Wenst u een camera te plaatsen? - Deel 2

De "How to" van Seeds of Law

Analyse

De installatie van camera’s in uw huis, onderneming of organisatie is onderworpen aan hele reeks specifieke wetgeving en voorschriften. In onderstaand artikel komt u meer te weten in welke mate de privacywetgeving van toepassing is en welke regels u moet respecteren als u camera’s op de werkvloer plaatst.

In ons vorig artikel over het plaatsen van camera’s, las u reeds meer over de camerawet die moet gerespecteerd worden indien u een bewakingscamera wenst te plaatsen. In dit artikel gaan we dieper in op de privacywetgeving in het algemeen en meer specifiek welke regels u moet respecteren naar uw werknemers toe wanneer u camera’s wenst te plaatsen in uw onderneming.

1. De Privacywetgeving

Waar de camerawet expliciet op het gebruik van bewakingscamera’s is gericht, richt de privacywetgeving (AVG of GDPR) zich op het verwerken van persoonsgegevens in het algemeen. Deze regelgeving is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens door ondernemingen en organisaties. En zoals eerder geschreven, wordt elke beeltenis van een persoon beschouwd als een persoonsgegeven.

Volgens de AVG (of GDPR) moet iedere verwerking van persoonsgegevens aan een aantal basisprincipes voldoen, meer bepaald:

  • Transparantie : iedereen heeft recht op duidelijkheid over de gegevens die met betrekking tot zijn persoon verwerkt worden;
  • De persoonsgegevens mogen slecht gebruikt worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden;
  • De verwerking moet verenigbaar zijn met de oorspronkelijke doeleinden;
  • Enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de vastgestelde doeleinden mogen verwerkt worden (Dataminimalisatie en bewaarbeperking);
  • De persoonsgegevens moeten correct zijn;
  • De Integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens moeten strikt bewaard worden.

Deze principes zijn evenzeer van toepassing bij het verwerken van camerabeelden. Het is dus belangrijk om daar nog voor de installatie van uw bewakingssysteem aandacht aan te besteden.

Daarbij moet rekening gehouden worden met de proportionaliteit. Er moet een evenwicht bestaan tussen het belang van de verwerkingsverantwoordelijke en de bescherming van het recht op privéleven van de betrokkenen. Het filmen van de betrokkenen zal aldus pas aanvaardbaar zijn wanneer het doel hiervan niet door een minder ingrijpende handeling kan worden bereikt.

Ook tijdens de verwerkingen van de data, gelden deze principes (in de mate dat dit uiteraard niet reeds door de camerawet wordt geregeld).

Dit moet dus ook nauw aansluiten op het algemene gegevensverwerkingsbeleid dat werd opgesteld binnen  de onderneming of organisatie.

Belangrijk om noteren is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit dashcams (in wagens gemonteerde camera’s) beschouwt als camera’s die enkel als doel hebben beelden te hebben bij ongevallen. Deze vallen dus niet onder de toepassing van de camerawet, maar enkel onder de privacywetgeving. Dit betekent ook dat dashcams conform de camerawet niet gebruikt mogen worden om misdrijven of overlast vast te leggen en op te sporen aangezien dit enkel aan de overheid toekomt op niet-besloten plaatsen.


2. CAO nr. 68 en privacy van werknemers

Tot slot staan we stil bij de cao nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de werkplaats. Deze bevat een specifieke regeling voor camera’s op het werk.

Conform de cao zijn camera’s enkel te rechtvaardigen indien zij worden geïnstalleerd om:

  1. De veiligheid en gezondheid van de werknemer te controleren;
  2. De goederen van de onderneming te beschermen;
  3. Het productieproces te controleren;
  4. Het werk van de werknemer te controleren.

Bij de installatie van camera’s in uw onderneming of organisatie, moet u steeds rekening houden met de proportionaliteit en de finaliteit.

Bovendien is het ook essentieel (en in lijn met de privacywetgeving) dat de nodige transparantie ten aanzien van de werknemers wordt gehanteerd en zij de nodige informatie hieromtrent verkrijgen. Hierbij moet ook de ondernemingsraad worden betrokken.

De werkgever die deze regels niet respecteert, mag de genomen beelden niet gebruiken in geval van geschil.

Als een camera op de werkvloer eveneens een bewakingsfunctie heeft dan valt deze onder de camerawet, die dan volledig van toepassing is waardoor de camera ook aangegeven moet worden.

3. Wat heeft dit allemaal te betekenen?

Gelet op de grotere nadruk die de laatste jaren wordt gelegd op gegevensbescherming (AVG of GDPR), is het ten zeerste aangewezen om hiermee rekening te houden bij het gebruik van camera’s en de verwerking van de beelden ervan.

Het is dan ook belangrijk dat u de installatie van een camerasysteem binnen uw onderneming of organisatie goed voorbereidt en op voorhand de nodige denkoefening doet (bv. omtrent de proportionaliteit)

Evenzeer is het essentieel om continu de nieuwe ontwikkelingen hieromtrent in de gaten te houden, zowel praktisch (bv. ontwikkelingen in beveiligingen) als juridisch (nieuwe wetgeving).

Het is van uiterst belang dat u steeds in regel blijft wanneer u uw camera’s gebruikt en de gegevens ervan verwerkt. Zoniet riskeert u voor onaangename verrassingen te staan te komen.

Daarvoor kan u uiteraard rekenen op de informatie en ondersteuning van het team van Seeds of Law. Aarzel vooral niet ons hiervoor te contacteren op +32 (0)2 747 40 07 of info@seeds.law.

Lees ook

Wenst u een camera te plaatsen? - Deel 1

28.08.2020
Intellectueel Eigendomsrecht - Privacy
Lees ook

Gebruik van camerabeelden als bewijsmiddel

20.12.2016

 

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner