Analyse

De Wet "Werkbaar en Wendbaar Werk" werd onlangs goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het gebrek aan flexibiliteit ten gevolge van (al te ?) rigide bepalingen van het arbeidsrecht is sedert jaar en dag een ernstige bekommernis van de werkgevers.

Meer dan 30 jaren geleden werden de eerste (bescheiden) pogingen ondernomen om aan die bekommernis tegemoet te komen. De "Experimenten Hansenne", daterend van 1982, viseerden vooral de arbeidsduur en de arbeidstijd.

In dit tweede decennium van de 21e eeuw is dit probleem van flexibiliteit op de werkvloer meer dan ooit aan de orde. Meer en meer vergt een steeds toenemende concurrentiestrijd snelle – zowel tijdelijke als permanente – aanpassingen op de werkvloer.

In het regeerakkoord van de regering "Michel" werden maatregelen ter zake in het vooruitzicht gesteld. 

De wet "Werkbaar en Wendbaar Werk" is daarop het antwoord. 

Minister Kris Peeters liet zich, aldus zijn eigen bewoordingen, inspireren door de "Experimenten Hansenne". Maar, aldus Minister Kris Peeters, daar waar de "Experimenten Hansenne" zich beperkten tot afwijkingen inzake de arbeidstijd, doet deze wet hetzelfde voor het ganse arbeidsrecht. Hij noemde het zelfs "experimenten Hansenne tot de 10de macht".

Ook al lijkt dat wel wat overdreven, toch werden op niet minder dan 14 domeinen vernieuwingen geïntroduceerd:

1.  Flexibele uurroosters

2.  Vrijwillige overuren

3.  De interne grens van de arbeidsduur

4.  Investeren in opleiding

5.  Occasioneel telewerk

6.  Uitbreiding van de plus-minusconto

7.  Uitzendarbeidovereenkomst voor onbepaalde duur

8.  Loopbaansparen

9.  Schenking van conventioneel verlof

10. Hervorming van de werkgeversgroepering

11. Vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid

12. Glijdende uurroosters

13. Uitbreiding van het palliatief verlof en tijdskrediet

14. E-commerce

Wat opmerkelijk is, werkbaar en wendbaar werk is ongetwijfeld een dringende noodzaak voor oudere werknemers in het kader van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en toch komt dit thema niet aan bod in deze wet.

Alhoewel ruime raadplegingen op alle niveaus werden georganiseerd door Minister Kris Peeters, werd er van diverse zijden verregaande kritiek geuit op de voorliggende maatregelen.

Aan de sociale partners wordt met betrekking tot verschillende domeinen een belangrijke rol toebedeeld voor de verdere praktische uitwerking en toepassing van de maatregelen, en dit zowel op intersectoraal als op sectoraal niveau. Toch zijn zowel de werkgeversfederaties als de vakbonden van oordeel dat zij niet voldoende betrokken werden bij de uitwerking van de nieuwe regelingen, niet in het minst omdat sommige maatregelen het aan gang zijnde overleg in de schoot van de Nationale Arbeidsraad doorkruisten.

Ook de Raad van State stelde met betrekking tot bepaalde maatregelen uitdrukkelijk de vraag of deze wel conform zijn met de Grondwet, uitspraken van het Grondwettelijk Hof en/of de Europese regelgevingen.

Het is dus niet uitgesloten dat een aantal bepalingen van de wet nog degelijk op de rooster zullen worden gelegd.

De wet werd goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de zitting van 23 februari 2017 en is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017.

Behoudens de mogelijkheden voor de sociale partners om verdere uitvoeringsmaatregelen te nemen, zijn er eveneens nog een resem Koninklijke Besluiten nodig voor de daadwerkelijke uitvoering van de wet.

De wet is retroactief toepasselijk vanaf 1 februari 2017.

In deze speciale nieuwsbrief worden de nieuwe regelingen in de onderscheiden domeinen nader toegelicht. U kan deze toelichting consulteren door te klikken op de maatregelen in de lijst hierboven.

Al naargelang de uitvoeringsmaatregelen van de sociale partners op intersectoraal niveau en de Koninklijke Besluiten gepubliceerd worden, zullen de onderscheiden rubrieken ook aangepast en vervolledigd worden.

Wij wensen u alvast veel leesgenot en, uiteraard, voor alle vragen voor bijkomende informatie of bijstand kunt u steeds bij ons terecht.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner