Binnenkort alternatieve financieringsplatformen en startersfondsen voor de financiering van startende ondernemingen

Analyse
Dankzij de invoering van alternatieve financieringsplatformen en startersfondsen zal het hopelijk binnenkort mogelijk zijn om via deze structuren privékapitaal te mobiliseren ten gunste van startende ondernemingen en daarenboven te genieten van belastingvermindering in de personenbelasting.

Op 27 mei 2016 heeft de federale regering in de Ministerraad het voorontwerp van wet over diverse bepalingen goedgekeurd.

Dit ontwerp van wet strekt er onder meer toe de “alternatieve-financieringsdiensten” te reglementeren, een financieel kader voor crowdfundingplatformen (financieringsvehikels), startersfondsen en private startersprivaks uit te werken en de invoering ervan mogelijk te maken.

Deze structuren zullen de mogelijkheid bieden om ten volle te genieten van de belastingverminderingen die vorig jaar in juli werden beslist.

1. Mobilisering van privékapitaal ten gunste van startende ondernemingen

In de programmawet van 10 augustus 2015 zijn diverse maatregelen ingeschreven ten gevolge waarvan privékapitaal kan gemobiliseerd worden ten gunste van startende ondernemingen (ondernemingen jonger dan vier jaar).

Het betreft hier :

  • een belastingvermindering aan belastingplichtigen die nieuwe aandelen kopen in dergelijke startende vennootschappen (“tax shelter”), alsook
  • een vrijstelling van roerende voorheffing op de rente van leningen die aan dergelijke ondernemingen worden verstrekt, wanneer die beleggingen via een crowdfundingplatform naar Belgisch recht of naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) worden verricht.

Die fiscale voordelen veronderstellen dat een statuut wordt uitgewerkt voor de crowdfundingplatformen.

In dit kader kunnen particulieren genieten van een belastingvermindering in de personenbelasting van 30 of 45 % (van het geïnvesteerd kapitaal) indien zij rechtstreeks investeren in het kapitaal van startende vennootschappen. Een vennootschap kan zo maximaal 250.000 EUR ophalen tijdens zijn bestaan. De investeerder mag per jaar 100.000 EUR investeren. De tax shelter geldt voor investeringen die vanaf 1 juli 2015 worden uitgevoerd.

De vermindering is momenteel nog niet mogelijk voor investeringen via een crowdfunding platform of startersfonds. Er moesten nog een aantal formaliteiten worden verduidelijkt m.b.t. het startersfonds, en de erkenning van de alternatieve financieringsplatformen. De tenuitvoerlegging van de maatregelen voorzien door  voornoemde programmawet impliceerde dus dat de federale regering de nodige stappen diende te zetten om die crowdfundingplatformen aan het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) te onderwerpen.

2. Invoering van financieringsplatformen en startersfondsen in het kader van een belastingvermindering

De ontwerpteksten die op 27 mei 2016 werden goedgekeurd door de federale regering in Ministerraad laten nu de invoering toe van platformen die investeerders in staat zullen stellen de belastingvermindering te genieten.

Meer bepaald heeft het wetsontwerp betrekking op volgende aspecten:

  • de creatie van het statuut van “alternatief financieringsplatform”, hetgeen impliceert dat naast de directe investering die vandaag al aanleiding geeft tot de belastingvermindering, de particulier zal kunnen investeren in een startende onderneming  via een platform.
  • de creatie van een “startersfonds”. In deze hypothese zal de investeerder aandelen van een fonds kunnen verwerven dat zal investeren in startende ondernemingen. Deze structuur heeft het voordeel voor de investeerders dat de risico’s gespreid worden omdat het fonds niet in één onderneming, maar in een portefeuille van ondernemingen zal investeren.

3. Over welke soorten investeringen gaat het?

Concreet zullen er voortaan (na de inwerkingtreding van de wet) dus vier investeringsmodaliteiten zijn die de belastingvermindering zullen genieten, namelijk:

  • Directe investering in een doelonderneming (in aandelen, al van toepassing sinds 1 juli 2015).
  • Investering in een doelonderneming via de commercialisering door een platform (hier is de investeerder directe aandeelhouder van de onderneming).
  • Investering in een alternatief investeringsvehikel dat dan investeert in een doelonderneming (“one to one”) – het gaat om een investering via een platform (hier is de investeerder geen aandeelhouder van de onderneming, het is het “vehikel” dat aandeelhouder blijft).
  • Investering in een startersfonds dat investeert in meerdere ondernemingen (verschillende projecten worden samen geplaatst waardoor het risico dus gespreid wordt).

4. De belastingvermindering vanuit praktisch oogpunt

De belastingvermindering is van toepassing :

  • voor een directe investering : in het inkomstenjaar waarin de investering werd gedaan.
  • voor een investering in een startersfonds : in het inkomstenjaar waarin het fonds zijn investeringen heeft gedaan.

Gelieve te noteren dat de belastingvermindering niet terugbetaalbaar noch overdraagbaar is. Het betreft evenmin een belastingkrediet, zoals bijvoorbeeld de win-win lening.

5. Nog geen definitieve teksten beschikbaar

Op dit ogenblik is er enkel sprake van een wetsontwerp uitgaande van de regering, hetgeen nog vatbaar is voor wijzigingen. 

Van zodra er meer definitieve teksten beschikbaar zijn, zullen we dieper ingaan op het nieuwe reglementair (financieel) kader voor crowdfundingplatformen (financieringsvehikels), startersfondsen en private startersprivaks.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner