Ambtshalve schrapping van vennootschappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen

News De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) heeft de bevoegdheid over te gaan tot de ambtshalve schrapping uit de KBO van vennootschappen die gedurende minstens drie opeenvolgende boekjaren verzuimd hebben hun jaarrekening neer te leggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank.

Zo werden sinds 1 juli 2013 reeds 98.198 vennootschappen geschrapt.

1. Algemeen

Het verzuim tot neerleggen van jaarrekeningen werd tot 1 juli 2013 alleen gesanctioneerd ingevolge artikel 182 § 1 van het Wetboek van  Vennootschappen, dat bepaalt dat iedere belanghebbende de ontbinding kan vorderen van een vennootschap die gedurende 3 opeenvolgende boekjaren verzuimd heeft om haar jaarrekeningen neer te leggen.

De nieuwe bevoegdheid van de KBO om een vennootschap in verzuim ambtshalve te schrappen, is ingevoerd bij artikel 18 van de wet van 15 juli 2013 houdende dringende maatregelen in de strijd tegen fraude, die op 1 juli 2013 in werking is getreden.

De ambtshalve schrapping uit de KBO geldt echter niet voor de volgende vennootschappen, die voldoen aan de criteria van artikel 97 van het Wetboek van vennootschappen :

•    kleine ondernemingen die de vorm hebben aangenomen van een vennootschap onder firma, een gewone commanditaire vennootschap of een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid;
•  de vennootschap onder firma, de gewone commanditaire vennootschap en de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn.

Geschrapte vennootschappen blijven bestaan en blijven onderworpen aan de juridische, boekhoudkundige, fiscale en sociale verplichtingen

2. Wat zijn de gevolgen van zulke ambtshalve schrapping?

Ten eerste, is het belangrijk te noteren dat de schrapping niet de ontbinding noch de vereffening van de vennootschap met zich meebrengt. De vennootschap blijft bestaan en moet blijven voldoen aan al haar verplichtingen. Zij blijft daarom onderworpen aan de juridische, boekhoudkundige, fiscale en sociale verplichtingen.

Ook verliest een handelsvennootschap haar handelskarakter niet. Inderdaad, de status van handelaar is verworven door de uitoefening van een economische activiteit en niet door de registratie van een vennootschap in de KBO.

Maar, de schrapping brengt met zich mee dat de economische activiteit niet meer mag worden uitgeoefend (ingevolge artikel 62, § 5 , 1 ° van de wet van 16 januari 2003 tot vaststelling van een Kruispuntbank van Ondernemingen). 

Als deze economische activiteit "post-schrapping" toch verder wordt uitgeoefend, wordt dit gesanctioneerd met een gevangenisstraf van een tot zes maanden en een boete van 100 € tot 10.000 €.

3. Hoe wordt deze schrapping bekend gemaakt?

De beslissing tot schrapping wordt gratis gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze beslissing is ook beschikbaar op de publiek toegankelijke website van de KBO.

4. Intrekking van de schrapping

De schrapping van een vennootschap in de KBO blijft van toepassing tot de vennootschap de situatie heeft rechtgezet door het indienen van de jaarrekeningen voor de ontbrekende jaren.

Na deze regularisatie, wordt een aankondiging van de opheffing van de schrapping bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

 

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner