News Het decreet van 23 juni 2016 van het Waalse parlement voert diverse wijzigingen in van de milieuwetgeving in Wallonië.

In deze korte bijdrage, behandelen we twee punten van het Milieuwetboek, die wijzigingen ondergaan die een rechtstreekse impact kunnen hebben op de  bedrijven in Wallonië.

1. De milieu-aansprakelijkheid

De lijst van de professionele activiteiten die schade aan het milieu kunnen toebrengen en die milieu-aansprakelijkheid met zich kunnen meebrengen, werd aangevuld. 

Het doel was het Waalse milieu-wetboek aan te passen aan de Richtlijn 2004/35/EG betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade, alsmede aan de 1013/2006 verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen,

Ter herinnering, de betrokken richtlijn bekrachtigt het principe 'de vervuiler betaalt' en heeft betrekking op de schade aan het milieu evenals de onmiddellijke dreiging van dergelijke schade wanneer duidelijk is dat er een causaal verband bestaat tussen de schade en de beroepsactiviteit.

Aan de lijst van de opgesomde beroepsactiviteiten in bijlage 1 van het Waalse Milieuwetboek, voegt het decreet van 23 juni 2016 de volgende elementen toe :

  • Afvalbeheer operaties (zoals de inzameling, het vervoer, de nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen en gevaarlijk afval, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor de stortplaatsen) onderworpen aan een milieuvergunning, een registratie of een toelating;
  • Elke doelbewuste introductie in het leefmilieu of elk vervoer van genetisch gemodificeerde organismen in de zin van de desbetreffende wetgeving of van producten die er bevatten.

2. Het milieueffectenonderzoek

De procedure van het milieueffectenonderzoek dat uitgevoerd moet worden voor bepaalde vergunningsplichtige projecten (milieuvergunning, unieke vergunning, verkavelings- en bouwvergunning) ondergaat enkele aanpassingen.

De ontwerper van een project moet voortaan één of meerdere erkende personen kiezen om dit milieueffectenonderzoek uit te voeren. Hij moet deze keuze onmiddellijk ter kennis brengen aan de personen en instanties die daartoe door de overheid zijn aangewezen. Zij zullen vervolgens nagaan of de gekozen persoon of personen beschikken over de vereiste erkenning, rekening houdend met de aard van het project.

De overheid bepaalt de procedure en de modaliteiten voor de kennisgeving van de keuze van de erkende persoon of personen. Deze bepaalt ook in welke gevallen, voor de uitvoering van het onderzoek, een erkend persoon gewraakt kan worden evenals de procedure en de voorwaarden van deze wraking.

Daarnaast werd er een nieuwe grond van nietigheid van een milieuvergunning toegevoegd aan deel D.63 van het Waalse Milieuwetboek. De nietigheid moet namelijk hoe dan ook door de bevoegde overheid in beroep of door de administratieve rechter worden uitgesproken wanneer de persoon of personen belast met de  milieueffectenrapportage het voorwerp hebben uitgemaakt van een definitieve wrakingsbeslissing.

3. Besluit

Het nieuwe decreet van het Waalse parlement heeft niet tot doel een revolutie te ontketenen in de Waalse milieuwetgeving, maar brengt kleine punctuele aanpassingen aan de bestaande regelgeving met met zich mee.

Bedrijven, gevestigd in het Waalse Gewest, doen er dan ook goed aan om na te gaan of deze wijzigingen invloed hebben op hun activiteiten of hun toekomstige projecten.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner