Betalingsachterstand in handelstransacties

News De Ministerraad heeft op 22 maart 2013 een voorontwerp van wet goedgekeurd dat duidelijke termijnen bepaalt voor de betaling van facturen tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en de overheid.

Hiermee wordt de wetgeving betreffende de strijd tegen de betalingsachterstand aangepast aan de Europese Richtlijn 2011/7/EU die de Richtlijn 2000/35/EG vervangt. Deze Richtlijn is er gekomen naar aanleiding van de zogenaamde “small business act for Europe” van 25 juni 2008 die een gunstiger klimaat wil creëren voor KMO's door onder meer betalingsachterstanden weg te werken, doeltreffende rechtsmiddelen te voorzien en overheidsinstanties, die de wettelijke betalingstermijnen niet respecteren, strengere regels en sancties op te leggen.

Uit cijfers blijkt dat ons land ongeveer 19,15 miljard euro aan onbetaalde facturen telt, waarbij vooral KMO’s het voornaamste slachtoffer zijn van achterstallige betalingen met liquiditeitsproblemen en in sommige gevallen zelfs een faillissement als gevolg.

Zo voorziet de goedgekeurde tekst dat de betalingstermijnen voor handelstransacties tussen ondernemingen ten hoogste 30 dagen bedraagt, zonder afbreuk te doen aan de contractvrijheid van de partijen, die contractueel een langere betalingstermijn overeen kunnen komen. Indien er echter geen enkele betalingstermijn is overeengekomen, geldt de betalingstermijn van 30 dagen.

Voor de handelstransacties met overheidsdiensten geldt dezelfde wettelijke termijn van 30 dagen. Deze betalingstermijn kan contractueel slechts verlengd worden tot ten hoogste 60 dagen. Hierop geldt evenwel een uitzondering voor de overheidsdiensten die gezondheidszorgen verstrekken waarvoor de wettelijke betalingstermijn 60 dagen bedraagt in plaats van 30, doch hebben de partijen met betrekking tot deze laatste betalingstermijnen geen enkele mogelijkheid tot verlenging.?

Na verloop van de betalingstermijn heeft de schuldeiser recht op een intrest tegen de referentie-intrest plus 8 procentpunt. Hij kan eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vast bedrag van 40 euro eisen voor invorderingskosten. Daarbovenop heeft hij recht op een redelijke schadeloosstelling voor bijkomende invorderingskosten die het gevolg zijn van de laattijdige betaling.?

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Belangrijke begrippen in dit kader zijn :

  • Betalingsachterstand: iedere betaling die niet wordt voldaan binnen de contractuele of juridische betalingstermijn.
  • Handelstransacties: iedere transactie tussen ondernemingen onderling of tussen ondernemingen en overheidsdiensten die leidt tot het verstrekken van artikelen of diensten tegen een vergoeding.
  • Verschuldigd bedrag: de hoofdsom die betaald had moeten worden binnen de contractuele of juridische betalingstermijn, met inbegrip van belastingen, rechten, heffingen of kosten als vermeld in de factuur of in een gelijkwaardig verzoek tot betaling.

We houden u op de hoogte over het verder verloop in deze materie.

Bron : Persbericht van de Ministerraad van 22 maart 2013.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner