Analyse

Op 1 januari 2023 zal een nieuw verbintenissenrecht in werking treden. Het boek V "Verbintenissen" van het Burgerlijk Wetboek werd immers in het voorjaar goedgekeurd.

De contractuele relaties en hun wettelijke basis zoals we die voorheen gekend hebben, wordt hiermee grondig aangepast. Daarbij werd rekening gehouden met de rechtspraak, rechtsleer en gewoonten.

Het nieuwe verbintenissenrecht betreft enkel en alleen de algemeen verbintenisrechtelijke regels. De wetswijziging voor de bijzondere overeenkomsten is ook op komst, maar is nog in een voorbereidende fase.

1. Wanneer treedt het nieuwe verbintenissenrecht in werking?

Het nieuwe verbintenissenrecht treedt in voege op 1 januari 2023. Gevolg is dat alle rechtshandelingen en rechtsfeiten die plaatsvinden vanaf die datum onder deze nieuwe wetgeving vallen.

Het is evenwel mogelijk om overeen te komen dat de nieuwe bepalingen niet van toepassing zijn en dat de vorige regels blijven gelden:

1° op de toekomstige gevolgen van rechtshandelingen en rechtsfeiten die hebben plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van deze wet;

2° op rechtshandelingen en rechtsfeiten die plaatsvinden na de inwerkingtreding van deze wet maar die betrekking hebben op een verbintenis die ontstaan is uit een rechtshandeling of rechtsfeit dat heeft plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van deze wet.

In deze laatste gevallen is het dus nodig om bij de opstelling van elk contract te overwegen of men voor de toepassing van het oude of het nieuwe verbintenissenrecht opteert.

2. Aanvullend recht

Het nieuwe wetboek verbintenissenrecht is van aanvullend recht, tenzij wanneer uit de tekst of de draagwijdte ervan blijkt dat ze geheel of gedeeltelijk een karakter van dwingend recht of van openbare orde heeft.

Niet alleen moet dus overwogen worden of men het contract onder de nieuwe wetgeving wenst te laten vallen (zie punt 1), maar ook of men van de wet – waar toegelaten – wenst af te wijken.

In dat opzicht is een grondige screening van uw bestaande contractuele documenten en/of de nodige aandacht bij de opmaak van de nieuwe documenten absoluut nodig. Er dient te worden rekening gehouden met de nieuwe bepalingen van het nieuw verbintenissenrecht.

Dit is het eerste artikel in een reeks die gewijd wordt aan het nieuwe verbintenissenrecht.

We gaan daarbij onder meer in op de manier waarop met algemene voorwaarden moet omgegaan worden, alsook op een aantal rechtsfiguren en contracten zoals het aanbod tot kopen of verkopen en de aanvaarding van dat aanbod, het herroepingsrecht, het voorkeurscontract en het optiecontract, onrechtmatige bedingen waarvoor een verbod geldt, de verplichting te goeder trouw te handelen of zeker rechtsmisbruik te vermijden bij de uitvoering van een contract, en last but not least de imprevisieleer waarmee oplossingen worden voorzien ingeval de omstandigheden gewijzigd zijn.

Wenst u hierover meer informatie of bijstand van de specialisten van Seeds of Law, aarzel dan niet hen te contacteren via info@seeds.law of +32 (0)2 747 40 07.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner
Peter Moerman

Peter Moerman

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner