News

Recent werden de drempels voor de kwalificatie van kleine vennootschappen gewijzigd. Deze wijziging was nodig aangezien de drempelwaarden voor het laatst in 2015 werden aangepast en gelet op de sindsdien gekende inflatie. 

Hierdoor zullen bepaalde vennootschappen die voorheen als groot werden beschouwd, voortaan als kleine vennootschappen worden aangemerkt met als belangrijk gevolg dat zij zullen kunnen genieten van de fiscale voordelen die specifiek daarvoor zijn voorbehouden. Dit zal het leven van heel wat ondernemingen dus een stuk aangenamer maken. 

Kleine vennootschap - Andersen in Belgium

1. Wat verandert er precies?

Vanaf boekjaar 2024 (voor ondernemingen die hun boekhouding per kalenderjaar voeren) worden de drempels ter bepaling van de grootte van een vennootschap als volgt gewijzigd : 

  Oude drempelwaarden Nieuwe drempelwaarden
Jaargemiddelde van het aantal werknemers 50 50
Jaaromzet (excl. btw) 9.000.000,00 EUR 11.250.000,00 EUR
Balanstotaal 4.500.000,00 EUR 6.000.000,00 EUR

Een vennootschap wordt als klein beschouwd indien zij op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar maximaal één van deze drempels overschrijdt.

Voor de overgang van een grote naar een kleine vennootschap (en omgekeerd), moet die toestand in principe bestaan gedurende twee opeenvolgende jaren. De overschrijding van een drempel moet bijgevolg een zekere duurzaamheid vertonen. 

Gelukkig wordt nu tijdelijk aanvaard dat een éénmalige overschrijding van maximaal één van de nieuwe drempels zal volstaan voor een grote vennootschap om voortaan door het leven te gaan als een kleine vennootschap.

Een vennootschap die in het boekjaar 2023 volgens de oude drempelwaarden groot was, maar in het boekjaar 2024 volgens de nieuwe drempelwaarden klein is, zal bijgevolg onmiddellijk beschouwd worden als een kleine vennootschap. 

2. Fiscale voordelen voor kleine vennootschappen

Kleine vennootschappen genieten van diverse fiscale voordelen, waaronder:

  • de toepassing van het lagere belastingtarief van 20% op de belastbare grondslag tot 100.000 EUR;
  • de mogelijkheid om onder toepassing van het VVPRbis-regime of via de aanleg van een liquidatiereserve, (liquidatie)dividenden uit te keren aan een verlaagd tarief in de roerende voorheffing;
  • de mogelijkheid om gebruik te maken van de gewone eenmalige investeringsaftrek, op basis waarvan men een percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van bepaalde investeringen, uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst;
  • de vorming van een vrijgestelde investeringsreserve;
  • de uitzondering op de korfbeperking voor de aftrek van de vorige verliezen gedurende de eerste vier belastbare tijdperken vanaf haar oprichting;
  • de belastingvermindering of -vrijstelling die wordt verleend aan particuliere investeerders in startende ondernemingen (via de verwerving van aandelen of voor leningen verstrekt via tussenkomst van een erkend crowdfundingplatform);
  • de vrijstelling van vermeerdering indien geen of ontoereikende voorafbetalingen werden gedaan tijdens de eerste drie jaren vanaf de oprichting.

Daarnaast zijn kleine vennootschappen onderworpen aan soepeler regels inzake jaarrekening en publicaties.

Hoewel uw onderneming in het verleden mogelijk niet in aanmerking kwam voor deze diverse fiscale voordelen, zou dit ingevolge de gewijzigde drempelwaarden voortaan mogelijk wel het geval kunnen zijn. U doet er bijgevolg goed aan om u hierover te informeren. 

Wenst u hierover meer informatie te ontvangen of bijgestaan te worden door de specialisten van Andersen (voorheen Seeds of Law)? Aarzel dan niet ons te contacteren op +32 (0)2 747 40 07 of via info@be.Andersen.com.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Pieterjan Smeyers

Pieterjan Smeyers

Tax Partner