De nieuwe gedragscode voor de financiering van KMO's gepubliceerd

News

De nieuwe gedragscode rond KMO-financiering moet ervoor zorgen dat ondernemers beter geïnformeerd worden wanneer ze een financiering willen aangaan.

Zoals we reeds in een eerder artikel meldden waren de representatieve interprofessionele organisaties - die de belangen van de KMO’s behartigen - en de representatieve organisatie van de kredietsector ermee belast een gedragscode uit te werken in het kader van de wet betreffende de financiering van KMO’s.

De kredietgevers en de kredietbemiddelaars zijn, op het moment van een kredietaanvraag, wettelijk verplicht om de informatie en de nuttige instrumenten te verstrekken die de toegang tot financiering voor ondernemingen moeten verbeteren. 

De manier waarop dat moet gebeuren, wordt bepaald in de gedragscode. Deze vervangt de vorige gedragscode die dateert van 2014.

De nieuwe gedragscode heeft bindende kracht vanaf 6 september 2018.

Vier nieuwe elementen worden toegevoegd, namelijk :

  • In geval van vervroegde terugbetaling, wordt de drempelwaarde voor de berekening van de verschuldigde vergoeding verhoogd van EUR 1 naar EUR 2 miljoen. Hierdoor is er eveneens een maximum vergoeding van 6 maanden intrest voor financieringen tot EUR 2 miljoen.
  • een weblink (www.financieringvanondernemingen.be) verwijst naar informatie betreffende de belangrijkste kenmerken van de zekerheden of waarborgen die de kredietgever kan vragen en de impact ervan op de kredietaanvraag. 
  • de website www.financieringvanondernemingen.be geeft een verwijzing naar de belangrijkste begeleidings- en steunmaatregelen en overheidsgaranties. De kredietgever of de kredietbemiddelaar zal, op het moment van de kredietaanvraag, dit overzicht ter beschikking stellen van de onderneming die het krediet aanvraagt. Overheidswaarborgen moeten, voorzover ze relevant zijn, aanvullend toegelicht worden op basis van de informatie die de ondernemer verstrekt.
  • Indien de kredietgever of kredietbemiddelaar een zekerheid of waarborg weigert vrij te geven, moet hij dat schriftelijk motiveren. De gedragscode bevat een niet-exhaustieve lijst met mogelijke redenen tot weigering. Indien de ondernemer dat wenst, moet de kredietgever mondeling of schriftelijk uitleggen waarom hij een of meerdere redenen inroept.

Het is interessant om weten dat de website www.financieringvandeonderneming.be, onder de afdeling "goed kredietdossier", een lijst bevat met de informatie die in een goed kredietdossier moet voorkomen.

 

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner