De advocatenakte

Uitbreiding van het juridisch instrumentarium

Analyse Met de "advocatenakte" hebben we er een nieuw juridisch instrument bij. Hierdoor bestaat voortaan de mogelijkheid om overeenkomsten mede door een advocaat te laten ondertekenen, teneinde hun bewijskracht te verstevigen.

Op 3 juni 2013 werd de Wet van 29 april 2013, die de "advocatenakte" introduceert, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

Een advocatenakte is een onderhandse akte, die een overeenkomst vastlegt die tussen partijen is tot stand gekomen, en die door de advocaat van iedere partij met een onderscheiden belang mee wordt ondertekend.

De advocatenakte moet zo op een relatief soepele en eenvoudige manier meer rechtszekerheid en voorspelbaarheid bieden bij de uitvoering van overeenkomsten tussen partijen.

Voor de partijen zal dit nieuw juridisch instrument de volgende voordelen hebben:

  • ten eerste, zullen alle betrokken partijen bijstand en advies verkregen hebben van de advocaten die bij de akte betrokken zijn, en
  • ten tweede zal de onderhandse akte, die door de advocaten mede werd ondertekend, een volledig bewijs opleveren van het feit dat de partijen zich wel degelijk verbonden hebben, dat de handtekeningen van de partijen, die bij de akte betrokken zijn, authentiek zijn, dat de datum van het document juist is en dat de partijen instemmen met de inhoud van de overeenkomst. Hierdoor wordt bijzondere bewijswaarde verleend aan de akte zodat deze achteraf niet meer kan worden betwist en onnodige procedures kunnen worden vermeden.

Voor de advocaat creëert de advocatenakte een bijkomende rol én verantwoordelijkheid. Volgens de wet verklaart de advocaat, door het mede ondertekenen van de akte, dat hij de partijen die hij bijstaat volledig heeft ingelicht over de rechtsgevolgen van de akte. Deze bepaling dient dan ook integraal vermeld te worden in de akte. Dit heeft als gevolg dat de advocaat volledig aansprakelijk is voor de juistheid van de verstrekte inlichtingen die hij aan de partijen verschaft.

De akte moet opgemaakt worden in ten minste evenveel originele exemplaren als er partijen zijn met een verschillend belang en ondertekenende advocaten.

Elke partij die de authenticiteit van een dergelijke akte wenst te betwisten, zal zich tot de rechter moeten wenden middels een valsheidsprocedure in burgerlijke zaken.

Tenslotte is het belangrijk te vermelden dat dit systeem van medeondertekening niet verplicht is, aangezien contractvrijheid een van de bouwstenen vormt van ons verbintenissenrecht. En contractvrijheid betekent dat overeenkomsten kunnen worden gesloten in eender welke vorm; mondeling, op papier, via e-mail of gelijk welke andere vorm.

Om die reden valt het af te wachten of de advocatenakte als juridisch instrument in de praktijk veelvuldig zal worden aangewend.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner