Geen nationaal pandregister voor 2015?

News Het nationaal pandregister, zoals ingevoerd door de wet van 11 juli 2013 betreffende de roerende zekerheden, zal niet werkzaam zijn vanaf 1 december 2014.

De wet  van 11 juli 2013 voerde een fundamentele hervorming in van het stelsel van zakelijke zekerheden. 

Dit meldden we reeds in eerdere artikels op onze website (zie onderaan).

De belangrijkste nieuwigheid van deze hervorming is ongetwijfeld de afschaffing van het vereiste van de buitenbezitstelling van het verpande goed, waardoor een bezitloos pandrecht op roerende goederen mogelijk zal worden.

Voor dit bezitloos pandrecht werd een regeling uitgewerkt van registratie in een nationaal pandregister, dat zal worden beheerd door de dienst hypotheken van de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën. Het nieuw pandrecht zal zo tegenwerpelijk worden aan derden en zal rang nemen vanaf het ogenblik van inschrijving in dit pandregister.

Voorzien werd dat dit pandregister uiterlijk op 1 december 2014 de vorm zou aannemen van een geïnformatiseerde databank, die online beschikbaar en eenvoudig raadpleegbaar zou zijn.

Echter, het geplande nationaal pandregister zal op die datum niet operationeel zijn aangezien het ontwikkelen ervan meer tijd in beslag neemt dan oorspronkelijk werd voorzien.

Dat levert in de eerste plaats problemen op qua tegenstelbaarheid. 

In sommige gevallen ontstaat er ook een rechtsvacuüm. De opheffingsbepalingen van de Wet voorzien immers onder meer dat de huidige bijzondere regelgeving rond de verpanding van de handelszaak en het landbouwvoorrecht wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van de Wet.

Gevolg hiervan is dat indien de wet op 1 december 2014 in werking zou treden zonder dat het pandregister operationeel is, men niet alleen geen nieuwe panden op handelszaak en landbouwvoorrechten meer kan vestigen, maar ook dat bestaande panden op handelszaak en landbouwvoorrechten bij gebreke aan regelgeving dreigen verloren te gaan, of minstens hun tegenstelbaarheid dreigen te verliezen.

Op 5 november 2014 werd daarom, op initiatief van de CD&V, de N-VA, MR en Open Vld, een wetsvoorstel ingediend  om de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 uit te stellen naar 1 januari 2017.

We houden u hierover verder op de hoogte.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner