News

De maatregelen van de overheid in het kader van de coronacrisis, hebben een uiterst grote impact op de economie en dus ook op de tewerkstelling. In dit artikel verneemt u als werkgever welke acties u kan ondernemen. Deze update wordt aangepast telkens er iets wijzigt.

De federale regering heeft op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) van 01.10.2020 tot en met 31.03.2021. Deze wordt nu verlengd tot 30 juni 2021

Bijgevolg kan vanaf 01.10.2020 alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Het is dus van geen belang meer of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Opgelet! De werkgevers die vanaf 1 oktober geen beroep meer deden op tijdelijke werkloosheid corona, en overgeschakeld waren naar tijdelijke werkloosheid om economische redenen, kunnen bijgevolg vanaf 1 oktober 2020 opnieuw tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen door gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure. Ze kunnen dus zonder formaliteiten overstappen van het ene naar het andere systeem.

Het kan hierbij gaan om :

 • een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijv. door een opgelegde sluiting)
 • of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. In dat geval kan de werknemer nog een paar dagen per week werken.

Er wordt dus weer afgeweken van de strikte definitie van het begrip overmacht.

1. Welke formaliteiten moet de werkgever vervullen?

 • Elke maand een ASR scenario 5(link is external) indienen en :
  • als reden van de tijdelijke werkloosheid 'overmacht' aanduiden en 'coronavirus' als reden van de overmacht vermelden ;.
  • bij de code 'aard van de dag'  5.4 vermelden. 

De ASR scenario 5 is de elektronische aangifte van sociaal risico waarin de werkgever aangifte doet van het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld. Deze aangifte vervangt ook de ASR scenario 2 indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen.

 • De werkgever hoeft dus :
  • geen mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelinkt aan corona te sturen naar de RVA.

maar opgelet! in geval van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer moeten de mededelingen van de eerste effectieve werkloosheidsdag verder verstuurd worden naar de RVA.

  • geen controlekaart C3.2A af te leveren aan de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, en dit ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid (dus ook niet indien de werknemer bijv. tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens slecht weer).

2. Voor de volgende specifieke motieven kan tijdelijke werkloosheid corona ingeroepen worden

 • Werknemers die niet ziek zijn, maar die thuis moeten blijven wegens een quarantaine;
 • Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken en die aan hun werkgever een attest van sluiting corona bezorgen dat de instelling heeft ingevuld.

Opgelet! de beslissing van een gemeenschap om de herfstvakantie te vervroegen of te verlengen wordt ook beschouwd als een sluiting van een school door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. 

 • Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is

De bijkomende formaliteiten in deze specifieke gevallen zijn:

 • De werknemer bezorgt zijn werkgever onmiddellijk, naargelang de situatie, de volgende attesten :
  • het quarantaineattest (bijv. omdat hij een risicopatiënt is) of
  • het bewijs dat geldt als quarantaineattest (bijv. voor de periode van 21 tot 30 oktober 2020 een sms uitgaand van contact tracing, ten gevolge van een hoog risico contact of terugkeer uit een rode zone) of
  • het attest sluiting corona, afgeleverd door de bevoegde instelling en ingevuld en ondertekend door de werknemer.

Opgelet! indien het gaat om een algemene maatregel uitgaand van een gemeenschap, waardoor alle scholen van die gemeenschap (gedeeltelijk of volledig) gesloten zijn, moet de school het attest sluiting corona enkel afleveren op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer (indien de werkgever dit eist van de werknemer).

 • De werkgever houdt het quarantainegetuigschrift (of het vervangend bewijs hiervan) of het attest sluiting corona dat de werknemer hem heeft bezorgd, ter beschikking van de RVA, met het oog op een eventuele controle door de RVA.

Voor meer info, zie de mededeling ‘Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten’.

3. Hoe en door wie wordt de tijdelijke werkloze werknemer vergoed?

De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld wordt toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden. Voor de periode van 01.02.2020 tot en met 30.06.2021, geldt dit eveneens voor de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens economische oorzaken.

Voor de periode van 01.02.2020 tot en met 30.06.2021 ontvangt de werknemer een uitkering die gelijk is aan 70% van zijn gemiddelde begrensde loon (het plafond ligt op € 2.754,76 per maand), ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.

Vanaf 01.03.2020 tot en met 30.06.2021 ontvangen alle werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht (behalve voor medische overmacht) bovenop hun werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag betaald door de RVA.

Tot 30 juni 2021 wordt een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden op de uitkeringen. 

Het spreekt voor zich dat wij u met raad en daad kunnen bijstaan om vooreerst uw rechtspositie te analyseren en verder te overwegen welke actie u kan of moet ondernemen in deze crisis. U kunt ons steeds bereiken via het nummer 02/747 40 07 of via CoronaTaskforce@seeds.law. 

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner