News

Vanaf 1 januari 2023 is er geen twijfel meer mogelijk: zaterdag zal niet langer als een werkdag beschouwd worden bij de berekening van termijnen die in werkdagen uitgedrukt worden, en dit niet alleen voor het arbeidsrecht maar ook in alle gevallen waarin een termijn die in werkdagen wordt uitgedrukt, een rol speelt.

Hieronder wordt specifiek ingegaan op de gevolgen van deze nieuwe bepaling voor het arbeidsrecht.

1. Belangrijk voor de termijnen die uitgedrukt zijn in "werkdagen"

Tot op heden wordt zaterdag in het arbeidsrecht als een werkdag beschouwd.

Onder "werkdag" wordt verstaan de dag waarop gewoonlijk wordt gewerkt en niet de dag waarop effectief in een bepaalde onderneming wordt gewerkt ("werkdag"). Alleen zon- en feestdagen worden niet als werkdag beschouwd. Dit is een veel voorkomende verwarring in de praktijk...

De wetgever heeft dit nu verduidelijkt en definieert in het nieuwe Burgerlijk Wetboek - dat op 1 januari 2023 in werking treedt - wat er onder een "werkdag" wordt verstaan, namelijk "alle dagen behalve wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen".

Deze nieuwe bepaling zal gevolgen hebben voor het arbeidsrecht waar het voorziet in procedures met termijnen die in werkdagen zijn uitgedrukt.

Deze procedures zijn de volgende:

 • Het ontslag met opzegging per aangetekende brief:

  Deze opzegging gaat pas in op de derde werkdag volgend op de datum van verzending en de opzeggingstermijn begint pas te lopen op de maandag die volgt op de week waarin het ontslag is meegedeeld.

  Om een opzegtermijn op de volgende maandag te laten ingaan, moet de ontslagbrief dus uiterlijk op dinsdag in plaats van op woensdag worden verzonden.

 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden:

  Om over te gaan tot een beëindiging wegens dringende reden moet een dubbele termijn nageleefd worden die uitgedrukt is in werkdagen, namelijk de kennisgeving van het ontslag binnen 3 werkdagen en de kennisgeving van de dringende reden binnen 3 werkdagen.

  Bijgevolg (1) heeft de werkgever, indien hij op een woensdag kennis heeft van een ernstige fout, tot maandag de tijd om tot ontslag over te gaan en (2) moet in geval van ontslag wegens een ernstige fout op een woensdag de aangetekende brief met de redenen voor het ontslag uiterlijk de daaropvolgende maandag worden verzonden.

 • De termijn waarbinnen de werknemer een medisch attest moet bezorgen aan de werkgever wordt gewoonlijk in werkdagen uitgedrukt. In dat geval kan zaterdag niet meer mee gerekend worden voor deze periode.

Door deze nieuwe regels is het belangrijk extra voorzichtig te zijn, niet alleen in het arbeidsrecht maar in alle gevallen waarin een termijn geldt die in werkdagen is uitgedrukt.

Dit geldt met name ook voor de termijnen voor de betekening van processtukken zoals voorzien in het Gerechtelijk Wetboek.

Vanaf 1 januari 2023 wordt dus bij de berekening van termijnen die in werkdagen uitgedrukt zijn, geen rekening meer gehouden met zaterdagen, noch met zon- en feestdagen, tenzij de wet anders bepaalt.

2. Besluit

Tenzij de wetgever uitdrukkelijk ingrijpt in het arbeidsrecht, moeten zaterdagen worden uitgesloten van de berekening van termijnen in het arbeidsrecht.

Om discussie te voorkomen, heeft Seeds of Law altijd al geadviseerd zaterdag niet als werkdag te beschouwen ingeval van een ontslag van werknemers met een opzegtermijn of om een dringende reden. Deze praktijk wordt nu bevestigd door het nieuwe Burgerlijk Wetboek.

Indien u vragen zou hebben omtrent dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze specialisten via info@seeds.law of +32 (0)2 747 40 07.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Youssra Andaloussi

Youssra Andaloussi

Senior Associate