News

Recent werden opnieuw een aantal maatregelen genomen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus op de werkvloer.

Zo werd een "Self Assessment Testing Tool" ontwikkeld om de druk op huisartsen te verhelpen. Hierbij kan men online symptomen ingeven, op basis waarvan beslist wordt of men zich al dan niet moet laten testen op COVID-19. Als gevolg van deze tool, laat de nieuwe CAO 160 toe om gerechtvaardigd afwezig te zijn van het werk gedurende maximum 36 uur om een COVID-19 test te laten afnemen.

Een andere nieuwe maatregel betreft het (opnieuw) verplichte telewerk gedurende minstens 4 dagen per week. Hiervoor zal de werkgever ook een telewerkaangifte moeten doen bij de RSZ.

We lichten hieronder verder toe.

1. De Self Assessment Testing Tool en CAO nr. 160 

De "Self Assessment Testing Tool" houdt in dat personen die vermoeden symptomen te vertonen die zouden kunnen wijzen op COVID-19, online een vragenlijst (https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat) kunnen invullen waarbij zij kunnen inschatten of een test voor COVID-19 zinvol is.

Na het invullen van de vragenlijst kan een code worden aangemaakt voor een gratis coronatest. Met deze code kan men een afspraak maken bij een testcentrum of apotheek. Tegelijk met de code, wordt een afwezigheidsattest afgeleverd. Deze geeft de werknemer de toelating om maximum 36 uur afwezig te zijn van het werk met behoud van loon.

Deze tool is van toepassing op personen die "milde" symptomen vertonen.

Personen die zich erg ziek voelen, ernstige symptomen vertonen of tot een risicogroep behoren, kunnen geen gebruik maken van deze tool. Zij moeten zich tot een arts wenden die de arbeidsongeschiktheid zal moeten vaststellen.

Evenmin kan de tool worden gebruikt door personen die een hoogrisico contact hebben gehad of een test nodig hebben om te reizen.

De werkgever mag niet naar het testresultaat van de werknemer vragen omwille van privacy redenen. Indien de werknemer positief test, zal er een quarantaineattest of een arbeidsongeschiktheidsattest worden afgeleverd door de behandelende arts. De werknemer zal dan telewerken indien mogelijk of toepassing kunnen maken van het stelsel tijdelijke werkloosheid COVID-19.

Deze vorm van gewettigde afwezigheid werd in het leven geroepen door CAO nr. 160 die op 28 februari 2022 verloopt. Werknemers kunnen zich tijdens die periode maximum 3 maal beroepen op deze mogelijkheid.

2. Verplicht telewerk en telewerkaangifte bij de RSZ

Vanaf 22 november 2021 is telewerk verplicht gedurende minstens 4 dagen per week voor alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personen bij hen werkzaam, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Indien telewerk niet kan worden toegepast, moet men de nodige maatregelen nemen om de maximale naleving van de "social distancing" regels te garanderen (1,5 meter afstand tussen elke persoon en het verplicht dragen van het masker). De werkgever is dan ook verplicht een attest af te leveren aan de werknemers die niet kunnen telewerken waarin de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkvloer wordt gerechtvaardigd.

De werkgever wordt opnieuw verplicht om maandelijks telewerk online te registeren via de portaalsite van de RSZ.

Zo moeten werkgevers maandelijks een beperkt aantal gegevens aan de RSZ meedelen, namelijk:

 • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, wordt dat per vestigingseenheid vermeld;
 • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming die een functie uitoefent die niet telewerkbaar is. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, wordt dat per vestigingseenheid vermeld.
 • De aangifte heeft betrekking op de situatie van de eerste werkdag van de maand en moet ingediend zijn uiterlijk op de 6de kalenderdag van de maand.
  • Voor de periode tot en met 31 december gaat het over de situatie op woensdag 24 november 2021. De aangifte moest uiterlijk op dinsdag 30 november 2021 ingediend zijn.
  • De situatie op 3 januari 2022 moet uiterlijk donderdag 6 januari 2022 aangegeven worden.
  • Vervolgens telkens de situatie op de eerste werkdag van de maand en de aangifte uiterlijk op de 6de kalenderdag van de maand tenzij de situatie niet veranderd is. Als er geen wijzigingen zijn voor de volgende maanden, moet er dus geen nieuwe aangifte worden ingediend.

Deze verplichting geldt niet voor:

 • KMO’s waar minder dan 5 personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie;
 • inrichtingen die met gevaarlijke stoffen werken;
 • werkgevers uit de gezondheidszorg;
 • de politiediensten;
 • onderwijsinstellingen behalve de universiteiten, privé-scholen en andere opleidingsinstellingen die zelf hun personeel betalen;
 • operationele diensten van de civiele veiligheid;
 • de penitentiaire inrichtingen, de rechterlijke orde en de inlichtingendiensten.

Aarzel niet de specialisten van Seeds of Law te contacteren voor bijkomende informatie, +32 (0)2 747 40 07 of info@seeds.law.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner