Verplichte informatie aan consumenten in geval van overeenkomsten op afstand

Analyse

Het nieuwe Wetboek van Economisch Recht voorziet in enkele nieuwe verplichtingen voor wat betreft de informatie die ondernemingen aan consumenten moeten verstrekken in geval van overeenkomsten op afstand.

De economische wetgeving werd gecodificeerd in het Wetboek Economisch Recht (hierna “WER).

Boek VI WER bevat de regels die van toepassing zijn op overeenkomsten op afstand. De meeste verplichtingen zijn hernomen uit de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument. Niettemin zijn er enkele nieuwigheden ingevoegd in het WER.

Een overeenkomst op afstand is elke overeenkomst die tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument en waarbij tot op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van meer technieken voor communicatie op afstand (e-commerce, verkoop via telefoon, ...).

Van zodra een onderneming haar producten of diensten van op afstand (bv. online) aanbiedt, dient zij de volgende bepalingen te respecteren.

A. Verplichte informatie voordat de consument verbonden is door een overeenkomst

Voordat de consument door een overeenkomst op afstand gebonden is, moet de onderneming de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie verstrekken:

A.1 Informatie betreffende de identiteit van de ondernemingen en de aard van de producten

1. de identiteit van de onderneming, onder meer haar ondernemingsnummer, haar handelsnaam;

2. het geografisch adres waar de onderneming gevestigd is, het telefoonnummer, fax en e-mailadres van de onderneming, indien beschikbaar, zodat de consument snel contact met de onderneming kan opnemen en er efficiënt mee kan communiceren alsmede, desgevallend, het geografische adres en de identiteit van de onderneming voor wiens rekening ze optreedt;

3. wanneer dat verschilt van het overeenkomstig punt 2° verstrekte adres, het geografische adres van de bedrijfsvestiging van de onderneming, en desgevallend dat van de onderneming voor wiens rekening ze optreedt, waaraan de consument eventuele klachten kan richten;

4. De voornaamste kenmerken van de goederen en de diensten voor zover aangepast is aan de gebruikte drager en de goederen of diensten;

5. De totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van alle belastingen, of, als door de aard van het goed of de dienst de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend, en, desgevallend, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn.

In het geval van een overeenkomst van onbepaalde duur of een overeenkomst die een abonnement inhoudt, omvat de totale prijs de totale kosten per factureringsperiode.

Indien voor dergelijke overeenkomsten een vast tarief van toepassing is, omvat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten.

Indien de totale kosten niet redelijkerwijze vooraf kunnen worden berekend, wordt de manier waarop de prijs moet worden berekend, meegedeeld;

6. de kosten voor het gebruik van technieken voor communicatie op afstand voor het sluiten van de overeenkomst wanneer deze kosten op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;

7. de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de onderneming zich verbindt het goed te leveren of de diensten te verlenen en, desgevallend, het beleid van de onderneming inzake klachtenbehandeling;

8. een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen;

9. desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van bijstand aan de consument na verkoop, diensten na verkoop en commerciële garanties;

10. desgevallend, het bestaan van relevante gedragscodes en hoe kopieën daarvan verkrijgbaar zijn;

Hierbij moet opgemerkt worden dat het aan ondernemingen verboden is om beroep te doen op standaardopties. De onderneming mag deze opties niet voorafgaandelijk aanvinken en dient de expliciete toestemming van de consument te bekomen.

A.2  Informatie omtrent het herroepingsrecht

De consument beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand te herroepen, zonder dat hij deze beslissing moet motiveren en zonder dat hij andere kosten kan oplopen dan deze gelieerd aan het terugzenden van de goederen.

Echter dient de onderneming alle betalingen ontvangen van de consument terug te storten, inclusief de leveringskosten.

De onderneming is niet gehouden om de bijkomende kosten terug te betalen indien de consument uitdrukkelijk gekozen heeft voor een andere leveringswijze, dan degene die is voorgesteld door de onderneming.

De volgende informatie moet meegedeeld worden:

1. Indien het herroepingsrecht bestaat, de voorwaarden, termijn en de uitoefeningsmodaliteiten, evenals het modelformulier voor de herroeping;

2. Desgevallend, het feit dat de consument de kosten van het terugzenden van de goederen zal moeten dragen in geval van herroeping (!) en, indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, de kosten van het terugzenden van de goederen;

3. indien er niet voorzien is in een herroepingsrecht, de informatie dat de consument geen herroepingsrecht heeft of, desgevallend, de omstandigheden waarin de consument zijn herroepingsrecht verliest;

De uitzonderingen voorzien in de wet betreffen onder andere de volgende producten:
i. de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid (bv. voeding);
ii. de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (bv. lingerie);
iii. de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of een specifieke periode;
iv. De levering van kranten, en tijdschriften behalve wanneer de overeenkomst een abonnement betreft;
v.    ….

In dit verband moet alleszins genoteerd worden dat het weglaten van deze informatie gesanctioneerd wordt met de verlenging van de termijn gedurende dewelke de consument het herroepingsrecht mag uitoefenen. De termijn zal pas verstrijken na twaalf maanden na de initiële termijn (!).

Echter, zodra de onderneming de verplichte informatie heeft meegedeeld, zal de herroepingstermijn verstrijken na 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

A.3 Informatie betreffende de modaliteiten van de overeenkomst en de verplichtingen van de consument

1.  de duur van de overeenkomst, desgevallend, of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch verlengd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst;

2.  desgevallend, de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de overeenkomst;

3. desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financiële garanties die de consument op verzoek van de onderneming moet betalen of bieden;

4. desgevallend, de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschillenbeslechtingsprocedures waaraan de onderneming is onderworpen, en de wijze waarop daar toegang toe is (!).

A.4 Ingeval van digitale producten

1. de functionaliteit van digitale inhoud met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen (!);

2. de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de onderneming op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn (!).

B. Verplichte informatie voor het sluiten van de overeenkomst online

Indien de overeenkomst op afstand op elektronische wijze wordt gesloten een betalingsverplichting voor de consument inhoudt, wijst de onderneming de consument op duidelijke en in het oog springende manier, onmiddellijk voordat de consument zijn bestelling plaatst op volgende informatie:

1. De voornaamste kenmerken van de goederen en de diensten voor zover aangepast is aan de gebruikte drager en de goederen of diensten;

2. De totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van alle belastingen, of, als door de aard van het goed of de dienst de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend, en, desgevallend, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn.

In het geval van een overeenkomst van onbepaalde duur of een overeenkomst die een abonnement inhoudt, omvat de totale prijs de totale kosten per factureringsperiode.

Indien voor dergelijke overeenkomsten een vast tarief van toepassing is, omvat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten.

Indien de totale kosten niet redelijkerwijze vooraf kunnen worden berekend, wordt de manier waarop de prijs moet worden berekend, meegedeeld;

3. de duur van de overeenkomst, desgevallend, of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch verlengd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst;

4. desgevallend, de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de overeenkomst;

De onderneming waakt erover dat de consument, wanneer hij zijn bestelling plaatst uitdrukkelijk erkent dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Indien het plaatsen van de bestelling inhoudt dat een knop of soortgelijke functie moet worden aangeklikt, wordt de knop of soortgelijke functie op een goed leesbare wijze aangemerkt met alleen de woorden “bestelling met betalingsverplichting” of een overeenkomstige ondubbelzinnige formulering (!).

Indien de onderneming deze verplichting niet respecteert, is de consument niet gebonden door de overeenkomst of door de bestelling.

Op de websites waarop handel wordt gedreven wordt uiterlijk aan het begin van het bestelproces duidelijk en leesbaar aangegeven of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard (!).

C. Verplichte informatie betreffende de bevestiging van de gesloten overeenkomst

De onderneming maakt de bevestiging van de gesloten overeenkomst over aan de consument, op een duurzame drager (bv. e-mail) en binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst, en uiterlijk op het moment van de levering van het goed of voor de dienstverlening.

Deze bevestiging bevat de volgende informatie:

1. Alle informatie beschreven in deel A, tenzij de onderneming deze informatie reeds op een duurzame drager aan de consument bezorgde, voor het sluiten van de overeenkomst op afstand;

2. Desgevallend, de bevestiging van de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en erkenning van de consument van de levering van de digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest.

D. Levering van de goederen

Tenzij de partijen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, levert de onderneming de goederen door het fysiek bezit of de controle over de goederen onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst over te dragen aan de consument.

Voor overeenkomsten waarbij de onderneming de goederen opstuurt naar de consument, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de consument zodra hij een door hem gewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in het bezit heeft gekregen.

Het risico gaat over op de consument bij levering aan de vervoerder, als deze van de consument de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren, en deze keuze niet door de onderneming was geboden.

E. Besluit

Het is belangrijk dat ondernemingen rekening houden met deze verplichtingen aangezien het niet vermelden van deze informatie tot gevolg kan hebben dat de consument niet gebonden is door de overeenkomst.