Corona update - steunmaatregelen van de Federale Overheid

Pieter De Vos Pieter De Vos
Gloria Inés Delgado Villegas Gloria Inés Delgado Villegas
Ann Vranken Ann Vranken
News

Bedrijven die omwille van de coronacrisis hun activiteiten volledig of gedeeltelijk moeten stopzetten of wegens een kettingreactie van partnerondernemingen hun omzetcijfer, hun bestellingen, hun cliënteel aanzienlijk zien dalen, kunnen beroep doen op een aantal steunmaatregelen van de overheid om het hoofd te bieden aan deze coronacrisis.

Belangrijk bericht: De federale regering verlengt en breidt het steunpakket uit tot eind juni 2021.

Bekijk hier de samenvatting: Extra economische steunmaatregelen.pdf

Lees ook

Coronablog

26.04.2021
Handels- en Economisch Recht

Bedrijven die omwille van Corona hun activiteiten volledig of gedeeltelijk moeten stopzetten of wegens een kettingreactie van partnerondernemingen hun omzetcijfer, hun bestellingen, hun cliënteel aanzienlijk zien dalen, kunnen beroep doen op een aantal steunmaatregelen van de overheid om het hoofd te bieden aan deze coronacrisis.

1. Maatregelen betreffende de arbeidsorganisatie

1.1 Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona (verlengd tot en met 30.06.2021)

"Ik kan het personeel niet meer tewerkstellen, wat nu?  Ik ben een werknemer in quarantaine, wat nu? Ik zit vast in het buitenland in quarantaine, wat nu? Moet ik de arbeidskosten verder betalen?"

De federale regering besliste om vanaf 1 oktober 2020 het stelsel van tijdelijke werkloosheid Corona weer open te stellen voor alle werkgevers en werknemers tot 31 maart 2021. Eventueel kan nog in een verlenging voorzien worden. 

Er moet dus geen rekening meer gehouden worden met de tweedeling tussen enerzijds ondernemingen die beschouwd werden als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of die behoorden tot een uitzonderlijk hard getroffen sector en anderzijds ondernemingen die niet aan bovenvermelde voorwaarden voldeden.

Het stelsel van de tijdelijke werkloosheid wegens Corona is een maatregel die ervoor zorgt dat de onderbreking van de activiteit geen beëindiging van de arbeidsovereenkomsten met de werknemers met zich mee moet brengen. De arbeidskosten moeten niet verder door de werkgever worden gedragen.  

De RVA betaalt een uitkering van 70% van het geplafonneerd loon (€ 2.754,76) aan de werknemers die niet meer tewerkgesteld kunnen worden. De regering heeft beslist om het bedrag van de uitkering te vermeerderen met 150 EUR per maand (€ 5,63/dag). Dit is geldig tot 31 maart 2021.

Er is één procédure die van toepassing is op zowel arbeiders als bedienden die kan aangevraagd worden met een speciaal corona-aanvraagformulier van de RVA.  

Meer informatie hierover vindt u door hier te klikken. 

1.2 Andere maatregel

 • Uitbreiding van de toegang tot corona-ouderschapsverlof. Het loopt tot 30 september met een uitkering die wordt verhoogd tot 150% voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking.
 • De overheid komt deels tussen in de financiering van het vakantiegeld voor de tijdelijk werklozen. Eerder hadden de sociale partners een akkoord afgesloten om de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona vanaf 1 februari tot 31 december 2020 gelijk te stellen voor het vakantiegeld en de vakantieduur. 

2. Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen  

"Ik ben zaakvoerder van een onderneming waarvan de activiteit stopgezet is. Ik ben een zelfstandige en mijn activiteit is onderbroken, wat nu?"   

De overheid wil deze zelfstandigen tegemoetkomen en voorzien in een vervangingsinkomen door de toegang tot het overbruggingsrecht te versoepelen. 

Daartoe zijn 3 modaliteiten van het klassieke overbruggingsrecht in het leven geroepen: het corona overbruggingsrecht, het relance overbruggingsrecht en het overbruggingsrecht ingeval van quarantaine of sluiting van klas, school of kinderopvang. Daarnaast blijft ook het klassieke overbruggingsrecht toegankelijk.

2.1 Het Corona overbruggingsrecht

Naar aanleiding van de tweede coronagolf en gepaard gaande verstrenging van de maatregelen, is de versoepeling van het overbruggingsrecht licht gewijzigd. Zo hebben zelfstandigen die getroffen worden door die strengere maatregelen recht op bijkomende steun. Voor hen wordt voorzien in een dubbele uitkering van het overbruggingsrecht.

Enkel volgende zelfstandigen kunnen aanspraak maken op het dubbele overbruggingsrecht

 1. Zelfstandigen die hun zaak verplicht moeten sluiten.
 2. Zelfstandigen die afhankelijk zijn van verplicht gesloten sectoren en die daarom sluiten

Indien je afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector, maar je blijft werken, kom je enkel in aanmerking voor het normale, enkele overbruggingsrecht.
Om als afhankelijk van een gesloten sector te worden beschouwd, moet minstens 60% van je activiteiten met verplicht gesloten sectoren verbonden zijn. Je hoeft geen bewijsstukken bij je aanvraag te voegen (hou ze ter beschikking voor een eventuele controle), maar het moet wel uit de motivering van jouw aanvraag blijken.

Hoeveel bedraagt de uitkering? De uitkeringen worden als volgt samengesteld:

  Met gezinslast Zonder gezinslast
Volledige uitkering  € 1.640,10  € 1.291,69
Gedeeltelijke uitkering  € 807,05  € 645,85
Dubbele uitkering  € 3.228,20  € 2.583,38

Een gedeeltelijke uitkering wordt toegekend aan zelfstandigen in bijberoep die in het referentiejaar (drie jaar terug) een jaarlijks belastbaar inkomen hebben tussen de € 6.996,89 en € 13.993,77. 

De aanvraag wordt gedaan bij uw sociaal zekerheidsfonds.

Voor informatie verwijzen we naar de volgende website: 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus#Corona-overbruggingsrecht

2.2 Het relance overbruggingsrecht

In de eerste coronagolf werden heel wat zelfstandigen verplicht hun activiteiten te onderbreken. Het relance overbruggingsrecht kent steun toe aan zelfstandigen die nog te kampen hebben met een omzetverlies na de heropstart. Het gaat opnieuw om steun die eigenlijk onder het overbruggingsrecht valt, maar waarvan de voorwaarden versoepeld werden door de coronacrisis.

De voorwaarden om het relance overbruggingsrecht te verkrijgen zijn de volgende:

 1. Op 3 mei 2020 was je activiteit nog verboden of beperkt door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid
 2. Je activiteit mag opnieuw opgestart worden, zonder andere beperkingen dan de regels inzake social distancing
 3. Je kan aantonen dat je activiteit voor het tweede of derde kwartaal van 2020 een omzetverlies of vermindering van bestellingen kent van minstens 10% in vergelijking met het tweede of derde kwartaal van 2019, als gevolg van het coronavirus

De omvang van de steun is bepaald in functie van de gezinslast:

  Met gezinslast Zonder gezinslast
Relance overbruggingsrecht € 1.410,10  € 1.291,69

Het overbruggingsrecht bij heropstart moet je aanvragen bij je sociale verzekeringsfonds, dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt.

Normaal gezien zou het heropstart - overbruggingsrecht aflopen op 31 oktober 2020, maar door de evolutie van de huidige situatie en de moeilijkheden waarmee de zelfstandigen momenteel worden geconfronteerd, wordt het tot en met 31 december 2020 verlengd.

2.3 Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas, school of kinderopvang

De overheid heeft ook de toegang tot het overbruggingsrecht versoepeld voor zelfstandigen die niet moeten sluiten of heropstarten, maar wel hinder ondervinden door de coronacrisis doordat ze in quarantaine moeten gaan of doordat de klas, school of kinderopvang gesloten is.

Wel is vereist dat door de quarantaine of sluiting van klas, school of kinderopvang, de zelfstandige activiteit minstens 7 dagen onderbroken is. Daarenboven mag je geen vervangingsinkomen genieten vanaf de eerste werkdag van de onderbreking van je activiteit, anders kom je niet in aanmerking.

De omvang van de steun wordt als volgt bepaald:

  Met gezinslast Zonder gezinslast
28 dagen of meer  € 1.614,10 € 1.291,69
Tussen 21 en 27 dagen  € 1.210,58 € 968,77
Tussen 14 en 20 dagen  € 807,06 € 807,05
Tussen 7 en 13 dagen  € 403,52 € 403,53
Minder dan 7 dagen  € 0 € 0

Vraag het overbruggingsrecht aan bij je socialeverzekeringsfonds. Doe dit voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je je zelfstandige activiteit hebt onderbroken of stopgezet. Voeg bij je aanvraag de nodige documenten waaruit de oorzaak van je onderbreking of stopzetting blijkt.

2.4 Verdubbeld overbruggingsrecht

Een dubbel overbruggingsrecht kan aangevraagd worden door de bedrijven die hun activiteit volledig of gedeeltelijk hebben moeten stopzetten wegens de COVID-maatregelen. Dit geldt dus ook voor bedrijven die hun activiteit gedeeltelijk verder zetten, zoals take-away bij restaurants.

Ook wie actief is in sectoren die afhankelijk zijn van deze sectoren en die hun zelfstandige activiteit volledig moeten onderbreken, komen in aanmerking voor dit dubbele crisis-overbruggingsrecht.

De dubbele uitkering bedraagt:

 • € 2.583,38 (alleenstaande zelfstandige) of
 • € 3.228,20 (zelfstandige met gezinslast).

Een verlenging in december kan nog volgen via een koninklijk besluit. 

Zelfstandigen die hun activiteit stopzetten of onderbreken, kunnen in bepaalde situaties ook een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht.

De aanvraag wordt gedaan bij uw sociaal zekerheidsfonds.

Voor informatie verwijzen we naar de websites van het rsvz en vlaio

3. Uitstel en vrijstelling van RSZ–bijdragen.  

"Door de coronacrisis kan ik mijn voorschotten voorlopig niet of niet meer betalen. Wat nu?"  

De overheid voorziet in de mogelijkheid om uitstel of vrijstelling van RSZ-voorschotten te vragen.  

3.1 Zelfstandige - Uitstel van betaling van sociale bijdragen 

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen.

Alle zelfstandigen kunnen een uitstel van betaling van de voorschotten op de RSVZ-bijdragen aanvragen voor een periode van één jaar zonder dat hierbij een verhoging aangerekend wordt en zonder impact op hun rechten.  

Dit heeft betrekking op de voorlopige bijdragen van de vier kwartalen van het jaar 2020 én op de (nog niet betaalde) regularisatiebijdragen van de kwartalen van 2018 

De bijdrage van het vierde kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31 december 2020 moeten betaald worden vóór 15 december 2021.

Tot 15 december kan u nog betalingsuitstel aanvragen voor alle kwartalen van 2020.

De schriftelijke aanvraag moet gebeuren via het sociale verzekeringsfonds.

 3.2 Zelfstandige - Vrijstelling van sociale bijdragen 

De zelfstandigen die hun voorschotten of regularisaties helemaal niet kunnen betalen, kunnen een aanvraag indienen om vrijgesteld te worden van de betaling van deze sociale bijdragen.  

Welke zelfstandigen? 

 • De zelfstandige in hoofdberoep
 • diens meewerkende echtgenoot/echtgenote. 

Dit betekent dat de maatregel niet geldt voor

 • zelfstandigen in bijberoep
 • de student-zelfstandigen met verminderde bijdragen
 • de zelfstandigen met gelijkgestelde bijberoep. 

Hoe?

Wilt u een vrijstelling aanvragen voor uw voorlopige bijdragen? Dan gaat u best eerst na of u in aanmerking komt voor een vermindering van deze voorlopige bijdragen. U bent niet verplicht om eerst een vermindering van je voorlopige bijdragen te vragen. Maar als u dit niet doet en u komt hiervoor in aanmerking, dan kan het RSVZ beslissen om uw aanvraag niet in overweging te nemen.

Het RSVZ beoordeelt uw situatie aan de hand van de elementen die u inroept bij het indienen van je aanvraag. Het RSVZ baseert zich op de elementen die u inroept en houdt geen rekening met elementen die u niet meedeelt. Vermits u deze elementen moet bewijzen is het belangrijk de gevraagde rechtvaardigingsstukken bij te voegen. Als u dit niet doet, kan het RSVZ uw aanvraag weigeren omdat ze onvoldoende gemotiveerd is

U kan uw aanvraag online indienen via de website van de FOD Sociale Zekerheid (https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm ) of via uw sociaal verzekeringsfonds.

Gevolgen?

Als uw aanvraag wordt toegekend dan zal u de sociale bijdragen niet moeten betalen. Maar opgelet! De kwartalen waarvoor u vrijstelling krijgt, tellen niet mee voor de berekening van uw pensioen.

3.3 Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

Contacteer daarvoor uw sociaal verzekeringsfonds.

4. Betalingsplan voor werkgeversbijdragen  

"Mijn onderneming ondervindt financiële moeilijkheden door de coronacrisis waardoor de betaling van werkgeversbijdragen moeilijk wordt of momenteel onmogelijk is."  

Werkgevers kunnen tot 15 december 2020 uitstel van RSZ-betalingen krijgen met betrekking tot de RSZ van het eerste en tweede kwartaal.  

De RSZ maakt hierbij een onderscheid tussen twee categorieën van werkgevers:  

4.1 Werkgevers die automatisch uitstel van betaling krijgen  

Deze categorie van werkgevers heeft betrekking op de ondernemingen die verplicht moeten sluiten:  

 • Horeca 
 • De culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector; 
 • Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de betreffende ministeriële besluiten gesloten zijn, met uitzondering van: 
   • Voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
   • Dierenvoedingswinkels;
   • Apotheken;
   • Krantenwinkels 
 • Tankstations en de leveranciers van brandstoffen 

Deze ondernemingen krijgen via de toepassing “coronacrisis check RSZ-uitstel" de mogelijkheid om zelf na te gaan of het uitstel van betaling correct werd toegekend 

4.2 Werkgevers die hun sluiting zelf moeten melden  

Het gaat om de onderneming die niet behoren tot de categorie van ondernemingen die verplicht moeten sluiten maar die "zelf beslist" hebben om te sluiten. Het gaat bijvoorbeeld om ondernemingen die zich genoodzaakt zien te sluiten omdat hun toeleveranciers of klanten verplicht werden om te sluiten.

De RSZ houdt hierbij rekening met de volgende ondernemingen:  

 • Niet-essentiële bedrijven, die gesloten zijn omdat zij in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen toe te passen. 
 • Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten. Het gaat hierbij onder meer over ondernemingen die moesten sluiten omwille van de sluiting van hun toeleveranciers of omdat hun klanten gesloten zijn 

Deze ondernemingen moeten zich melden via een elektronische verklaring op eer

4.3. Ondernemingen niet volledig gesloten maar met zwaar verminderde activiteit 

Werkgevers, die niet getroffen zijn door een verplichte sluiting, maar die niettemin hun economische activiteit sterk verminderd zien voor het 2de kwartaal 2020, kunnen ook een betalingsplan aanvragen voor hun werkgeversbijdragen. Ze moeten hiertoe een verklaring op eer indienen met behulp van een elektronisch formulier waarin ze verklaren dat de coronacrisis voor hun onderneming zal leiden tot: 

 • Hetzij een vermindering met ten minste 65 % van de omzet die aangegeven wordt in de BTW-aangifte van 2de kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet aangegeven in de BTW-aangifte van het 2de kwartaal 2019 of het 1ste kwartaal 2020; 
   
 • Hetzij een vermindering met minstens 65 % van de loonmassa die aan de RSZ is aangegeven voor het 2de kwartaal 2020 ten opzichte van het 2de kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020.

5. Fiscale maatregelen

5.1 Geen btw op schenkingen medische hulpgoederen aan ziekenhuizen 

De giften van medische hulpgoederen aan ziekenhuizen en zorginstellingen zullen niet onderworpen worden aan btw.

Ook wanneer men tijdelijk extra kosten maakt voor bijvoorbeeld de productie van medisch hulpgoederen zal men deze kunnen inbrengen als beroepskosten.

5.2 Alcohol en al dan niet alcoholhoudende dranken 

De algemene administratie van de douane en accijnzen heeft beslist om een bijkomende betalingstermijn toe te kennen met betrekking tot de accijnzen, de verpakkingsheffing voor alcohol, alcoholhoudende dranken en de BTW.  

Wie kan aanspraak maken op wat?  

 • de accijnzen en de verpakkingsheffing voor alcohol, alcoholhoudende dranken:  
  • De houders van een kredietrekening krijgen automatisch een betalingstermijn van vier weken in de plaats van één week;
  • De niet-houders van een kredietrekening krijgen tijd tot de donderdag van de vierde week voor de indiening van de aangifte AC4.  

Wie niet? De tijdelijk geregistreerde bestemmelingen. 

Vanaf wanneer? Deze maatregel is van toepassing voor de aangiften ingediend vanaf 21/03/2020. 

 • Wat de BTW betreft: De houders van een kredietrekening krijgen automatisch een betalingstermijn van vier weken in de plaats van één week 

De maatregelen zijn van toepassing tot 30 juni 2020.  

Voor de houders van een kredietrekening, zullen alle aangiften ingediend in PLDA (PaperLess Douane en Accijnzen) vóór 1 juli automatisch genieten van de verlenging van de betalingstermijn. 

Voor de niet-houders van een kredietrekening, zullen alle in verbruikstellingen verricht vóór 1 juli automatisch genieten van de maatregel inzake verlenging van de indienings- en betalingstermijn van de aangiften.

5.3 Geen BTW-voorschot in december 2020

Bent u btw-belastingplichtige en dient u kwartaal- of maandaangiften in? 
Dan moet u dit jaar geen decembervoorschot betalen op de btw met betrekking tot uw verrichtingen van:

 • het vierde kwartaal 2020 (als u kwartaalaangiften indient) of
 • de maand december 2020 (als u maandaangiften indient).

5.4 Tax shelter-systeem Covid-19

Een nieuw tax shelter-systeem Covid-19, tijdelijk tot het einde van het jaar en dat openstaat voor alle KMO’s die de gevolgen van de Covid-19-crisis hebben ondervonden.

Particulieren kunnen een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 20% indien zij rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven van een kleine vennootschap waarvan de omzet voor de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 met minstens 30% gedaald is ten opzichte van dezelfde periode van 2019.

5.4.1 Voorwaarden

Wel is vereist dat het gaat om een Belgische vennootschap die als "klein" wordt aangemerkt. Dat wil zeggen dat niet meer dan één van volgende criteria mag worden overschreden.

 • jaargemiddelde personeelsbestand: 50
 • jaaromzet excl. btw: € 9.000.000
 • balanstotaal: € 4.500.000

Van zodra een onderneming aan twee of drie criteria voldoet, wordt deze niet langer aangemerkt als een kleine onderneming.

Bovendien moet de kleine vennootschap het slachtoffer zijn van een omzetdaling van 30% in de periode 14 maart tot 30 april 2020. Dit moet worden vergeleken met de omzet van dezelfde periode in 2019.

5.4.2 Aanvraag

De kleine vennootschap verstrekt aan de belastingplichtige, tot staving van de aandelenverwerving, het bewijs waaruit blijkt dat:

 • voldaan is aan de voorwaarden;
 • de belastingplichtige de aandelen in het belastbare tijdperk heeft aangeschaft en deze op het einde van dat belastbare tijdperk nog in zijn bezit heeft.     

5.5 Verhoogde investeringsaftrek

De oprichting of uitbreiding van een onderneming gaat vaak gepaard met een investering. Onder bepaalde voorwaarden kan die investering deel worden afgetrokken van de belastbare winst. Aldus verkrijgt men een fiscaal voordeel. Er zijn verschillende categorieën investeringsaftrek, en het percentage dat kan worden afgetrokken varieert dan ook van situatie tot situatie.

Door de coronacrisis heeft de federale overheid als steunmaatregel voorzien in een verhoogde investeringsaftrek (25%) voor investeringen die vanaf 12 maart zijn gedaan.

De Federale Regering besliste op 6 november om de verhoogde investeringsaftrek van 25% te verlengen voor investeringen gedaan tot eind 2022. Deze verhoogde investeringsaftrek is van toepassing, op eenmanszaken, vrije beroepen en op ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap.

Concreet zijn er verschillende categoriën voor verschillende soorten investeringen:

 • Digitale investeringen;
 • Energiebesparende belastingen;
 • Investeringen in beveiliging;
 • Investeringen in O&O;
 • Verwerving van octrooien;
 • Investeringen ter bevordering van herbruikbare verpakkingen;
 • Investeringen in rookafzuig- en verluchtingssystemen;
 • Investeringen in zeeschepen.

Meer info vind je hier (https://www.vlaio.be/nl/media/862 )

5.6 100 % BTW-aftrek evenementen en catering 

De BTW op kosten verbonden aan de organisatie van evenementen en de catering mag tot 31 december voor 100% in plaats van voor 50% afgetrokken worden. Zo wordt voorkomen dat de evenementen massaal worden uitgesteld tot volgend jaar, waardoor de al zwaar getroffen sector nog meer problemen zou kunnen krijgen.

5.7 Belastingvermindering voor giften

Het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften wordt verhoogd van 10 naar 20%. Tegelijkertijd zal de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 worden verhoogd van 45 naar 60%. Deze laatste bepaling is met name gericht op de vrijwilligerssector en zal ngo’s en non-profitorganisaties steunen waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis.6. Afbetalingsplan

De ondernemingen (natuurlijke personen en rechtspersonen met een ondernemingsnummer) die hinder ondervinden ingevolge het coronavirus en betalingsmoeilijkheden ondervinden, kunnen financiële steun aanvragen aan de FOD-financiën in de vorm van een afbetalingsplan.

Dit afbetalingsplan betreft de BTW, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting,  rechtspersonenbelasting en vennootschapsbelasting.  

Ze kunnen een spreiding vragen van de betaling van de BTW, de bedrijfsvoorheffing, de personen-, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting zonder hierbij blootgesteld te worden aan enige boete of nalatigheidsintresten.  

De onderneming moet aantonen dat het ingevolge het coronavirus financiële moeilijkheden ondervindt aan de hand van bv. een daling van het omzetcijfer, het cliënteel, de bestellingen of als gevolg van een kettingreactie van partnerondernemingen.  

De aanvraag moet per schuld apart ingediend worden voor 30 juni 2020 (dus niet per maatregel) bij het regionaal invorderingscentrum van uw gemeente. 

7. Vrijstelling van belasting van de regionale steunmaatregelen 

De regering heeft tijdens de persconferentie van 20 maart aangegeven dat de steunmaatregelen (premies enz..) niet belast zullen worden op federaal niveau.  

8. Maatregelen voor de sector van de land- en tuinbouw

Het aantal dagen gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw wordt verdubbeld voor het jaar 2020. Op deze dagen kunnen de werkgevers uit de land- en tuinbouw gebruik maken van het voordelige stelsel van de gelegenheidsarbeid waarbij de bijdragen berekend worden op een forfaitair dagbedrag.  

Concreet geldt het volgende: 

 • het maximum aantal dagen in de landbouw verhoogt van 30 naar 60 
 • het maximum aantal dagen in de tuinbouw verhoogt van 65 naar 130 
 • voor de werknemers uit de witloof- en champignonteelt worden de extra 35 dagen verhoogd tot 70. Zij kunnen in 2020 dus maximaal 200 dagen gebruik maken van het systeem.

9. Betalingsuitstel ondernemingskredieten

In het kader van ondernemingskredieten hebben de federale regering en de financiële sector voorzien in de mogelijkheid om betalingsuitstel et vragen.

Deze maatregel houdt in dat de onderneming gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De onderneming moet wel de interesten blijven betalen. Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen, met als gevolg dat de looptijd van het krediet verlengd wordt met de periode van het betalingsuitstel.

De Federale Regering heeft op 6 november beslist om de garantieregeling voor kmo's te verlengen tot 30 juni 2021.

De maatregel kan worden gevraagd door KMO’S, niet-financiële ondernemingen, zelfstandigen en non-profit organisaties, met betrekking tot kaskredieten, kredieten met een vast aflossingsplan en vaste voorschoten.  De maatregel is echter niet van toepassing op leasing- en factoringovereenkomsten.

Voor de toekenning van het betalingsuitstel, zal men als onderneming moeten beantwoorden aan de volgende voorwaarden :

 • Gevestigd zijn in België;
 • Redelijk kunnen aantonen dat haar betalingscapaciteit aangetast werd door de Coronacrisis (bv. omdat de omzet of de activiteit gedaald is, omdat er volledig of gedeeltelijk beroep wordt gedaan op tijdelijk of volledige werkloosheid, of omdat de overheid de sluiting van de onderneming heeft bevolen);
 • Op 1 februari 2020 geen achterstal hebben op haar kredieten, belastingen of sociale zekerheidsbijdragen, of de achterstal bedroeg minder dan 30 dagen op 29 februari 2020 ;
 • Aan al haar contractuele kredietverplichtingen hebben voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020;
 • Zich niet in een actieve kredietherstructurering bevinden;

De maatregel wordt rechtstreeks met de bankinstelling onderhandeld.

10. Maatregelen ter ondersteuning van de koopkracht

De federale regering en de tien partijen willen een positieve dynamiek creëren, allereerst en prioritair voor de mensen, maar ook voor de  economische activiteit van ons land. Bij deze maatregelen zit onder meer:

 • Een consumptiecheque van 300 euro, gericht op de zwaarst getroffen sectoren. Die kan door de werkgever worden toegekend voor de aankoop van goederen en diensten in de horecasector, de cultuursector enz. Deze cheque is 100% aftrekbaar en belastingvrij.
 • Extra steun van 6 keer 50 euro per maand voor leefloners, mensen met een beperking en mensen die recht hebben op een IGO (inkomensgarantie voor ouderen).
 • Elke inwoner van dit land zal kunnen genieten van een rail pass (NMBS) met 10 ritten. Elke maand zal men twee van die ritten kunnen gebruiken voor een traject binnen België. Aanvragen kon tot 30 september 2020. Men kan de pass gebruiken van 5 oktober 2020 tot 31 maart 2020. Het supplement om een fiets mee te nemen op de trein, wordt tijdelijk geschrapt.

Daarnaast komt er extra steun voor de OCMW’s door middel van een verdere tijdelijke verhoging  van het terugbetalingspercentage van de federale overheid met 15 procent.

11. Vergoeding voor thuiswerk

Aan werkgevers wordt de mogelijkheid gegeven om een forfaitaire vergoeding toe te kennen aan hun werknemers die door de coronamaatregelen van thuis uit moeten werken. Voor deze vergoeding werd een fiscaal gunstregime toegekend.

Zo moet er op het bedrag van de vergoeding, € 129,48 geen belasting noch RSZ bijdragen worden betaald. Ook voor de werknemer is de vergoeding fiscaal aantrekkelijk, het gaat immers om een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever.

Die forfaitaire thuiswerkvergoeding wordt geacht de bureaukosten te dekken. Dit zijn kosten gerelateerd aan de inrichting en het gebruik (inclusief huur en eventuele afschrijvingen) van een bureau, printer- en computermateriaal, kantoorbenodigdheden, nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming, onderhoud, verzekering, onroerende voorheffing, ... in de verblijfplaats van de werknemer.

Bovenop de forfaitaire vergoeding, die enkel de bureaukosten dekt, kan ook een vergoeding worden toegekend voor de privé internetaansluiting en -abonnement (maximum € 20) en het gebruik van een privécomputer (maximum 20€).

Al de werknemers die van thuis uit werken, komen in aanmerking, ongeacht de verschillende categorieën en/of de deeltijdse of voltijdse tewerkstelling.

Meer instructies over de aanvraagprocedure vind je terug op de site van de RSZ:(https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/salary/particularcases/expensesreimbursement.html )

12. FOD Financiën schorst invordering voor eenmanszaken en vennootschappen

De FOD Financiën heeft een administratieve schorsing aangekondigd tot en met 31 maart 2021 voor fiscale en niet fiscale schulden verschuldigd sinds 1 januari 2020.

Het gaat onder meer om de vennootschapsbelasting, de btw, de personenbelasting, de bedrijfsvoorheffing en rolrechten. 

Deze schorsing van de invordering geldt niet voor:

 • schulden die voortvloeien uit een vastgestelde fraude of uit een georganiseerd onvermogen;
 • verbeurdverklaringen;
 • penale boeten (in het bijzonder de coronaboeten);
 • de schulden van alimentatievorderingen.

Welke maatregelen blijven toegelaten?

 • kennisgevingen van schulden aan notarissen
 • toepassing van de fiscale balans
 • bewarende maatregelen
 • stuiting van de verjaring

Let op! Dit staat niet gelijk met een kwijtschelding van de "coronaschulden".
Deze schulden zullen ondanks alles nog altijd moeten betaald worden, en de nalatigheidsinteresten blijven verder lopen tijdens de schorsingsperiode. Het is dus wenselijk om te betalen als u hiertoe de mogelijkheid heeft, of zo niet contact op te nemen met een van onze infocenters(externe link) om een oplossing te zoeken.

Regionale steunmaatregelen vindt u door hier te klikken 

Het spreekt voor zich dat wij u met raad en daad kunnen bijstaan om vooreerst uw rechtspositie te analyseren en verder te overwegen welke actie u kan of moet ondernemen. U kunt ons steeds bereiken via het nummer 02/747 40 07 of via CoronaTaskforce@seeds.law.

Update op 12 november 2020

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Toon Rummens

Toon Rummens

Partner
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Aline Heyrman

Aline Heyrman

Senior Counsel
Sidney Van Ommeslaghe

Sidney Van Ommeslaghe

Senior Counsel
Toon Delie

Toon Delie

Senior Associate
Tracy Enta

Tracy Enta

Senior Associate
Gloria Inés Delgado Villegas

Gloria Inés Delgado Villegas

Associate
Imad Touil

Imad Touil

Associate
Pieter De Vos

Pieter De Vos

Associate