News Op 31 januari 2011 trad het "Centraal Bestand van Beslagberichten" in werking. Hierdoor is het voortaan mogelijk om alle berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling te consulteren via een gecentraliseerd gedigitaliseerd systeem.
De invoering van dit CBB is belangrijk omdat men zo kan voorkomen dat beslag wordt gelegd op goederen van schuldenaars waarop reeds beslag gelegd werd, met alle nutteloze kosten van dien.

Aan de basis daarvan ligt het recentelijk verschenen KB van 7 december 2010 ter uitvoering van de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.

Tot op heden werden alle beslagen enkel in papieren vorm op de griffies van de rechtbanken verwerkt en geklasseerd in zogenaamde beslagtrommels. Gevolg was dat elke belanghebbende zich steeds ter plaatse voor de rechtbank moest begeven om de berichten te consulteren. Bovendien werden de beslagberichten slechts gecentraliseerd per gerechtelijk arrondissement. Dit gaf veel ruimte voor materiële vergissingen.

Vanaf 31 januari 2011 gebeurt de neerlegging van de beslagberichten van de roerende en onroerende goederen exclusief digitaal in een unieke centrale databank. Het is de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders die alle beslagberichten van heel België elektronisch opslaat en beheert.

Alleen de beslagberichten vanaf 31 januari worden enkel op elektronische wijze in het CBB ingebracht. Er zullen dus geen papieren beslagberichten meer aan de trommels op de griffie van de beslagrechtbank worden toegevoegd. De bestaande beslagberichten (tot 31 januari) worden evenwel niet in het CBB ingegeven en blijven enkel manueel consulteerbaar.

Gedurende drie jaar zal men dus een dubbele consultatie moeten doen, namelijk zowel in de trommels bij de griffie als bij het nieuwe CBB. Voor berichten van collectieve schuldenregeling daarentegen, waarvoor bepaald werd dat deze gelden zolang de collectieve schuldenregeling duurt, zal men de dubbele consultatie gedurende langere tijd moeten blijven uitvoeren.

De duur van bewaring van de beslagberichten blijft ongewijzigd 3 jaar, maar de duur van de archivering van de geschrapte berichten wordt wel op minstens tien jaar bepaald.

De personen die dit CBB kunnen consulteren en de wijze waarop zijn door de wet en het uitvoerend KB limitatief bepaald. Gerechtsdeurwaarders, magistraten/griffiers en belasting-ontvangers kunnen de berichten rechtstreeks raadplegen in het CBB. Advocaten, notarissen en schuldbemiddelaars kunnen de berichten onrechtstreeks raadplegen, namelijk door een verzoek bij de instantie die voor hun authenticatie verantwoordelijk is - in ons geval is dat de Orde van Vlaamse Balies -. Banken hebben onrechtstreeks toegang tot het CBB  via de Nationale Bank.

Advocaten mogen het bestand raadplegen wanneer zij «belast zijn met een invorderingsprocedure ten gronde of bij wijze van beslag».

Tenslotte is het belangrijk te vermelden dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de debiteuren een grote rol speelt bij de hele reglementering en de organisatie met betrekking tot het CBB.

Globaal genomen kan gesteld worden dat dit CBB het professionele leven van het juridische beroep vereenvoudigt en de kosten voor de klanten doet dalen.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner