Optimalisatie van intresten op rekening-courant

News Indien een bedrijfsleider  geld onttrekt uit zijn vennootschap, dan wordt dit meestal geboekt als een vordering in rekening-courant van deze laatste (debet op het actief van de balans).

Op deze vordering van de vennootschap moeten (normale) interesten worden aangerekend, indien met niet wenst dat de fiscus deze interesten fictief bij de belastbare inkomsten van de bedrijfsleider voegt.

Er zijn ons inziens bepaalde misverstanden ontstaan over de toe te passen rentevoet. Velen menen dat men de (hoge) fictieve rentevoeten moet toepassen die vermeld zijn in het KB WIB (artikel 18 par. 3). Dit is volgens ons niet juist.

Het is aanbevolen om de optie vast te leggen in een (geregistreerd) contract

Het KB WIB haalt deze fictieve rentevoeten immers aan voor “renteloze leningen of leningen tegen verminderde rentevoet”. Wat ons doet besluiten dat wanneer een "marktconforme" rente werd gestipuleerd op de opname in rekening-courant, de fictieve rentevoeten van het KB WIB niet toepasselijk zijn. Indien men met andere woorden een "normale" rente stipuleert en ook boekt op de rekening-courant (volgens de meeste banken ongeveer 6% voor een niet hypothecaire lening zonder vaste looptijd, en zonder waarborgen), dan kan de fiscus dit niet betwisten, en in de plaats daarvan de ‘fictieve’ rentevoet (9,5% voor aj 2013) toepassen.

Nu werd recent ook de mogelijkheid aangehaald (een deel van) de rekening-courant om te zetten in een "vordering met vaste looptijd", omdat dan de toegepaste (maandelijkse) rentevoeten in het KB WIB veel lager zijn dan voor vorderingen zonder die vaste looptijd. Voor een schuld die bijvoorbeeld terugbetaalbaar is na 5 jaar, zou de jaarlijkse rente voor aj. 2013 volgens de formule in het KB WIB, 4,01 % bedragen in plaats van 9,5%. 

Let wel, als men deze optie kiest, moet de bedrijfsleider zich wel aan het vooropgestelde aflossingsschema houden !

Uiteraard raden wij aan een van de twee voormelde opties (of beiden) vast te leggen in een (geregistreerd) contract om discussies te vermijden, en ook de interesten effectief te boeken op jaareinde.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner