Analyse

Vanaf 4 december 2018 is bij grensoverschrijdende online verkoop geen discriminatie betreffende de verkoops- of betalingsvoorwaarden en de prijzen meer mogelijk op grond van nationaliteit, de verblijfplaats of de vestigingsplaats. Het reglement betreffende de geo-blokkering is dan ook in voege getreden.

Voor een uitvoerige uitleg over deze materie verwijzen we naar eerdere artikels op onze website, die u kan consulteren door hier en hier te klikken.

1. Over welke goederen en diensten gaat het?

  • goederen die worden geleverd in een lidstaat waarnaar de handelaar levering aanbiedt of die worden opgehaald op een met de klant overeengekomen locatie;
  • langs elektronische weg verstrekte diensten zoals clouddiensten, gegevensopslag en hosting van websites;
  • diensten als hotelovernachtingen en autoverhuur, die de klant afneemt in het land waar de handelaar actief is.

2. Goederen en diensten aanbieden via uw website? Waarmee moet u rekening houden?

Indien u als handelaar goederen of diensten verkoopt via uw website, een app of gelijk welke andere online-interface, doet u er goed aan na te gaan of :

  • deze vrij toegankelijk is vanuit alle lidstaten van de EU;
  • uw verkoopsvoorwaarden geen verschillen voorzien al naargelang de nationaliteit, verblijf- of vestigingsplaats (behalve als hiervoor een objectieve rechtvaardiging bestaat);
  • de prijzen niet verschillen afhankelijk van nationaliteit, verblijf- of vestigingsplaats (behalve als hiervoor een objectieve rechtvaardiging bestaat);
  • de betaalmogelijkheden niet verschillen afhankelijk van nationaliteit, verblijf- of vestigingsplaats;
  • het vanuit elke lidstaat van de EU mogelijk is uw bestelformulier in te vullen (bv genoeg vakjes om post- en telefoonnummer in te  vullen);
  • uw website, indien deze door geleidt naar een andere versie van de website dan degene die de klant had gekozen, toch nog de kans biedt om op de gekozen website te blijven of ernaar terug te keren;
  • niet geweigerd wordt te verkopen aan kopers uit andere lidstaten

Hierop wordt evenwel een uitzondering gemaakt ingeval de blokkering of beperking van toegang of de doorgeleiding noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de EU of van een lidstaat in overeenstemming met het recht van de EU, waaronder uw activiteiten vallen. In dat geval moet u de klant duidelijk en precies uitleggen waarom dit noodzakelijk is. Die uitleg moet worden verstrekt in de taal van de website waartoe de klant eerst toegang probeerde te krijgen.

3. Geen beperkingen toegelaten ingeval van passieve verkoop

In het mededingingsrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve verkoop.

Er is actieve verkoop wanneer u als handelaar actief op zoek gaat naar kopers en passieve verkoop wanneer er een verkoop plaatsvindt als reactie op een spontane bestelling.

Aan het recht van handelaars om beperkingen te stellen aan actieve verkoop wordt niet geraakt. Dit hoort thuis binnen de commerciële vrijheid.

De verordening verbiedt evenwel dat er beperkingen worden voorzien ingeval van passieve verkoop. Zo kan men zijn distributeurs ingeval van online verkoop niet meer opleggen om goederen en diensten enkel in bepaalde landen af te zetten. Dergelijke contractuele bedingen zijn van rechtswege nietig.

4. Wat blijft wel toegelaten?

Belangrijk om weten is dat handelaars het recht blijven hebben om ervoor te kiezen geen levering te doen van hun goederen en diensten buiten hun eigen lidstaat waar ze levering bieden. Het spreekt voor zich dat geen enkele handelaar mag verplicht worden om goederen over de grens in een andere lidstaat te leveren wanneer hij zijn klanten de mogelijkheid van een dergelijke levering anders niet zou aanbieden.

Handelaars blijven eveneens het recht hebben om goederen of diensten aan te bieden in verschillende lidstaten of aan bepaalde groepen klanten door middel van gerichte aanbiedingen en onder uiteenlopende algemene toegangsvoorwaarden, onder meer door het opzetten van landspecifieke websites, wanneer een klant deze aanbiedingen en algemene toegangsvoorwaarden wenst te genieten. Voorwaarde blijft wel dat er geen discriminatie is op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging,

Toegangsvoorwaarden om andere redenen zoals het lidmaatschap van een bepaalde vereniging of aan de handelaar betaalde bijdragen zijn ook toegelaten zolang deze geen verband houden met nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging.

Evengoed blijven handelaars vrij om, op niet-discriminerende basis, verschillende voorwaarden, met inbegrip van verschillende prijzen, aan te bieden in verschillende verkooppunten, zoals winkels en websites, of specifieke aanbiedingen te doen die slechts voor een specifiek gebied binnen een lidstaat gelden.

Diensten in verband met auteursrechtelijk beschermde inhoud of werken in immateriële vorm - zoals diensten voor het streamen van muziek en e-boeken - zijn vrijgesteld van het verbod op geo-blokkering. Dit zal evenwel nog door de Europese Commissie geëvalueerd worden.

Ook voor financiële en audiovisuele diensten, diensten in verband met vervoer en gezondheidszorg, of maatschappelijke diensten wordt een uitzondering gemaakt.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner