Analyse

Vanaf 1 januari 2022 gelden er nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten. Bij elke plaatsing van een overheidsopdracht moeten aanbesteders rekening houden met deze drempelbedragen.

De nieuwe drempelbedragen voor overheidsopdrachten zijn op 11 november 2021 bekendgemaakt in het Europees Publicatieblad. Deze drempelbedragen zijn uiterst belangrijk omdat ze aangeven of een opdracht al dan niet onderworpen is aan het Europese regime.

Bij elke plaatsing van een overheidsopdracht moet de aanbesteder dus rekening houden met deze drempelbedragen.

Overheidsopdrachten die onderworpen zijn aan het Europese regime, vallen onder de Europese regels met betrekking tot bekendmaking, vermeldingen in de opdrachtdocumenten, verhaalsmogelijkheden, enz.

1. Belgische of Europese bekendmaking

Zo zullen de opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de Europese drempels onderworpen zijn aan de Europese bekendmaking.

Dit geldt voor de opdrachten in hun geheel genomen, als ze niet worden opgesplitst, maar ook voor de opdrachten of percelen waarin ze zijn opgesplitst. Dit wil zeggen dat de opdracht moet worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie én in het Bulletin der Aanbestedingen.

De opdrachten waarvan de geraamde waarde lager ligt dan de Europese drempels, zijn onderworpen aan de Belgische bekendmaking. In dit geval dienen ze enkel te worden bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen (ingeval van een plaatsingsprocedure waarvoor bekendmaking is voorgeschreven).

2. Plaatsingsprocedures

Daarnaast worden de Europese drempelbedragen onder meer ook gehanteerd als maatstaf voor de toepassing van bepaalde plaatsingsprocedures.

Zo mogen overheidsopdrachten voor leveringen en diensten waarvan het geraamde opdrachtbedrag onder de Europese drempel ligt, worden geplaatst bij mededingingsprocedure met onderhandelingen, dan wel bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

3. De nieuwe Europese drempelbedragen

De Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten voor 2022-2023 (excl. btw) vindt u in onderstaande tabel:

Sector Soort opdracht 'Oude' drempelbedragen (geldig t.e.m. 31.12.2021) 'Nieuwe' drempelbedragen (geldig vanaf 1.01.2022 t.e.m. 31.12.2023)
Klassieke sectoren Werken 5.350.000 euro 5.382.000 euro
Leveringen en diensten decentrale overheden 214.000 euro 215.000 euro
Leveringen en diensten centrale / federale overheden 139.000 euro 140.000 euro
Speciale sectoren én defensie en veiligheid Werken 5.350.000 euro 5.382.000 euro
Leveringen en diensten 428.000 euro 431.000 euro
Concessies   5.350.000 euro 5.382.000 euro

Terwijl de Europese drempelbedragen voor 2020-2021 een verlaging tot gevolg hadden, zijn de nieuwe drempelbedragen opnieuw hoger, en is er met andere woorden een versoepeling van de regelgeving.

De nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2022 en zijn, zoals gebruikelijk, vastgesteld voor een periode van twee jaar. Ze zijn aldus van toepassing tot en met 31 december 2023.

De nieuwe bedragen zullen in Belgische regelgeving moeten worden omgezet, door middel van een ministerieel besluit tot wijziging van de verschillende koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de Overheidsopdrachtenwet (en de Concessieovereenkomstenwet).

Voor meer informatie of bijstand in deze materie kan u zich wenden tot de specialisten van Seeds of Law,  +32 (0) 2 747 40 07, info@seeds.law.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Aline Heyrman

Aline Heyrman

Senior Counsel