Analyse

Wanneer een verpachter een pachtovereenkomst opzegt, moet hij een aantal verplichte vermeldingen opnemen in zijn opzeggingsbrief alsook moet hij ervoor zorgen dat de betekening gebeurt aan de juiste personen. 

Daarenboven is het voor de geldigheid van de opzeg belangrijk dat de pachter binnen de 30 dagen zijn berusting erin betekent aan de verpachter, of wanneer de pachter dat weigert te doen, dat de verpachter de opzegging geldig laat verklaren door de rechter. 

Meer details hierover leest u in onderstaand artikel.

Pacht 3 - Seeds of Law

1. Verplichte vermeldingen

Een opzeg door een verpachter moet op straffe van nietigheid volgende verplichte vermeldingen bevatten: 

 1. de reden van de opzegging; 
 2. als er één of meer toekomstige exploitanten zijn aangewezen, hun identiteit: 

  a) voor natuurlijke personen: de eerste voornaam, de achternaam, de woonplaats en het identificatienummer in het Rijksregister of in het BIS-register van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Wanneer dit identificatienummer niet voorhanden is, worden de datum en plaats van geboorte vermeld; 

  b) voor rechtspersonen:

  1) de maatschappelijke naam; 
  2) de maatschappelijke zetel;
  3) het ondernemingsnummer;
  4) de identiteit van de personen die gemachtigd zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen;

 3. de vermelding dat de verpachter de geldigverklaring van de opzegging voor de rechter zal vorderen wanneer er hem geen schriftelijke instemming betekend wordt binnen dertig dagen na de verzending van de opzegging.

2.  Aan wie moet de opzegging betekend worden?

De opzeg dient verstuurd te worden aan de pachter. Wanneer verschillende pachters samen een goed pachten, dan moet elk van hen die betrokken is bij de exploitatie van het verpachte goed een opzegging ontvangen.

Wanneer de verpachter niet op de hoogte is van wie precies zijn pachtgoed exploiteert, dan dient hij de opzegging te betekenen aan alle personen die pacht hebben betaald. Heeft er geen betaling plaatsgevonden, dan moet de opzegging betekend worden aan de personen die hun woonplaats hebben in de zetel van het landbouwbedrijf.

Indien de pachter is komen te overlijden, en de verpachter niet op de hoogte is wie onder de erfgenamen de exploitatie van het landbouwbedrijf verderzet, dan mag de verpachter de persoon die het laatst de pacht heeft betaald, beschouwen als de exploitant. Heeft er geen betaling plaatsgevonden, dan moet de opzegging betekend worden aan de personen die hun woonplaats hebben in de zetel van het landbouwbedrijf.

3. Schriftelijke berusting in de opzeg door de pachter

Zoals hierboven reeds uiteengezet, is het belangrijk dat de pachter binnen de 30 dagen schriftelijk berust in de opzegging.

Doet hij dat niet, dan moet de verpachter zich wenden tot de rechter om hem te verzoeken zijn opzegging geldig te verklaren.

Maar wanneer de verpachter nalaat dit te doen, dan vervalt de opzegging van de pacht. 

Als al in de loop van de opzeggingstermijn blijkt dat de opzegreden ingeroepen door de verpachter niet kan worden waargemaakt, dan kan de pachter de ongeldigverklaring van de opzegging voor de rechter vorderen. In dat geval wordt de pacht voortgezet alsof er geen opzegging is betekend. 

Wenst u hierover meer informatie, aarzel dan niet onze specialisten te contacteren: +32 (0)2 747 40 07 of info@seeds.law.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Charlotte Sterckx

Charlotte Sterckx

Senior Associate