Fusies en splitsingen : verslaggeving versoepeld

Analyse

De verslaggevingplicht in het kader van fusies en splitsingen werd recent vereenvoudigd door de wet van 8 januari 2012 (B.S. 18 januari 2012), in uitvoering van de  Richtlijn 2009/109/EG betreffende de verslaggeving- en documentatieverplichtingen bij fusies en splitsingen.

Deze wet is van toepassing op de fusies en splitsingen waarvan het voorstel ter griffie werd neergelegd na 28 januari 2012.

Het doel van de bekendmaking- en verslaggevingplicht bij fusies en splitsingen bestaat erin de belangen van de aandeelhouders en andere belanghebbenden (zoals werknemers, schuldeisers, …, overheid) van de betrokken vennootschappen te vrijwaren door hen voldoende op voorhand te informeren over de fusie of splitsing die op handen is.

Hieronder wordt uitgelegd in welke mate de bekendmaking- en verslaggevingplicht werd versoepeld.

1. Bekendmaking van een fusie- of splitsingsvoorstel

Bij een fusie of splitsing is het bestuursorgaan van elk van de betrokken vennootschappen  steeds verplicht om een fusie- of splitsingsvoorstel op te stellen.

De bekendmaking van dit fusie- of splitsingsvoorstel werd vereenvoudigd, omdat  het fusie- of splitsingsvoorstel dat door elke bij de fusie of splitsing betrokken vennootschap, ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden neergelegd, kan bekendgemaakt worden bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (zoals voorheen) of in de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het  Belgisch Staatsblad die een hyperlink bevat naar een eigen website van de betrokken vennootschap. Vennootschappen die geen website hebben, moeten deze bekendmaking dus nog steeds doen bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De neerlegging en bekendmaking moet gebeuren uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie of splitsing moet besluiten. In dit verband is er bij letterlijke lezing van  de wet onduidelijkheid, waardoor twijfel is gerezen omtrent de aanvang van deze termijn van zes weken. Voor de nieuwe wet van toepassing was, moest met deze termijn rekening gehouden worden vanaf de neerlegging op de griffie van het fusie- of splitsingsvoorstel. Nu is het niet duidelijk of met de termijn rekening gehouden moet worden vanaf de publicatie van het uittreksel of van de mededeling ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Zolang er over deze vraag geen duidelijk en eensgezind standpunt wordt ingenomen, verdient het aanbeveling om hierover goed af te stemmen met uw raadsman en/of betrokken notaris.

2. Verslaggeving van een fusie of splitsing

In principe moet het bestuursorgaan van elke betrokken vennootschap een fusie- of splitsingsverslag opstellen waarin de stand van het vermogen van de te fuseren of splitsen vennootschappen wordt uiteengezet en waarin eveneens de wenselijkheid van de fusie of splitsing vanuit juridisch en economisch oogpunt, de voorwaarden en de modaliteiten, alsook de gevolgen van de fusie of splitsing worden toegelicht en verantwoord.

Bij fusies is het fusieverslag van de bestuursorganen niet meer vereist indien alle vennoten en ?houders van andere stemrecht verlenende effecten van elke bij de fusie betrokken vennootschap, hiermee instemmen. Voor splitsingen bestond deze mogelijkheid al.

Ook de regels inzake de verslagplicht van de commissaris en de verslagplicht over de inbreng in natura werden gewijzigd. In geval van kapitaalverhoging in de verkrijgende vennootschap ten gevolge van een fusie of splitsing,? dient er geen verslag meer te worden opgemaakt door de commissaris of een bedrijfsrevisor met betrekking tot? een inbreng in natura, indien de commissaris of een bedrijfsrevisor of externe accountant reeds een? fusieverslag opgemaakt heeft.

In het kader van een splitsing door oprichting, zijn het bestuursorgaan en de commissaris niet langer verplicht een splitsingsverslag op te stellen, wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

3. Tussentijdse inlichtingen en terbeschikkingstelling van stukken

In het kader van een fusie of splitsing moeten de bestuursorganen van elke bij de fusie of splitsing betrokken vennootschap hun eigen algemene vergadering en de bestuursorganen van alle andere betrokken vennootschappen op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusie- of splitsingsvoorstel en de datum van de  algemene vergadering die tot de fusie of splitsing besluit.

Deze verplichting geldt niet langer in het kader van een fusie, indien alle vennoten en houders van andere stemrecht verlenende effecten van elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd.
Voor de splitsing door oprichting geldt deze verplichting evenmin, wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap, evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap. 
Bij splitsing door overneming blijft deze informatieverplichting ten opzichte van de aandeelhouders echter wel bestaan, zonder enige mogelijkheid om hiervan af te wijken.

Bij fusies of splitsingen moeten tussentijdse cijfers opgemaakt worden ?indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden ?voor de datum van het fusie- of splitsingsvoorstel afgesloten werd. Deze verplichting mag voortaan achterwege gelaten worden op? voorwaarde dat, (1) ofwel de vennootschap een halfjaarlijks financieel verslag opstelt, (2) ofwel alle? vennoten van de vennootschappen, die bij de fusie betrokken zijn, daarmee hebben ingestemd.? Dezelfde regeling geldt voor splitsingen door oprichting wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

De stukken, die in het kader van een fusie of splitsing ter beschikking moeten worden gesteld van de vennoten, mogen hen voortaan per elektronische post worden toegezonden, op voorwaarde dat zij er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd dat de vennootschap de stukken langs elektronische weg verstrekt.

Voormelde stukken moeten minstens één ?maand voor de (notariële) algemene vergadering die over de  fusie- of splitsing beslist,  op de zetel van de betrokken vennootschappen ter beschikking gesteld worden ?aan de vennoten, behalve indien de vennootschap deze kosteloos op haar website beschikbaar stelt, en dit gedurende een ononderbroken periode van twee maanden, meer bepaald gedurende minstens  één maand voor tot één maand na de datum van de algemene vergadering, die over het fusie- of splitsingsvoorstel moet besluiten. Niettemin blijft de vennootschap steeds verplicht kosteloos een afschrift te bezorgen wanneer één van de vennoten daarom verzoekt.

Wanneer de website daarenboven de mogelijkheid biedt de stukken te downloaden en af te drukken, is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting om iedere vennoot op zijn verzoek kosteloos een volledig of gedeeltelijk afschrift te bezorgen (hetzij per gewone of per elektronische post). Dit ontslaat de vennootschappen niet van de verplichting om kopie van de stukken ter inzage te leggen op de zetel.

4. Goedkeuring van een fusie is niet steeds meer vereist

Wanneer een naamloze vennootschap (NV) ten minste 90 % van alle aandelen en andere stemrecht verlenende effecten in de overgenomen NV houdt, is de goedkeuring van de fusie door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap niet vereist, in de mate dat aan de voorschriften met betrekking tot de bekendmaking van het fusievoorstel en de terbeschikkingstelling van de stukken is voldaan, met name :
1° de bekendmaking van het fusievoorstel voor de overnemende vennootschap gebeurt uiterlijk zes weken voor de datum van de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap of vennootschappen die over het fusievoorstel moeten besluiten;
2° iedere aandeelhouder van de overnemende vennootschap heeft het recht om ten minste één maand voor de bekendmaking kennis te nemen van de stukken op de zetel van de vennootschap.

Het blijft niettemin zo dat één of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die stemrechtverlenende aandelen bezitten die  5 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, het recht blijven behouden om te eisen dat de algemene vergadering van de overnemende vennootschap bijeen geroepen wordt om over het fusievoorstel te beslissen.

Bij splitsing door overneming is het voortaan zo dat de algemene vergadering van de gesplitste vennootschap geen goedkeuring meer moet geven indien alle aandelen in het bezit zijn van de verkrijgende vennootschappen.

 

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Toon Rummens

Toon Rummens

Partner