De NV in het WVV - oprichting en effecten- en aandelenstructuur

Analyse

Een NV oprichten is veel eenvoudiger geworden en er bestaan veel meer alternatieven voor haar aandelenstructuur. Dit leest u in het onderstaand artikel.

De wijzigingen die het WVV voor de NV doorvoert zijn op het eerste gezicht veel minder ingrijpend dan deze die voor de besloten vennootschap (BV) gelden.

Uit het WVV blijkt duidelijk dat het de bedoeling van de wetgever is om van de NV een vennootschapsvorm te maken voor grote vennootschappen met een uitgebreid aantal aandeelhouders en voor genoteerde vennootschappen.

Maar evengoed kan een beursgenoteerde vennootschap bestaan onder de vorm van een BV of kunnen kleine NV's verder blijven bestaan.

Aan de andere kant blijft het voor de meeste bestaande NV’s mogelijk om onder die vorm verder te werken ook al is hun omvang niet zo groot als voorzien door de nieuwe wetgeving.

De volgende elementen blijven zoals voorheen:

  • De notie kapitaal wordt, in tegenstelling tot bij de BV, niet afgeschaft.
    Hetzelfde geldt dus voor de de kapitaalverplichtingen bij oprichting (minimum kapitaal van 61.500 euro), de regels inzake instandhouding van het kapitaal, de regels bij kapitaalverhogingen en -verminderingen (op enkele lichte versoepelingen na op de uitkering van interimdividenden en de verkrijging van eigen aandelen).

  • De liquiditeits- en balanstest die een winstuitkering in de BV voorafgaan, gelden niet voor een NV. Hierdoor zouden veel vennootschappen toch nog opteren voor de NV als vennootschapsvorm terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is van de wetgever.

Hier onder lichten we de belangrijkste wijzigingen toe die te maken hebben met de oprichting van een NV en haar effecten- en aandelenstructuur.

1. De oprichting van een NV

1.1 Eén oprichter en dus is ook één aandeelhouder voldoende

Voortaan volstaat één oprichter voor de oprichting van een NV. Het is dus niet meer nodig een tweede oprichter te zoeken. Zowel een natuurlijke als een rechtspersoon kunnen een NV oprichten.

Dit is belangrijk omdat vele NV's hierdoor kunnen overschakelen naar een minder complexe structuur.

Voorheen werd de aandeelhouder die in een NV de enige aandeelhouder geworden was, gedurende een jaar geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de NV ontstaan vanaf de eenhoofdigheid.
Deze eenhoofdigheid moest dan ook nog vermeld worden in het vennootschapsregister (bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank). Om dit op te vangen werd veelal overgegaan tot een groepsstructuur. Dit wordt dus verleden tijd.

1.2 Financieel plan

De regeling in verband met het financieel plan wordt strenger.

De wet schrijft voor wat de minimuminhoud van dit document moet zijn.

Minstens moet (onder meer) de voorgenomen activiteit nauwkeurig worden omschreven, moet er een overzicht van alle financiële middelen worden geboden, moet er een openingsbalans en resultatenrekening met prognoses op 12 en 24 maanden worden gevoegd, mét begroting van verwachte inkomsten en uitgaven.

Dit alles moet gebeuren met bijstand van een externe deskundige die bijstand heeft verleend, wat ook meteen de verantwoordelijkheid van de cijferdeskundige verhoogt. 

2. Effecten en aandelen in de NV

2.1 Geen numerus clausus

Het WVV verankert het principe dat er voor de effecten die binnen de NV worden uitgegeven, geen numerus clausus bestaat.

Een NV mag voortaan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet verboden zijn. 

2.2 Categorieën en soorten effecten

Het WVV legt inzake de effecten van een NV wettelijk vast wat er onder een categorie van aandelen of winstbewijzen moet worden begrepen, en wanneer men kan spreken over een soort van aandelen of winstbewijzen. 

Als regel geldt vooreerst dat men om het even welke categorie van effecten kan creëren. Het kapitaal van een NV kan verdeeld worden in één of meerdere vrij overdraagbare aandelen, die al dan niet stemrecht hebben, en met of zonder vermelding van waarde. 

Slechts één basisregel moet daarbij worden gerespecteerd: de vennootschap moet minstens één aandeel met stemrecht uitgeven.

Een soort van effecten ontstaat dan weer indien men binnen eenzelfde categorie aan het ene effect andere rechten verbindt dan aan het andere. Zo kan men bijvoorbeeld binnen een bepaalde categorie het ene effect een stemrecht geven en het andere niet, waardoor binnen deze specifieke categorie dus verschillende soorten ontstaan.

2.3 Default-regel “één aandeel één stem”

De standaardregel voor de aandelen blijft "één aandeel één stem".

Deze regel is van aanvullend recht; men kan er dus in de vennootschapsstatuten van afwijken.

Dit biedt dan ook een eindeloze reeks aan mogelijkheden. We denken hierbij aan meervoudig stemrecht, dubbel stemrecht, proportioneel stemrecht, enz....

Zo kunnen de statuten evengoed aandelen zonder stemrecht invoeren op voorwaarde dat er minstens één aandeel mét stemrecht wordt uitgegeven.

Bij beursgenoteerde NV's is er de beperking dat dubbel stemrecht alleen kan verleend worden aan een aandeel dat ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder is ingeschreven. Deze bepaling is in het leven geroepen om loyale aandeelhouders te belonen.

3. Besluit

De wetgeving in verband met de NV is enerzijds ruimschoots vereenvoudigd omdat er slechts één oprichter en dus ook één aandeelhouder mogelijk is en er veel meer mogelijkheden bestaan in verband met de effecten en de aandelen.

Anderzijds zijn er meer verplichtingen voor wat betreft het financieel plan bij de  oprichting.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Toon Rummens

Toon Rummens

Partner
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Sidney Van Ommeslaghe

Sidney Van Ommeslaghe

Senior Counsel
Gloria Inés Delgado Villegas

Gloria Inés Delgado Villegas

Senior Associate