deze procedure.

Wij kunnen u verder bijstaan in het opstarten en opvolgen van de effectieve invordering.

Hiervoor hanteert ons kantoor forfaitaire tarieven op basis van het aantal facturen die u wenst in te vorderen.

Contacteer ons gerust voor verdere vragen.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner