News Vanaf 1 maart 2015 is een snellere besluitvorming mogelijk over complexe projecten in het Vlaams Gewest.

Op 1 maart 2015 trad het Vlaamse decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten in werking. 

Hiermee wordt een facultatief, versneld traject ingevoerd om grote infrastructuurwerken binnen een aanvaardbare termijn en met een maximum draagvlak te realiseren.

Dit decreet vormt een onderdeel in de grondige hervorming van het vergunningenlandschap voor de ondernemers in Vlaanderen, waarvan ook de omgevingsvergunning een onderdeel uitmaakt.

In plaats van eerst in het traject van de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) te stappen en pas daarna een vergunningsaanvraag te kunnen indienen, zal de initiatiefnemer van een complex project, voor een geïntegreerd traject kunnen kiezen. 

Dat traject zal dan uitmonden in een voorkeursbesluit en in een projectbesluit, dat tegelijkertijd zal fungeren als RUP, als stedenbouwkundige vergunning, als milieuvergunning, als machtiging inzake onbevaarbare waterlopen, enzovoort.

De nieuwe procesaanpak onderscheidt vier fases (de verkenningsfase, de onderzoeksfase, de uitwerkingsfase en de uitvoeringsfase), die gescheiden worden door drie vaste beslissingsmomenten (de startbeslissing, het voorkeursbesluit en het projectbesluit). Ter voorbereiding van het voorkeurs- en het projectbesluit vindt telkens een openbaar onderzoek plaats. 

Chronologisch moet zulk traject er als volgt uitzien:

  • de verkenningsfase, 
  • de startbeslissing,
  • de onderzoeksfase (inclusief een openbaar onderzoek van het ontwerp van voorkeursbesluit),
  • het voorkeursbesluit,
  • de uitwerkingsfase (inclusief een openbaar onderzoek van het ontwerp van projectbesluit),
  • het projectbesluit,
  • de uitvoeringsfase.

Deze nieuwe aanpak helpt onder meer projectleiders en projectmedewerkers om complexe projecten efficiënter en optimaler aan te pakken binnen het voorop gestelde budget, wat leidt tot tijdswinst en een breder maatschappelijk draagvlak.

De Vlaamse Overheid stelt daartoe op zijn website www.complexeprojecten.be een "routeplanner" ter beschikking die iedere belanghebbende doorheen de nieuwe procesaanpak loodst en daarbij waardevolle toelichtingen en tips geeft. 

Toch is dit geen pasklaar traject; een procesmatige aanpak van complexe projecten vraagt maatwerk. De routeplanner biedt een houvast, de concrete invulling is flexibel.

Indien u hierover meer inlichtingen wenst, gelieve Mr. Alain De Jonge, vastgoedadvocaat, te contacteren, 
T. +32 2 747 40 02

Andere artikelen over vergunningen in Vlaanderen :

  • De unieke omgevingsvergunning, weldra realiteit
  • De unieke omgevingsvergunning komt dichterbij

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner