News

Verenigingen van Mede-Eigenaars (VME’s) kunnen hun Algemene Vergaderingen opnieuw via versoepelde schriftelijke besluitvorming laten verlopen. Dit is goed nieuws want er was al geruime tijd nood aan een eenvoudige stemwijze, rekening houdend met de gezondheidscrisis.

1. Wat houdt de versoepelde procedure in?

Beslissingen van een VME kunnen voortaan (opnieuw) rechtsgeldig genomen worden wanneer meer dan de helft van de leden van de VME aan de stemming deelneemt en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.

Voor elk agendapunt afzonderlijk moet de meerderheid gerespecteerd worden die door de wet vereist wordt voor beslissingen van een (niet-schriftelijke) Algemene Vergadering. Dit is een afwijking van de regel die normaal geldt voor schriftelijke Algemene Vergaderingen; deze bepaalt dat de besluitvorming moet gebeuren met eenparigheid van stemmen van alle leden.

Opgelet: schriftelijke besluitvorming is nooit toegelaten voor beslissingen waarbij een authentieke akte moet worden verleden. We denken hierbij aan een wijziging van de statuten, een verkrijging of beschikking van onroerende goederen, een beslissing tot ontbinding van de VME door de Algemene Vergadering.

De stembrieven die de syndicus binnen de drie weken, of bij spoedeisendheid binnen 8 kalenderdagen, met de post of elektronisch ontvangt, zijn geldig.

De syndicus moet notulen opmaken van de schriftelijke besluitvorming. Daarin moeten ook alle namen vermeld staan van mede-eigenaars wier stembrieven in aanmerking zijn genomen, naast de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden.

2. Dit is een tijdelijke maatregel

Deze versoepelde procedure is van toepassing vanaf 30 december 2021, de dag waarop de betreffende wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is.

Het betreft evenwel een tijdelijke maatregel die voorlopig voorzien is tot en met 31 mei 2022.

Er werd ook opnieuw voorzien in de mogelijkheid om de maatregel te verlengen (of te verkorten) door middel van KB. Indien dat zou gebeuren, zal u dat ook vernemen via onze website.

3. Besluit

Deze versoepelde procedure is heel welkom gezien de beperkingen op samenkomsten in het kader van de coronamaatregelen.

Maar let op! Wanneer u schriftelijke beslissingen wenst te nemen via deze versoepelde procedure, houdt u dan uiterst zorgvuldig aan de gestelde termijnen. De stembrieven moeten ten laatste op 31 mei 2022 binnen zijn.

Wanneer u deze datum niet haalt zal opnieuw de unanimiteit gelden.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Roeland Moeyersons

Roeland Moeyersons

Partner