Jan Ghysels

Jan Ghysels

Partner

Jan Ghysels

Partner

Public and Administrative Law - Real Estate - White Collar Crime

We help to find solutions and to avoid problems, we brainstorm and advise our clients: we are lawyers at your service

Together with Koen De Puydt, Jan Ghysels heads the team specialising in public, administrative and constitutional law, in which he has years of extensive practical experience.

Jan is mainly involved in spatial planning and urban development, environment (environmental permits, soil pollution, waste, nuisance, odour), expropriation, government contracts and public procurement, government liability, environmental and urban development criminal law, energy law, construction and real estate law, medical administrative law (including pharmaceutical law and residential care centres), civil servants law and municipal and provincial law. Within his practice, he pays particular attention to human rights.

He advises project developers, companies, individuals and public authorities and represents his clients before the Council of State, the Constitutional Court and the Courts of Appeal. Jan has become a thorough negotiator with or on behalf of the government and is experienced in conflict management.

Jan also combines his professional experience with scientific research. He regularly organises seminars and is also a much sought-after speaker. He is also a deputy judge at the Brussels Court of Appeal and an alternate member of the Federal Institute for the protection and promotion of Human Rights.

Jan has many publications to his name and is in the habit of working interdisciplinarily, both with lawyers specialising in other areas of law and with technical experts. Last but not least, Jan obtained the certificate of professional competence for lawyer at the Court of Cassation (Supreme Court).

 • Master in Laws, Vrije Universiteit Brussel (VUB), 1998, cum laude
 • Training certificate for solicitors at the Cour de cassation (Supreme Court), 1998
 • Dutch
 • French
 • English
 • German
 • Honorary Chairman of the Centre for Law, Expropriation and Valuation (CROW)
 • Director Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP)
 • Andersen Global

Books and contributions:

 • Nomenclatuur en tegemoetkoming in de zorg, in S. Lierman, A. Vijverman, F. Louckx, J. Ghysels (eds.), Intersentia, 2020, 490 blz.
 • Overheidsopdrachten - Rechtspraak Hof van Justitie 2001-2007, in K. Wauters, J. Ghysels, J. Anthierens, Uitg. De Boeck & Larcier, 2008, 188 blz.
 • De gewone onteigeningsprocedure van de wet van 17 april 1835, in J. Ghysels, R. Palmans en A. Van Oevelen (eds.), De onteigeningsprocedure, Antwerpen, Intersentia, 2007
 • De onderhandeling met de overheid en de minnelijke onteigening, in J. Ghysels en R. Palmans (eds.), Onteigeningen, de voorafgaande fase, Antwerpen, Intersentia, 2006
 • De administratieve rechtspleging, in Orde van Balies van Brussel, Liège, Antwerpen en Bruxelles, Colloquium 28 april 2005, De Advocatenakte, Brussel, Larcier, 2005, blz. 90-98
 • Het Milieuvergunningsdecreet, deel 2 De Wijzigingsdecreten (bijgewerkt tot het decreet van 26 maart 2004), Antwerpen, Intersentia, 2005, 789 blz.
 • Het Milieuvergunningsdecreet, deel 1 Het decreet van 28 juni 1985, Antwerpen, Intersentia, 2004, 604 blz.
 • De duinenreglementering. Een korte stand van zaken tien jaar later, in D. Meulemans, (ed.), Recente ontwikkelingen betreffende vastgoed en landeigendom, Antwerpen, Intersentia, 2003
 • De onderhandelingsprocedure in de klassieke sectoren van de overheidsopdrachten, in C. De Koninck, (ed.), Actuele vraagstukken van het overheidsopdrachtenrecht, Antwerpen, Maklu, 2002, 109-185
 • Planschade en planbaten in het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening, in J. Bouckaert (ed.), Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw op nieuwe wegen ?, Brussel, Larcier, 2001
 • Hoofdlijnen Ruimtelijke Ordening en stedenbouw na het wijzigingsdecreet van 26 april 2000, in P. Flamey en J. Ghysels (eds.), Ruimtelijke Ordening en stedenbouw Addendum - Anno 2001, Antwerpen, Kluwer, 2001
 • Het statuut van de bodemsaneringsdeskundige, in J. Ghysels, en P. Flamey, (eds.), Bodemsanering Anno 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, 93-142
 • De onteigeningsvergoeding in het algemeen en de invloed van het milieurecht op de onteigeningsvergoeding in het bijzonder, in X, Onteigeningen anno 2000, Intersentia, 2000
 • De melding en de milieuvergunningsaanvraag in het Vlarem na de laatste wijzigingen van 12 januari 1999 : Wat verandert er ?, in J. Ghysels en P. Flamey (eds.), Milieuvergunningen Anno 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000
 • Het nieuwe decreet ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 : Wat verandert er ?, in P. Flamey, P. en J. Ghysels, (eds.), Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Anno 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000
 • Administratieve commissies in de ziekteverzekering, de controle op en de sanctionering van de zorgenverstrekkers, in Actuele problemen in het Sociale Zekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 1999, 325
 • Welke rechter in kort geding is nog bevoegd wanneer de aanbestedende dienst geen administratieve overheid is ?, in O. Vankesbeeck en L. Ledegen, Nieuwe wetgeving betreffende overheidsopdrachten, Gent, Mys&Breesch, 1998, 135
 • Kan de kort gedingrechter optreden in de fase voorafgaandelijk aan de administratieve gunningsbeslissing ?, in O. Vankesbeeck en L. Ledegen, Nieuwe wetgeving betreffende overheidsopdrachten, Gent, Mys&Breesch, 1998, 117
 • Tekst en Toelichting Overheidsopdrachten, Gent, Mys&Breesch, commentaar bij verschillende artikelen
 • De Milieuvergunning in het Vlaamse Gewest, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen 1991
 • Het Arbitragehof, hoeksteen van de fiscale rechtstaat ?, in Fiscaliteit 2000, Antwerpen, N.V. Tijd, 1991
 • Vragen en antwoorden in J. Ghysels, (ed.), "Lokale Belastingen in de Praktijk", Brugge, die Keure, 1990

Articles in magazines:

 • Zonnepanelen in Vlaanderen: compensatie of vergoeding?, R.W., 2020-2021/35 (met T. Van Gaal)
 • Verjaren stedenbouwmisdrijven nog nà het arrest nr. 136/2004 van het Arbitragehof?, C.D.P.K., 2004, 384-391
 • Instandhoudingsmisdrijf stedenbouw, afgeschaft of niet?, N.J.W., 2004, 1303
 • De rechtsgevolgen van het administratief cassatieberoep tegen de beslissingen van de Commissie van Beroep van de Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV, C.D.P.K., 2001, nr. 4
 • Geen herstel in de eenheid van de rechtspraak zonder toetsing aan het gemeenschapsrecht zonder toetsing aan het gemeenschapsrecht in het schorsingscontentieux bij overheidsopdrachten, noot onder R.v.St., nr. 87.983, 15 juni 2000, C.D.P.K., 2001, 59-61
 • Bekendmakings-, selectie en gunningsvoorschriften in de klassieke sectoren voor overheidsopdrachten, C.D.P.K., 2000, 456-486
 • De toestand is ernstig, maar niet hopeloos. Komt er nu eindelijk een grondgegevensbank die de rechtszekerheid waarborgt ?, C.D.P.K., 1998, 581-585
 • Rechtscreativiteit of toepassing van de wet ?, A.J.T., 1996-97, Dossier nr. 4, 41 e.v.
 • De bevoegdheid van de Raad van State inzake onteigeningen : willen maar niet kunnen, of kunnen maar niet willen ?, Recente Arresten Raad van State, 1994, 29
 • De bevoegdheid van de Raad van State inzake onteigeningen, Rechtskundig Weekblad, 1990-91, 1294

Editions:

 • De onteigeningsprocedure, Antwerpen, Intersentia, 2007
 • Onteigeningen, de voorafgaande fase, Antwerpen, Intersentia, 2006
 • Milieustraf- en Milieustrafprocesrecht Actuele vraagstukken, Brussel, Larcier, 2005, (576 blz.)
 • Zonevreemde bedrijven, Mechelen, Kluwer, 2004
 • Het milieurecht en de notariële praktijk, Diegem, Kluwer
 • Zonevreemde woningen, Diegem, Kluwer, 2002
 • Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Anno 2001 - Addendum, Antwerpen, Kluwer, 2001
 • Bodemsanering Anno 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000
 • Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Anno 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000
 • Milieuvergunningen Anno 2000, Kluwer, 2000
 • Milieuvergunningen Anno 1998, Antwerpen, Kluwer, 1998
 • Lokale belastingen in de praktijk, Brugge, die Keure, 1990

Legal Codes:

 • Wetboek Overheidsopdrachten, Brugge, Vanden Broele, 2004
 • J.T.- Wetboek Overheidsopdrachten (eerste editie 2001), Gent, Mys & Breesch
 • Larcier Vlarebo
 • Larcier Vlarem (tot 2004)
 • Larcier Wetboeken deel VI : Staats- en bestuursrecht (tot 1998); deel VII : Milieurecht (sedert 1998)
 • Panoramacodex Stedenbouw, Brugge, Vanden Broele, twee delen sedert 2001 : deel 1 : Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO); deel 2 : Decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996 (DROG)