Het WVV - Deel 4 - De dwingende bepalingen van het WVV

Dwingende bepalingen van toepassing vanaf 1 januari 2020

Analyse

In deze bijdrage gaan we in op de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen (WVV). Dit is heel belangrijk want dat zijn de bepalingen die automatisch van toepassing worden op alle vennootschappen en verenigingen die op 1 januari 2020 hun statuten nog niet hebben aangepast aan het nieuwe WVV.

In een vorige bijdrage las u reeds wanneer u zich als vennootschap of vereniging in regel moet stellen met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

Dit wordt voorzien in de overgangsbepalingen van het WVV.

En die bepalingen hebben onder meer als gevolg dat de dwingende bepalingen van het WVV vanaf 1 januari 2020 van toepassing zijn, ook al hebben de betrokken vennootschappen en verenigingen hun statuten nog niet aangepast.

Statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen worden vanaf die dag voor niet geschreven gehouden. De aanvullende bepalingen van het WVV daarentegen zijn  slechts van toepassing in zoverre zij niet door de statuten  worden uitgesloten.

De dwingende bepalingen zijn ook onmiddellijk van toepassing op lopende overeenkomsten zoals contractuele beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten, en overeenkomsten betreffende de uitoefening van het stemrecht of obligatieleningen.

Ondanks het feit dat de overgangsbepalingen uitdrukkelijk verwijzen naar deze "dwingende bepalingen", is nergens in het WVV noch in de wet tot invoering van het WVV, een duidelijke opsomming van deze dwingende bepalingen te vinden.

De enige verwijzing die terug te vinden is in het WVV is de vermelding "niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling".

Een niet-limitatieve lijst van dwingende bepalingen is terug te vinden in de Memorie van Toelichting:

 • In artikel 1:5 staan de benamingen en afkortingen vermeld van de vennootschapsvormen die het WVV nog erkent met uitsluiting van alle ander vennootschapsvormen die daar niet in vermeld staan (meer hierover hier);
 • De BV en CV zijn geen kapitaalvennootschappen meer.
  • Het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de BVBA en het volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de CV, worden van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, omgevormd in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” in respectievelijk de BV en de CV.
  • Het niet gestorte gedeelte van het kapitaal in de BVBA en het niet gestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal in de CV worden op dezelfde wijze omgevormd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", in de BV en de CV.
  • Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 • De bestuurders, leden van de raad van toezicht en de directieraad kunnen niet meer door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn. 

 • Het begrip dagelijks bestuur wordt ruimer opgevat (zie hierover hier). 

 • Het WVV voorziet uitgebreid wat er moet gebeuren in geval van een belangenconflict  in het bestuursorgaan of  in genoteerde vennootschappen met verbonden natuurlijke of rechtspersonen. 

 • BV’s zullen vanaf 1 januari 2020 slechts tot winstuitkeringen kunnen overgaan met inachtneming van de testen (balanstest en liquiditeitstest) die  door het WVV voorgeschreven zijn (zie hierover hier). 

 • Wanneer een van beide testen een negatief resultaat opleveren, zal de BV in kwestie  de nieuwe alarmbelprocedure in acht moeten nemen. 

 • De regels over de winstuitkering in de BV hebben ook een effect op de andere vormen van uitkering (verkrijging van eigen aandelen of certificaten). 

 • Sommige bepalingen bij uittreding ten laste van het vermogen in de BV en de CV. 

 • Sommige bepalingen betreffende verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten in de NV. 

 • Het algemeen regime van de bestuurdersaansprakelijkheid. 

 • De nietigheid van besluiten van organen. 

 • De vereffening. 

 • De wijze van stemming ter algemene vergadering en in het bijzonder de neutralisering van de onthoudingen.

Omgekeerd heft het WVV een aantal dwingende bepalingen op, zoals deze met betrekking tot kruisparticipaties of obligatieleningen.

Vergeet ook niet dat u uw statuten hoe dan ook zal moeten aanpassen indien u eender welke statutenwijziging wenst door te voeren.

Waar kunnen wij u bij helpen?

Wenst u op 1 januari 2020 niet voor verrassingen te staan? Of de stormloop te vermijden naar de notarissen tijdens de eerste maanden van 2020?

Dan adviseren wij u om nu reeds uw statuten (en lopende overeenkomsten) aan te passen aan het nieuwe WVV. En daar kan het team van Seeds of Law, dat gespecialiseerd is in vennootschappenrecht, u strategisch in bijstaan.

Aarzel niet ons te contacteren via uw contactpersoon of via info@seeds.law en +32 (0) 2 747 40 07. 

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner