Zal de Privacycommissie binnenkort boetes tot 810.000 euro mogen opleggen voor schending van privacy?

News Op 8 juni 2015 liet de staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein (Open Vld) in een persbericht weten dat hij in het najaar een wetsontwerp voorlegt aan de Kamer dat voorziet in meer slagkracht voor de nationale Privacycommissie om op te treden tegen ondernemingen die de privacy van hun klanten schenden.

1. Hoge boetes voor bedrijven die de privacy van hun klanten schenden?

Heel wat ondernemingen begaan immers, vaak onbewust omwille van het niet op de hoogte zijn van de wetgeving, een inbreuk op de privacy van klanten door het gebruik van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden.

Het voorgestelde wetsontwerp zou de Privacycommissie de bevoegdheid geven om administratieve boetes op te leggen tot 810.000 euro per inbreuk, waarvan de hoogte van de boete zal worden bepaald op basis van meerdere criteria, waaronder de jaaromzet van het bedrijf.

Niet alleen internationale spelers, maar ook kmo’s, banken of particulieren zouden onder de regelgeving vallen.

Al wie persoonsgegevens van klanten of gebruikers in databanken onrechtmatig aanwendt, riskeert een boete.

Tenzij het een zeer ernstige nalatigheid betreft, zal de Privacycommissie een aanbeveling doen zodat diegenen die de wet overtreden eerst de kans krijgen om zich in regel te stellen.

2. Niet wachten op de Europese Unie, wel gelijke tred

Door deze aankondiging van de staatssecretaris wordt de Europese Unie in snelheid gepakt.

Op Europees niveau is er namelijk reeds sinds januari 2012 initiatief genomen om de bestaande privacyrichtlijn 95/46/EG te hervormen en dit voor de ondertussen 28 lidstaten van de EU.

Na drieënhalf jaar voorbereidend werk heeft dit op 15 juni 2015 geleid tot een politiek akkoord van de Europese Raad (lees de 28 lidstaten) voor een nieuwe Algemene Verordening gegevensbescherming.

In deze verordening, bindend voor alle 28 lidstaten, zijn er ook bepalingen opgenomen om een striktere naleving van de privacy wetgeving af te dwingen. Zo is er de mogelijkheid om een schadevergoeding te bekomen als een bedrijf persoonsgegevens misbruikt. Daarnaast voorziet de verordening dat de nationale toezichthoudende autoriteit (in België de Privacycommissie) een boete kan opleggen tot 1 miljoen euro of 2% van de jaaromzet van een bedrijf.

Dit politiek akkoord vormt nu de basis om op 24 juni 2015 de onderhandelingen te voeren met het Europees Parlement en de Europese Commissie. Een effectieve inwerkingtreding wordt pas ten vroegste verwacht binnen anderhalf jaar.

Staatssecretaris Tommelein, tevens als regeringslid voor België actief deelnemend aan deze onderhandelingen op Europees niveau, wenst dus proactief min of meer gelijke tred te houden met de toekomstige wetgeving op Europees niveau, maar zal hierop niet wachten. Hij wenst hiermee de druk hoog te houden op de Europese onderhandelingen.

Uit de afgelegde verklaringen op 15 juni 2015 blijkt dat staatsecretaris Tommelein tracht om alvast binnen de Benelux de wetgeving beter op elkaar af te stemmen, en meer in het bijzonder voor wat betreft de administratieve boetes. Dit gebeurt in samenspraak met zijn Luxemburgse en Nederlandse collega-ministers Félix Braz en Klaas Dijkhof.

Wordt vervolgd ...