Analyse

Algemeen wordt aangenomen dat dit najaar een gevaarlijke fase wordt voor vele ondernemingen. Naar de reden daarvoor hoeven we niet ver te zoeken alhoewel het misschien een beetje te gemakkelijk is alle schuld in de schoenen van Corona te steken. Het is in alle geval al lang geen schande meer om te moeten toegeven dat het soms moeilijk is om alle leveranciers te betalen.

In het voorjaar waren vele bedrijven nog in staat om te overleven met de bijzondere steunmaatregelen van de overheid. Maar nu deze stelselmatig worden afgebouwd, is het risico op faillissementen veel groter geworden.

We denken daarbij vooral aan de horeca, de kunsten- en cultuursector, de bouwsector, de detailhandel, de transportsector, de zakelijke dienstverlening en zo meer. 

Maar gelukkig bestaat er nog het juridisch instrumentarium van de insolventiewetgeving om bedrijven te redden. Daar gaan we hier onder dieper op in.

Als uw klant niet meer betaalt zijn er verschillende mogelijkheden om toch betaling te bekomen, van alles of toch een deel ervan.

Als u uw leveranciers niet meer kan betalen, biedt de wet verschillende mogelijkheden om op één of andere manier uitgesteld te betalen of minder te betalen.

De wet biedt de volgende mogelijkheden voor schuldeiser en schuldenaar, waarbij medewerking van beide kanten meestal een vereiste is.

1. Een ondernemingsbemiddelaar aanduiden

Bedrijven en ondernemers in moeilijkheden kunnen aan de voorzitter van de rechtbank vragen om een ondernemingsbemiddelaar aan te duiden, die hen kan bijstaan bij het reorganiseren, zowel binnen als buiten de procedure van een gerechtelijke reorganisatie.

2. Een minnelijk akkoord voorstellen

Bedrijven en ondernemers in moeilijkheden kunnen aan minstens twee, meer of alle schuldeisers een (buitengerechtelijk) minnelijk akkoord voorstellen. Dit kan eventueel in samenspraak met een ondernemingsbemiddelaar.

De partijen zijn volledig vrij om de inhoud van hun akkoord te bepalen.

Maar daarvoor moet het akkoord aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Schriftelijk zijn;
  • Het nut van het akkoord met het oog op de reorganisatie moet worden vermeld en gemotiveerd;
  • Een uitdrukkelijke vertrouwelijkheidsclausule bevatten; en
  • Een uitdrukkelijke onsplitsbaarheidsclausule bevatten (om te vermijden dat de partijen aan "cherry-picking" doen en enkel de clausules kiezen die hen goed uitkomen).

Dit akkoord moet worden neergelegd in een register.


3. Procedure van gerechtelijke reorganisatie

Wanneer de continuïteit van een bedrijf (vennootschap of zelfstandige) onmiddellijk of op termijn bedreigd wordt, kan deze de procedure van gerechtelijke reorganisatie opgestart worden.

Deze procedure laat toe om de continuïteit van de onderneming in haar geheel of gedeeltelijk te behouden.

Van zodra de procedure wordt ingeleid bij de rechtbank en zolang deze geen uitspraak heeft gedaan, kan de onderneming niet failliet worden verklaard of gerechtelijk ontbonden. Er kan ook geen enkele gedwongen uitvoering gebeuren, zoals een openbare verkoop.

De beslissing van de rechtbank om de procedure tot gerechtelijke reorganisatie te openen en de opschorting toe te kennen, heeft verschillende gevolgen die er allemaal op gericht zijn de onderneming ademruimte te bieden, zonder ze daarom onbeperkte vrijgeleide te geven. De onderneming kan zich niet zomaar aan al haar verplichtingen onttrekken, en ook de schuldeisers en contractpartijen behouden bepaalde rechten.

Hierna volgen enkele van de belangrijkste gevolgen en beschermingsmaatregelen, die niet onvoorwaardelijk zijn, en waarvoor in sommige gevallen de rechtbank moet tussenkomen:

  • Tijdens de duur van opschorting kunnen vorderingen niet meer gedwongen worden uitgevoerd of verdergezet, en er kan geen beslag meer worden gelegd voor schulden die zijn ontstaan voor de opschorting; in specifieke gevallen moet de rechtbank tussenkomen;
  • De onderneming kan niet meer in faillissement worden gedagvaard;
  • De onderneming kan nog steeds betalingen aan schuldeisers uitvoeren, op voorwaarde dat dit nodig is voor de continuïteit; schuldvergelijking onder bepaalde voorwaarden is toegestaan;
  • Strafbedingen of clausule tot verhoging van intresten blijven zonder gevolg tot de volledige uitvoering van de reorganisatie;
  • Arbeidsovereenkomsten kunnen niet geschorst worden;
  • De schuldvorderingen die zijn ontstaan voor de procedure komen niet in aanmerking voor de regelgeving op de overheidsopdrachten. De RSZ of de belastingadministratie mogen de schulden niet vermelden wanneer zij de attesten afleveren.

Maar anderzijds wordt door de opschorting geen einde gesteld aan de lopende overeenkomsten. Deze blijven van kracht en moeten worden uitgevoerd, zoals overeengekomen. Onder bepaalde voorwaarden kan iedere contractpartij deze overeenkomsten opzeggen. De onderneming in moeilijkheden heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om de uitvoering van deze overeenkomsten te schorsen.

Evenmin worden de overeenkomsten met opeenvolgende prestaties, inbegrepen deze waar een contractuele rente verschuldigd is, opgeschort voor wat betreft de prestaties na de opening van de procedure. Meer specifiek blijven leningen en hun betalingsverplichtingen ononderbroken verder lopen.

Dit geldt eveneens voor de fiscale en sociaalrechtelijke heffingen en schulden. Deze worden niet opgeschort.

De procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft als doel de continuïteit van de onderneming te bestendigen, maar het is ook geen vrijgeleide. Schuldeisers behouden bepaalde rechten, en kunnen nog altijd minstens een deel van hun vordering en de eventuele (contractuele) schade recupereren.

Hebt u betalingsproblemen of worden uw facturen niet betaald, aarzel niet ons te contacteren op +32 (0)2 747 40 07 of via info@seeds.law.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Aurélie Glinne

Aurélie Glinne

Senior Counsel