Het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers

News De werkgevers die op 1 januari 2013 meer dan 20 werknemers (fulltime equivalenten, berekend op basis van de DIMONA-aangifte, met inbegrip van de vaste werknemers en de uitzendkrachten) tewerkstellen, dienen voor de eerste maal in 2013 een “werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers” op te stellen en uit te voeren.

Met "oudere werknemers" wordt bedoeld werknemers van 45 jaar of ouder. Nu men erop aanstuurt dat werknemers tot de pensioenleeftijd van 65 jaar of later blijven werken, lijkt ons de term “oudere” werknemers voor personen vanaf de leeftijd van 45 jaar eerder ongelukkig.

In het kader van de bevordering van de tewerkstelling van oudere werknemers, werden in de programmawet van 29 maart 2012 (B.S., 6 april 2012) de principes omtrent dit werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers neergelegd. 

De wetgever liet nochtans in de eerste plaats de eer aan de sociale partners om deze principiële verplichting nader in te vullen: deze laatsten lieten die kans niet liggen en sloten op 27 juni 2012 in het kader van de Nationale Arbeidsraad de CAO nr. 104 (algemeen verbindend verklaard bij K.B. van 24 oktober 2012, B.S., 8 november 2012).

In principe vervangt de CAO nr. 104 de wettelijke bepalingen van de programmawet. 

Deze wetgevende techniek, die volledig in de lijn met de traditie van het sociaal overleg de sociale partners een primordiale rol toebedeelt, heeft helaas niet tot een duidelijke regelgeving geleid. In tegendeel ! De redactie van de CAO nr. 104, samen gelezen met de wettelijke bepalingen van de programmawet, heeft tal van onduidelijkheden en leemten veroorzaakt.

Wij zullen u, via deze weg, zo snel mogelijk meer informatie verstrekken betreffende deze nieuwe verplichtingen, zodra de onduidelijkheden en de leemten uit de weg zijn geruimd.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner