Jan Ghysels

Jan Ghysels

Partner

Jan Ghysels

Partner

Publiek en Administratief Recht - Vastgoedrecht - Ondernemingsstrafrecht

Wij zijn er om oplossingen te vinden, problemen te voorkomen, mee te denken en te adviseren, een dienstbare advocatuur.

Jan Ghysels heeft samen met Koen De Puydt de leiding over het team dat gespecialiseerd is in publiek, administratief en grondwettelijk recht, waarin hij een jarenlange en ruime praktijkervaring heeft.

Jan is voornamelijk actief in verband met ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu (milieuvergunningen, bodemverontreiniging, afval, lawaai, geur), onteigeningen, overheidscontracten en overheidsopdrachten, overheidsaansprakelijkheid, milieu- en stedenbouwstrafrecht, energierecht, bouw- en vastgoedrecht, medisch administratief recht (o.a. geneesmiddelenrecht en woonzorgcentra), ambtenarenrecht en gemeenten- en provincierecht. In zijn praktijk besteedt hij bijzonder aandacht aan mensenrechten.

Hij adviseert projectontwikkelaars, bedrijven, particulieren en overheden en vertegenwoordigt zijn cliënten voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en de Hoven en rechtbanken. Jan ontwikkelde zich tot een gedegen onderhandelaar met of namens de overheid en heeft ervaring in conflictbeheersing.

Jan combineert zijn praktijkervaring ook met wetenschappelijk onderzoek. Hij organiseert regelmatig studiedagen en is ook een veel gevraagde spreker. Hij is tevens plaatsvervangend raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel en plaatsvervangend lid van het Belgisch Centrum voor de Rechten van de Mens.

Jan publiceert frequent en is het gewoon om interdisciplinair te werken, zowel met advocaten die gespecialiseerd zijn in andere domeinen van het recht als met technici. En last but not least behaalde Jan het certificaat van beroepsbekwaamheid voor advocaat bij het Hof van Cassatie.

 • Licentiaat in de rechten, Vrije Universiteit Brussel (VUB), 1998, cum laude
 • Getuigschrift beroepsopleiding Advocaat bij het Hof van Cassatie, 1998
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels
 • Duits
 • Erevoorzitter Centrum Recht, Onteigening en Waardering (CROW)
 • Bestuurder vzw Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP)
 • Andersen Global

Boeken en bijdragen:

 • Nomenclatuur en tegemoetkoming in de zorg, in S. Lierman, A. Vijverman, F. Louckx, J. Ghysels (eds.), Intersentia, 2020, 490 blz.
 • Overheidsopdrachten - Rechtspraak Hof van Justitie 2001-2007, in K. Wauters, J. Ghysels, J. Anthierens, Uitg. De Boeck & Larcier, 2008, 188 blz.
 • De gewone onteigeningsprocedure van de wet van 17 april 1835, in J. Ghysels, R. Palmans en A. Van Oevelen (eds.), De onteigeningsprocedure, Antwerpen, Intersentia, 2007
 • De onderhandeling met de overheid en de minnelijke onteigening, in J. Ghysels en R. Palmans (eds.), Onteigeningen, de voorafgaande fase, Antwerpen, Intersentia, 2006
 • De administratieve rechtspleging, in Orde van Balies van Brussel, Liège, Antwerpen en Bruxelles, Colloquium 28 april 2005, De Advocatenakte, Brussel, Larcier, 2005, blz. 90-98
 • Het Milieuvergunningsdecreet, deel 2 De Wijzigingsdecreten (bijgewerkt tot het decreet van 26 maart 2004), Antwerpen, Intersentia, 2005, 789 blz.
 • Het Milieuvergunningsdecreet, deel 1 Het decreet van 28 juni 1985, Antwerpen, Intersentia, 2004, 604 blz.
 • De duinenreglementering. Een korte stand van zaken tien jaar later, in D. Meulemans, (ed.), Recente ontwikkelingen betreffende vastgoed en landeigendom, Antwerpen, Intersentia, 2003
 • De onderhandelingsprocedure in de klassieke sectoren van de overheidsopdrachten, in C. De Koninck, (ed.), Actuele vraagstukken van het overheidsopdrachtenrecht, Antwerpen, Maklu, 2002, 109-185
 • Planschade en planbaten in het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening, in J. Bouckaert (ed.), Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw op nieuwe wegen ?, Brussel, Larcier, 2001
 • Hoofdlijnen Ruimtelijke Ordening en stedenbouw na het wijzigingsdecreet van 26 april 2000, in P. Flamey en J. Ghysels (eds.), Ruimtelijke Ordening en stedenbouw Addendum - Anno 2001, Antwerpen, Kluwer, 2001
 • Het statuut van de bodemsaneringsdeskundige, in J. Ghysels, en P. Flamey, (eds.), Bodemsanering Anno 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, 93-142
 • De onteigeningsvergoeding in het algemeen en de invloed van het milieurecht op de onteigeningsvergoeding in het bijzonder, in X, Onteigeningen anno 2000, Intersentia, 2000
 • De melding en de milieuvergunningsaanvraag in het Vlarem na de laatste wijzigingen van 12 januari 1999 : Wat verandert er ?, in J. Ghysels en P. Flamey (eds.), Milieuvergunningen Anno 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000
 • Het nieuwe decreet ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 : Wat verandert er ?, in P. Flamey, P. en J. Ghysels, (eds.), Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Anno 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000
 • Administratieve commissies in de ziekteverzekering, de controle op en de sanctionering van de zorgenverstrekkers, in Actuele problemen in het Sociale Zekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 1999, 325
 • Welke rechter in kort geding is nog bevoegd wanneer de aanbestedende dienst geen administratieve overheid is ?, in O. Vankesbeeck en L. Ledegen, Nieuwe wetgeving betreffende overheidsopdrachten, Gent, Mys&Breesch, 1998, 135
 • Kan de kort gedingrechter optreden in de fase voorafgaandelijk aan de administratieve gunningsbeslissing ?, in O. Vankesbeeck en L. Ledegen, Nieuwe wetgeving betreffende overheidsopdrachten, Gent, Mys&Breesch, 1998, 117
 • Tekst en Toelichting Overheidsopdrachten, Gent, Mys&Breesch, commentaar bij verschillende artikelen
 • De Milieuvergunning in het Vlaamse Gewest, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen 1991
 • Het Arbitragehof, hoeksteen van de fiscale rechtstaat ?, in Fiscaliteit 2000, Antwerpen, N.V. Tijd, 1991
 • Vragen en antwoorden in J. Ghysels, (ed.), "Lokale Belastingen in de Praktijk", Brugge, die Keure, 1990

Artikels in tijdschriften:

 • Zonnepanelen in Vlaanderen: compensatie of vergoeding?, R.W., 2020-2021/35 (met T. Van Gaal)
 • Verjaren stedenbouwmisdrijven nog nà het arrest nr. 136/2004 van het Arbitragehof?, C.D.P.K., 2004, 384-391
 • Instandhoudingsmisdrijf stedenbouw, afgeschaft of niet?, N.J.W., 2004, 1303
 • De rechtsgevolgen van het administratief cassatieberoep tegen de beslissingen van de Commissie van Beroep van de Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV, C.D.P.K., 2001, nr. 4
 • Geen herstel in de eenheid van de rechtspraak zonder toetsing aan het gemeenschapsrecht zonder toetsing aan het gemeenschapsrecht in het schorsingscontentieux bij overheidsopdrachten, noot onder R.v.St., nr. 87.983, 15 juni 2000, C.D.P.K., 2001, 59-61
 • Bekendmakings-, selectie en gunningsvoorschriften in de klassieke sectoren voor overheidsopdrachten, C.D.P.K., 2000, 456-486
 • De toestand is ernstig, maar niet hopeloos. Komt er nu eindelijk een grondgegevensbank die de rechtszekerheid waarborgt ?, C.D.P.K., 1998, 581-585
 • Rechtscreativiteit of toepassing van de wet ?, A.J.T., 1996-97, Dossier nr. 4, 41 e.v.
 • De bevoegdheid van de Raad van State inzake onteigeningen : willen maar niet kunnen, of kunnen maar niet willen ?, Recente Arresten Raad van State, 1994, 29
 • De bevoegdheid van de Raad van State inzake onteigeningen, Rechtskundig Weekblad, 1990-91, 1294

Uitgaven:

 • De onteigeningsprocedure, Antwerpen, Intersentia, 2007
 • Onteigeningen, de voorafgaande fase, Antwerpen, Intersentia, 2006
 • Milieustraf- en Milieustrafprocesrecht Actuele vraagstukken, Brussel, Larcier, 2005, (576 blz.)
 • Zonevreemde bedrijven, Mechelen, Kluwer, 2004
 • Het milieurecht en de notariële praktijk, Diegem, Kluwer
 • Zonevreemde woningen, Diegem, Kluwer, 2002
 • Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Anno 2001 - Addendum, Antwerpen, Kluwer, 2001
 • Bodemsanering Anno 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000
 • Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Anno 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000
 • Milieuvergunningen Anno 2000, Kluwer, 2000
 • Milieuvergunningen Anno 1998, Antwerpen, Kluwer, 1998
 • Lokale belastingen in de praktijk, Brugge, die Keure, 1990

Wetboeken:

 • Wetboek Overheidsopdrachten, Brugge, Vanden Broele, 2004
 • J.T.- Wetboek Overheidsopdrachten (eerste editie 2001), Gent, Mys & Breesch
 • Larcier Vlarebo
 • Larcier Vlarem (tot 2004)
 • Larcier Wetboeken deel VI : Staats- en bestuursrecht (tot 1998); deel VII : Milieurecht (sedert 1998)
 • Panoramacodex Stedenbouw, Brugge, Vanden Broele, twee delen sedert 2001 : deel 1 : Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO); deel 2 : Decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996 (DROG)