De "single permit" voor niet-EU burgers komt eraan

News

Werknemers of onderdanen met buitenlandse nationaliteit - niet EU-burgers - die wensen te verblijven en werken in België, zullen binnenkort slechts één procedure moeten volgen voor het verkrijgen van een arbeidskaart (arbeidsvergunning) en een verblijfskaart. 

Waar tot nu toe eerst een procedure opgestart moet worden voor het bekomen van een arbeidskaart of arbeidsvergunning, om dan vervolgens een aparte procedure in te leiden voor een verblijfsrecht (verblijfskaart) die aan de arbeidsvergunning of arbeidskaart verbonden is, worden deze nu versmolten tot één procedure. 

Deze wijziging is het resultaat van de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2011/98/EU, ook "Single Permit"-richtlijn genoemd.

1. Single Permit 

De gecombineerde vergunning of de "single permit"-vergunning is een elektronische kaart die voor niet-EU burgers zowel een toelating bevat om te werken als om te verblijven. 

Deze kaart zal worden uitgegeven aan buitenlandse onderdanen en werknemers die geen burger zijn van de Europese Unie en die in België wensen te werken en te verblijven. 

2. Eén aanvraag – één procedure

De single permit kan enkel worden aangevraagd voor een tewerkstelling en verblijf die meer dan 90 dagen duurt (Arbeidskaarten A en B). 

Voor tewerkstelling en verblijf van minder dan 90 dagen (Arbeidskaart B), blijft de huidige procedure met twee aparte aanvragen van toepassing. 

De arbeidskaart C, die aan buitenlandse onderdanen wordt afgeleverd die reeds in België verblijven om andere redenen dan voor werk (studenten, gezinsherenigers, asielzoekers e.d.), wordt afgeschaft. De procedure van de gecombineerde vergunning is aldus niet van toepassing op deze categorie van buitenlandse onderdanen omdat zij een tijdelijk verblijfsdocument ontvangen met automatische vermelding van de mate van hun toegang tot de arbeidsmarkt.

De aanvraag zelf zal moeten gebeuren bij de Regionale Migratieautoriteiten die de volledigheid en de ontvankelijkheid van de aanvraag zullen moeten onderzoeken binnen de 15 dagen na het indienen van de aanvraag. Vervolgens zal de aanvraag worden onderzocht door de Regionale Migratieautoriteiten én de Dienst Vreemdelingenzaken die beiden een positieve beslissing moeten nemen omtrent de aanvraag opdat de vergunning effectief kan afgeleverd worden. 

Ingeval van een negatieve beslissing van één of beide van de bevoegde autoriteiten, kunnen betrokkenen nog in beroep gaan.

3. Verwachte inwerkingtreding

De effectieve toepassing van de gecombineerde vergunning wordt verwacht in de loop van de maanden oktober-november 2018. Intussen blijft de oude regeling voor de aanvraag gelden. 

De arbeidskaarten die reeds zijn uitgegeven blijven evenwel geldig ook na de inwerkingtreding van de nieuwe aanvraagprocedure. 

Voor de werkgevers die buitenlandse werknemers, afkomstig van buiten de EU, wensen te werk te stellen, betekent de single permit een welgekomen vereenvoudiging en een zekere tijdswinst. 

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner