Mede-eigendom - Nieuwe termijn

Nieuwe termijn voor het in overeenstemming brengen van akten mede-eigendom

News

Een recente wetswijziging strekt ertoe de termijn te verlengen waarbinnen de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement in overeenstemming moeten worden gebracht met de vigerende wetgeving.

Nadat de Kamer van Volksvertegenwoordiger op 4 juli 2013 een wetsvoorstel stemde in verband met de termijn voor het in overeenstemming brengen van de akten inzake mede-eigendom, werd dit wetsvoorstel in de plenaire vergadering van de Senaat van 18 juli 2013 gestemd en aangenomen. 

Daardoor zullen de verschillende akten uiterlijk tegen 1 september 2014 moeten aangepast zijn.

De wetswijziging strekt ertoe de termijn voor het in overeenstemming brengen van de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement andermaal te verlengen.  

Dit zal betekenen dat de desbetreffende akten in overeenstemming moeten zijn uiterlijk 1 september 2014, en niet langer tegen 1 september 2013.

De beslissing tot verlenging van voormelde termijn is voornamelijk ingegeven omwille van praktische overwegingen. Er bleek immers dat heel wat verenigingen van mede-eigendom nog steeds hun statuten niet hebben aangepast. Deels heeft dit te maken met de onduidelijkheid die er in de praktijk heerst over de interpretatie van artikel 19, §2 van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken. 

Dat artikel stelt namelijk dat, voor zover de algemene vergadering op hetzelfde of op een later tijdstip geen wijzigingen aanbrengt aan de basisakte, geen authentieke akte vereist is voor de aangepaste tekst van het reglement van mede-eigendom. 

Het is echter fout hieruit af te leiden dat er dan voor andere wijzigingen aan het reglement van mede-eigendom dan deze die louter voortvloeien uit de wet ook geen authentieke akte vereist is. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt namelijk dat iedere wijziging aan de basisakte en het reglement van mede-eigendom het voorwerp moet uitmaken van een authentieke akte (artikel 577-4, §1 B.W.).

Syndici zullen zich nu binnen de vier jaar na de inwerkingtreding van de wet met alles in orde moeten stellen. Concreet betekent dit dat alle documenten, met name de bestaande basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement, tegen 1 september 2014 moeten aangepast zijn aan de artikelen 577-3 tot 577-14 B.W., en tevens ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering van mede-eigenaars. 

Dat lijkt ons een redelijke termijn.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner
Toon Rummens

Toon Rummens

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner