• Leila Mstoian - Marcel Houben

Loopbaansparen

Werkbaar en wendbaar werk

Downloads "Loopbaansparen" wordt als nieuw concept ingevoerd waarvan de gedetailleerde regeling over gelaten wordt aan de sociale partners die vertegenwoordigd zijn in de Nationale Arbeidsraad.

De hele idee achter het nieuwe concept is de werknemers toe te laten "tijd" op te sparen waarmee ze verlofdagen kunnen opnemen in een later stadium van hun carrière.

De wetgever definieert de notie "tijd" als volgt:

  • de uren van vrijwillig overwerk die niet moeten worden ingehaald (voor het onderwerp "vrijwillige overuren", zie rubriek 2); dit zijn 25 uur per jaar en dit aantal kan tot 60 uur worden verhoogd;
  • bijkomende vakantiedagen toegekend door een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal niveau of ondernemingsniveau. Het is, naar onze mening, opvallend dat bijkomende vakantiedagen die op individuele basis zijn toegekend, niet worden inbegrepen;
  • het aantal werkuren dat werd gepresteerd – overeenkomstig het systeem van glijdende uurroosters (voor het onderwerp "glijdende uurroosters", zie rubriek 12) – boven de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op het einde van de toepasselijke referteperiode;
  • de uren van overwerk, gepresteerd omwille van buitengewone vermeerdering van het werk en omwille van een onvoorziene noodzaak, waarvoor de werknemer, zoals hij zelf wil, niet verplicht is om compensatierust op te nemen. Overeenkomstig artikel 26bis 2§bis van de Arbeidswet, is dat aantal vastgelegd op 91 uur en kan het eventueel worden verhoogd tot 130 of 143 uur.

Op aandringen van de sociale partners vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad, heeft de wetgever deze uitgenodigd om een regeling in detail uit te werken omtrent loopbaansparen. Dit moet gebeuren bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de schoot van de Nationale Arbeidsraad, binnen een periode van 6 maanden. Deze periode kan met 6 maanden worden verlengd.

In afwachting van een dergelijke arbeidsovereenkomst, wordt de inwerkingtreding van de wettelijke bepalingen geschorst.

In het (onwaarschijnlijk) geval dat in de Nationale Arbeidsraad geen collectieve arbeidsovereenkomst zou gesloten worden, heeft de wetgever voorzien dat gedetailleerde regelingen kunnen worden uitgewerkt per collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op niveau van de sector of op het niveau van de onderneming.

Een aantal delicate en complexe aangelegenheden zullen moeten worden opgelost en adequate oplossingen zullen heel wat vindingrijkheid en verbeelding vereisen.