Corona update - regionale steunmaatregelen

Koen De Puydt Koen De Puydt
Pieter De Vos Pieter De Vos
News

Ook op regionaal niveau werd beslist om welbepaalde ondernemingen te steunen in de strijd tegen het coronavirus.  

"U moet uw activiteit stopzetten, onderbreken of uw omzetcijfer, uw cliënteel, aantal bestellingen is gedaald omwille van de crisismaatregelenWat doen de regionale overheden voor uw onderneming?" 

1. Steunmaatregelen Vlaams Gewest

1.1 De Vlaamse beschermingsmechanismen (verlengd tot 30 juni 2021)

"Heb ik als onderneming recht op enige vorm van compensatie wanneer ik moet sluiten of mijn omzet gedaald is?"   

De Vlaamse overheid voorziet een ondersteuningspremie voor de ondernemingen die open zijn, maar door de coronamaatregelen hun omzet zien dalen. Deze premie dient om tegemoet te komen aan de vaste kosten die ondernemingen moeten maken. Het gaat in feite om twee verschillende regimes die elk betrekking hebben op een andere periode. Enerzijds is er een premie voorzien voor de periode augustus en september 2020, anderzijds voorziet men ook in een premie voor de periode vanaf 1 oktober 2020. In wat volgt worden deze regimes kort uiteengezet.

1.1.1 Vlaams beschermingsmechanisme tot 15.000 euro (periode augustus/september)

Ondernemingen die in de maanden augustus en september 2020 hinder ondervonden ingevolge de coronamaatregelen en daardoor geconfronteerd worden met een serieuze omzetdaling , kunnen een premie aanvragen voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020.

De financiële steun bedraagt 7,5% (de helft in geval van bijberoep) van de omzet gedraaid in dezelfde periode in 2019. Het maximumbedrag is beperkt tot € 15.000 per onderneming.

Aan welke voorwaarden moet een onderneming voldoen voor deze premie?

 • onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie of van de corona compensatiepremie vallen, en het is niet vereist dat daadwerkelijk dergelijke premies  aangevraagd zijn;
 • op 1 augustus 2020 een exploitatiezetel in Vlaanderen hebben;
 • een omzetdaling van 60% kunnen aantonen in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Deze premie kan online worden aangevraagd vanaf 1 oktober tot uiterlijk 15 november 2020.

1.1.2 Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme (vanaf oktober)

Omdat Vlaamse ondernemingen opnieuw worden geconfronteerd met een omzetdaling als gevolg van de verstrengde federale coronamaatregelen, heeft de Vlaamse Regering op 23 oktober 2020 beslist om nieuwe ondersteuningsmaatregelen te nemen.

Ondernemingen kunnen kiezen om een premie aan te vragen voor de periode van 1 oktober tot 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot 18 november 2020.

De aanvraag moet onafhankelijk van die keuze worden ingediend vanaf 16 november 2020 tot 31 december 2020.

Over welke premie gaat het?

De omvang van de financiële steun bedraagt 10% (5% in geval van bijberoep) van de omzet gedraaid in dezelfde periode in 2019. Het maximumbedrag verschilt naargelang de periode waarvoor u de steun aanvraagt.

 • Aanvraag voor de periode 1-15 oktober:
  • € 11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
  • € 22.500 voor ondernemingen met 10 werknemers of meer.
 • Aanvraag voor de periode 19 oktober tot 18 november 2020:
  • € 7.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
  • € 15.000 voor ondernemingen met 10 werknemers of meer.

Aan welke voorwaarden moet een onderneming voldoen voor deze premie?

 • onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie of van de corona compensatiepremie vallen, en het is niet vereist dat reeds daadwerkelijk dergelijke premies  aangevraagd zijn;
 • op 1 augustus 2020 een exploitatiezetel in Vlaanderen hebben;
 • Afhankelijk van de periode waarvoor je de aanvraag indient gelden daarbovenop nog andere regels
  • Aanvraag voor de periode 1-15 oktober:
   In dat geval moet de onderneming een omzetdaling van 60% aantonen in vergelijking met dezelfde periode in 2019.
  • Aanvraag voor de periode 19 oktober tot 18 november ’20:
   Cafés en restaurants die verplicht moesten sluiten kunnen aanspraak maken zonder dat ze enige omzetdaling moeten aantonen;
   Andere ondernemingen moeten opnieuw een omzetdaling van 60% aantonen in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op 31 december 2020. De online-aanvraag zal mogelijk zijn vanaf 16 november 2020.

Per onderneming kan slechts één aanvraag ingediend worden.

1.1.3 Vierde Vlaams beschermingsmechanisme (vanaf 1 januari 2021)

Gelet op de aanhoudende coronamaatregelen waardoor heel wat ondernemingen de deuren gesloten moeten houden, heeft de Vlaamse Overheid opnieuw beslist om een beschermingsmechanisme op poten te zetten. Concreet kunnen ondernemingen getroffen door de maatregelen aanspraak maken op twee bijkomende subsidies.

Ondernemingen kunnen een eerste premie aanvragen voor de maand januari 2021. De aanvraag kan worden ingediend vanaf 16 februari 2021 tot en met 15 maart 2021.

Een tweede subsidieaanvraag voor de maand februari 2021 wordt ten vroegste op 16 maart 2021 en ten laatste op 15 april 2021 ingediend.

De subsidieaanvraag wordt elektronisch afgehandeld.

Over welke premie gaat het?

De omvang van de financiële steun bedraagt 10% (5% in geval van bijberoep) van de omzet gedraaid in dezelfde periode in 2019. De bedragen zijn dezelfde, onafhankelijk van de periode (januari of februari) waarvoor u de steun aanvraagt.

De bedragen komen grotendeels overeen met de vorige beschermingsmechanismen, wel werd tegemoetgekomen aan grotere bedrijven door ondernemingen met meer dan 50 werknemers een hogere tegemoetkoming toe te kennen.

 • Maximale bedragen voor een aanvraag voor de januari en februari 2021
  • € 7.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
  • € 15.000 voor ondernemingen met 10 werknemers of meer.
 • € 40.000 voor ondernemingen met 50 RSZ-werknemers of meer.
 • Het minimumbedrag bedraagt dan weer € 600

Aan welke voorwaarden moet een onderneming voldoen voor deze premie?

 • een exploitatiezetel in Vlaanderen hebben;
 • Ondernemingen die verplicht moesten sluiten kunnen aanspraak maken zonder dat ze enige omzetdaling moeten aantonen, hiervoor wordt verwezen naar de lijst van gesloten sectoren;
  OF
  Andere ondernemingen, die niet verplicht moesten sluiten maar wel hinder ondervonden, moeten opnieuw een omzetdaling van 60% kunnen aantonen in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk tot 15 maart 2021.

Per onderneming kan slechts één aanvraag ingediend worden.

1.2 Globalisatiemechanisme

Dit is een tegemoetkoming voor ondernemingen die van 1 april tot en met 31 december 2020 een omzetdaling hebben van minstens 60% en een boekhoudkundig verlies hebben geleden ingevolge de coronamaatregelen en in dezelfde periode vorig jaar een omzet hadden van minstens 450.000 euro excl. BTW.

De steun bedraagt 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019.

Van het totale bedrag worden de al uitbetaalde premies (hinderpremie, compensatiepremie, corona-ondersteuningspremie en Vlaams Beschermingsmechanisme) afgetrokken.

Deze premie moet evenwel nog goedgekeurd worden door de EU. Ze kan dus nog niet aangevraagd worden.

Meer info bij Vlaio waar de premie ook aangevraagd zal kunnen worden eens ze goedgekeurd is.

1.3 Uitbreiding van de Vlaamse crisiswaarborg  

"Wat met mijn lopende kredieten? Kan ik nog een bijkomende krediet aanvragen?"  

Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan waarborgen, kunnen via de waarborgregeling tot 75% van de kredietverbintenissen laten waarborgen door de Vlaamse overheid. Deze maatregel werd door de coronacrisis uitgebreid voor bepaalde kredieten/leasingovereenkomsten om problemen op te lossen die het gevolg zijn van de huidige crisis. De corona-uitbreiding impliceert dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (met een duurtijd tot 12 maanden) in aanmerking kunnen komen. 

Het gaat over bestaande, niet-bancaire schulden, zoals RSZ- en BTW-schulden of achterstanden, achterstallige huur of bijvoorbeeld lonen (geldt als herstel bedrijfskapitaal). Ook wie met eigen middelen een rekening heeft betaald, bijvoorbeeld 6 maanden geleden (de regeling geldt dus voor schulden tot 12 maanden oud) of de eigen rekening-courant wil aanzuiveren, kan gebruik maken van de corona-crisiswaarborg

De premie voor de crisiswaarborg in het kader van corona is lager en bedraagt slechts 0,25% in plaats van 0,5%. De maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Verder maakt de bestaande regeling het ook mogelijk om kredieten onder waarborg te verlengen of uitstel te vragen voor terugbetaling.  

Wie gebruik wil maken van een financieringsvraag op basis van de corona-waarborgregeling, neemt contact met de bank of leasingmaatschappij. 

De regeling loopt tot eind 2020.  

1.4 Versoepeling van de termijnen van de VLAIO-subsidies  

Door de economische moeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis kunnen begunstigden van VLAIO-subsidies in de problemen komen met het nakomen van de termijnen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst. De begunstigde van één van de hieronder genoemde subsidies kan in overleg met VLAIO een versoepeling bekomen van de termijnen die ze in het kader van de onderstaande subsidies moeten naleven:  

 • de Baekeland-mandaten;
 • Ecologiepremie+
 • ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek
 • Innovatiemandaten
 • Onderzoeksproject
 • Ontwikkelingsproject
 • Projectoproep Extended Reality (XR)
 • Strategische ecologiesteun (STRES)
 • Strategische Transformatiesteun (STS)
 • Thematische ICON-projecten

1.5 Uitbreiding aanmoedigingspremie voor werknemers

De bestaande Vlaamse aanmoedigingspremie is een reeds bestaand mechanisme uitgewerkt door de Vlaamse regering. Als u in de privésector of de socialprofitsector werkt en tijdskrediet, of een van de thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof) opneemt, dan kan u een aanmoedigingspremie krijgen. Dat is een aanvullende uitkering die u van de Vlaamse overheid krijgt, boven op de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Deze regeling werd naar aanleiding van de coronacrisis uitgebreid en wordt nu ook toegekend aan werknemers van ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien

De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden

De maandelijkse (bruto-)premie voor de werknemer varieert tussen 68 - 172 EUR en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 31 december 2020

Deze Vlaamse aanmoedigingspremie kan niet meer gecombineerd worden met de federale looncompensatie in geval van een vermindering van de arbeidsduur met minstens 20%.

1.6 Uitbreiding Winwinlening

Ook de Winwinlening is een reeds bestaand gunstregime dat uitgaat van de Vlaamse Regering. Met de Winwinlening wil de Vlaamse overheid particulieren ertoe aanmoedigen geld uit te lenen aan ondernemingen die financiële steun kunnen gebruiken. Particulieren kunnen zo de zaak van een vriend, familielid of kennis een duwtje in de rug geven. En ondernemingen kunnen gemakkelijker kapitaal uit hun directe omgeving aantrekken.

De particulier kent dus een lening toe aan een KMO. In ruil krijgt hij krijgt een financieel voordeel dat bestaat uit:

 • een jaarlijks belastingkrediet van 2,50 % op het openstaande kapitaal van de Winwinlening.
 • de mogelijkheid tot een eenmalig belastingkrediet van 30% in het geval dat (een gedeelte van) de Winwinlening niet wordt terugbetaald. Voor contracten tussen 15 maart 2020 en 31 december 2021 wordt dat bedrag opgetrokken tot 40%.

De Winwinlening is voordeling voor de KMO (de kredietnemer) omdat ze geld leent tegen een lage rente en ze geen waarborg hoeft te geven. Het maximumbedrag vna de lening is beperkt tot 300.000,00 EUR.

Ingevolge de COVID-19-crisis kunnen Winwinleningen, waarvan de looptijd in 2020 verstrijkt, een termijnverlenging genieten van ten hoogste 2 jaar.

Meer info over hoe u een aanvraag kan indienen vindt u hier (https://www.pmvz.eu/winwinlening)

1.7 Vriendenaandeel

Een gelijkaardige steunmaatregel is het nieuwe mechanisme van het vriendenaandeel. Opnieuw gaat het over een soort van winwin situatie. In tegenstelling tot bij de winwinlening is er hier geen sprake van een lening. Je investeert in de onderneming door aandelen aan te kopen in de KMO’s van vrienden en familie.

De aandeelhouder kan maximaal 75.000 euro investeren. Het fiscale voordeel voor het Vriendenaandeel is vastgelegd op 2,5% voor een periode van maximaal vijf jaar. Als onderneming kan men zo maximaal 300.000 euro kapitaal verwerven. De maxima per aandeelhouder en per onderneming kunnen niet worden gecumuleerd met de Winwinlening. Men kan er wel voor opteren om een deel van het bedrag als achtergestelde lening (Winwinlening) te verstrekken en een ander deel als kapitaal (Vriendenaandeel).

Deze maatregel is onder voorbehoud van goedkeuring in het Vlaams Parlement. Ze is dus nog niet operationeel.

1.8 Uitbreiding van de handelshuurlening

Ingevolge de coronacrisis hebben veel ondernemingen de deuren van hun fysieke handelszaak verplicht moeten sluiten. Vaak huren deze ondernemingen deze handelszaak. Daardoor worden zij geconfronteerd met een vaste kost voor het huren van het pand, terwijl zij geen inkomsten binnenkrijgen door de verplichte sluiting.

Daarom heeft de Vlaamse Regering een regeling ingesteld om aan deze problematiek te verhelpen. Ook bedrijven uit de eventsector kunnen deze steunmaatregel genieten.

De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens maximaal twee maanden huur voorschiet d.m.v. een lening aan de huurder (via PMV/z-Leningen). De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder.

De handelshuurlening kon oorspronkelijk tot 1 december 2020 aangevraagd worden, maar aangezien de crisis blijft aanhouden wordt die indieningstermijn verlengd tot 1 maart 2021.

1.9 Erf- en registratiebelasting

Net zoals in de eerste coronagolf heeft de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) enkele fiscale steunmaatregelen gepubliceerd.

VLABEL voert een termijnverlenging in tot 31 januari 2021 voor de fiscale formaliteiten in het kader van de erf- en registratiebelasting. Dit is om tegemoet te komen aan de notariskantoren en burgers die door de coronamaatregelen niet altijd tijdig aan al deze fiscale formaliteiten kunnen voldoen. 

Deze termijnverlenging wordt automatisch toegekend, het is dus niet nodig om deze aan te vragen.

Opvallend is wel dat de fiscale steunmaatregelen minder uitgebreid zijn dan in de eerste coronaperiode.

Voorwaarden

De termijnverlenging geldt enkel voor fiscale verplichtingen inzake de erfbelasting en de registratiebelasting. Als de oorspronkelijk fiscale termijn afloopt tussen 1 november 2020 en 31 januari 2021 en de fiscale verplichting nageleefd wordt uiterlijk op 31 januari 2021, dan is er geen belastingsverhoging verschuldigd.

Voorbeelden

VLABEL geeft als illustratie enkele voorbeelden, deze zijn raadpleegbaar op de website via deze link.

2. Steunmaatregelen Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2.1 Covid-19-premies voor verschillende sectoren:

2.1.1 de evenementensector

Het betreft hier de zwaar door de COVID-19-crisis getroffen ondernemingen van de Brusselse evenementen-, culturele en toerismesector en van het nachtleven. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ondernemingen in deze sectoren een premie krijgen van 3.000 tot 9.000 euro.

Uiterlijk op 4 december 2020 moet de premieaanvraag worden ingediend.

Informatie over deze premie vindt op de volgende website: http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-event

2.1.2 de restaurants en cafés

Het betreft hier de bars, cafés en restaurants die hun deuren moesten sluiten wegens de coronamaatregelen.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen drankgelegenheden en restaurants per vestigingseenheid 3.000 euro krijgen.

Uiterlijk op 4 december 2020 moet de premieaanvraag worden ingediend.

Informatie over deze premie vindt op de volgende website: http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-reca

2.1.3 de culturele en creatieve sector

De culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk die te lijden hebben onder de crisis, worden evenwel door het Gewest ondersteund. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze een premie van 4.000 euro krijgen.

Uiterlijk op 23 november 2020 moet de premieaanvraag worden ingediend.

Informatie over deze premie vindt op de volgende website: http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19-cultuur

2.1bis Nieuwe coronapremie in Brussel!

Het Brussels Hoofdstedelijk gewest kent een premie toe van € 1.500 aan bepaalde ondernemingen die hun deuren hebben moeten sluiten wegens de coronacrisis.

De premie kan toegekend worden in de volgende sectoren:

 • Contactberoepen (bv. kappers en schoonheidsverzorging);
 • Autorijscholen;
 • Recreatie (bv. fitnesscentra, exploitatie van pret- en themaparken, enz.).

Voorwaarde is dat de onderneming minstens één vestigingseenheid heeft in het Brussels Hoofdstedelijk gewest (actief op 2 november 2020) en verplicht moest sluiten door de coronacrisis.

De premie bedraagt € 1.500 per vestigingseenheid actief in het Brussels Hoofdstedelijk gewest die gedwongen moe(s)t sluiten. Er geldt een maximumbedrag van € 7.500 per onderneming. De premie kan dus voor maximum vijf vestigingseenheden aangevraagd worden.

De premie moet uiterlijk op 18 februari 2021 aangevraagd worden via de site 1819.brussels (https://1819.brussels/nl/blog/de-premie-voor-de-contactberoepen-beschikbaar).

Deze premie kan beschouwd worden als een ‘voorschot’ op een volgende, grotere premie, die eind februari beschikbaar zal zijn.

2.2 Toekenning van overheidsgaranties op bankleningen voor sterk getroffen bedrijven via het Brussels Waarborgfonds

Daarnaast zal finance&invest.brussels leningen toekennen aan een verlaagde intrestvoet aan horecazaken (met meer dan 50 personeelsleden) en aan de kernleveranciers van de horecasector. Finance&invest.brussels zal ook een moratorium toekennen op de kapitaalaflossing van de door haar toegekende leningen aan bedrijven van de getroffen sectoren.  

2.3 Steunmaatregelen voor de taxi- en hotel-sector 

"Ik maak deel uit van de Brusselse taxi- of hotelsector? Wat is er voorzien?"

Het Brussels hoofdstedelijk gewest voorziet in specifieke maatregelen voor de Taxi-en de hotel-sector. 

2.3.1 Exploitatie van taxi’s of van voertuigen met chauffeur

Het Brussels hoofdstedelijk gewest ziet, voor wat betreft de taxisector en voor het jaar 2020, af van de belasting op de exploitatie van taxi’s of van voertuigen met chauffeur.  

2.3.2 Toeristische logies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Voor wat de hotels betreffen, schaft het Brussels gewest de betaling af van de stadsbelasting voor het eerste semester van 2020.  

2.3.2.1 Belasting op toeristische logies 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een belasting op de inrichtingen van toeristisch logies verschuldigd voor de periode van bezetting van een logies. De belasting wordt gerekend per toeristische eenheid en per aantal nachten dat deze eenheid bezet wordt. 

Onder toeristische logies wordt verstaan "elk logies die op regelmatige basis of occasioneel tegen betaling wordt aangeboden aan toeristen voor één of meer nachten". Ook voor verhuur via Airbnb is dus deze belasting verschuldigd. 

Als toerist wordt éénieder verstaan "die in het kader van zijn privé- of beroepsactiviteiten minstens één nacht verblijft in een andere omgeving zonder er zijn woonplaats te vestigen en zonder (bij aanvang van het verblijf) de intentie te hebben om er meer dan 90 dagen ononderbroken te blijven". 

Per eenheid en per nacht is voor een "gewoon" logies een basisbedrag van € 0,0892 verschuldigd. Voor kampeerterreinen is dit basisbedrag € 0,0669 per eenheid van logies. Ook hier is het bedrag verschuldigd per nacht. Wanneer maximaal 5 eenheden van logies aan toeristen worden aangeboden in het onroerend goed waarin de exploitant gedomicilieerd is, dan geldt hetzelfde tarief als voor kampeerterreinen. 

Wanneer meerdere eenheden van logies een geheel vormen dat bestemd is om in zijn geheel te worden verhuurd, worden al deze eenheden van logies onweerlegbaar vermoed bezet te zijn door de toeristen die het geheel bezetten. 

2.3.2.2 Door wie te betalen? 

Deze belasting is verschuldigd door de exploitant van de betrokken inrichting van toeristisch logies, namelijk elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een inrichting van toeristisch logies exploiteert of voor wiens rekening dergelijke inrichting wordt geëxploiteerd. 

Voor elk verblijf dat aan een “toerist” wordt aangeboden, moet dus een belasting betaald worden door de exploitant, die op zijn beurt (gebruikelijk) deze belasting rekent naar de toerist. 

2.3.2.3 Steunmaatregel 

De Brusselse Regering heeft beslist dat de gewestbelasting op de inrichting van toeristische logies niet verschuldigd is voor de bezetting van logies door toeristen gedurende de periode van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020. 

Voor deze periode zal er geen aangifte moeten gedaan worden van bezettingen,  noch zullen er rechtzettingen en ambtshalve inkohieringen gebeuren. Ook voorafbetalingen betreffende de voorziene periode moeten niet gebeuren. 

Kortom, voor de eerste helft van 2020 is er geen belasting op toeristische logies te betalen door de exploitant.  

De Brusselse Regering is er zich van bewust dat de huidige crisis de toeristisch logies erg treft en dat maatregelen noodzakelijk zijn om een economische catastrofe te voorkomen.  Ondanks het feit dat we deze steunmaatregel toejuichen, stelt zich de vraag of deze wel vergaand genoeg is, daar de belasting ook maar verschuldigd is per bezette logie. De sector van het toeristisch logies is met name stilgevallen door de gezondheidscrisis, en als er geen bezetting is, is er ook zonder deze maatregel geen belasting verschuldigd. 

De Brusselse Regering heeft dit wel al gedeeltelijk trachten op te vangen door de vrijstelling uitwerking te geven vanaf 1 januari 2020, dus voor de lockdown, en (op heden minstens) te voorzien tot 30 juni 2020. Echter, er blijft dat deze maatregel onvoldoende is om deze zwaar getroffen sector uit de economische crisis te halen. 

2.3.3 Hotels in het Brussels Gewest hebben tot 13 november om steun aan te vragen

Hotels in het Brussels Gewest kunnen tot 13 november een premie aanvragen.

2.3.3.1 Over welke premie gaat het?

Het gaat over een premie van 1.100 euro per logieseenheid.

Met een logieseenheid wordt bedoeld een hotelkamer of elke ruimte van een toeristisch logies waar een of meer toeristen kunnen verblijven, van elk hotel of aparthotel waarvan de begunstigde de exploitant is.

Indien de basiscapaciteit van het hotel of aparthotel 18 of minder logieseenheden betreft, bestaat de steun uit een forfaitaire premie van 20.000 euro.

De steun bedraagt maximaal 200.000 euro per hotel of aparthotel en 800.000 euro per begunstigde.

2.3.3.2 Welke zijn de voorwaarden?

 • exploitant zijn van minstens één hotel of aparthotel gevestigd in het Brussels Gewest;
 • op 7 juli 2020 over een actief registratienummer en geldige stedenbouwkundige en brandveiligheidsattesten beschikken voor de hotels en aparthotels waarvoor de steun wordt aangevraagd;
 • aan de verplichtingen voldoen inzake bekendmaking van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België;
 • minstens aan twee van de drie volgende voorwaarden voldoen inzake financiële gezondheid:
  • het eigen vermogen is groter dan de helft van het geplaatst kapitaal, tenzij het kapitaal toereikend is wedersamengesteld sinds het einde van vorig boekjaar;
  • de omzet van 2019 is groter dan die van 2018;
  • het resultaat van de winst van het boekjaar voor belasting is positief;
 • geen sociale en fiscale schulden hebben, tenzij zij het voorwerp zijn van een afbetalingsplan dat nageleefd wordt;
 • op 31 december 2019 niet in moeilijkheden verkeren;
 • tot dusver onder punt 22 van de tijdelijke kaderregeling inzake staatsteun, in de hoedanigheid van onderneming, niet meer dan 800.000 euro ontvangen hebben, inclusief de premie bedoeld in dit besluit.

De steunaanvraag moet uiterlijk op 13 november 2020 ingediend worden bij de dienst Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Het stelt daartoe een formulier ter beschikking op zijn website. 

De toekenningsbeslissing wordt ten laatste op 31 december 2020 aan de begunstigde betekend.

De steun wordt in één enkele schijf vereffend op een bankrekeningnummer op naam van de begunstigde.

Opgelet! Het is belangrijk dat u deze steun enkel aanvraagt indien u aan alle voorwaarden voldoet, want BEW maakt binnen de 12 maanden na de toekenning ervan de nodige informatie over elke steun van meer dan 100.000 euro toegekend op grond van dit besluit bekend op de uitgebreide staatssteunwebsite of via het IT-instrument van de Europese Commissie. Het BEW bewaart gedurende een periode van 10 jaar na de toekenning van de steun alle informatie die nodig is om te kunnen nagaan of aan de vastgestelde voorwaarden is voldaan. BEW verstrekt deze informatie aan de Europese Commissie indien zij daarom verzoekt.

2.4 Opschorting van de LEZ-boetes

Het betreft hier de boetes naar aanleiding van de "Low Emission zone"   

De boetes worden uitgesteld tot de eerste dag na de einddatum van de corona overheidsmaatregelen. De opschorting heeft betrekking op de voertuigen die sinds 2018 onderworpen zijn aan de regels betreffende de lage-emissiezone. Dat impliceert dat de oorspronkelijke datum van 1 april 2020 niet meer actueel is.  

2.5 Uitstel verkeersbelasting

De betalingstermijn voor de verkeersbelasting en de belasting op inverkeersstelling met 2 extra maanden verlengd.

De Brusselaars en de Brusselse bedrijven krijgen dus 4 maanden de tijd om hun verkeersbelasting en, in voorkomend geval, de belasting op inverkeerstelling te betalen.

Dit geldt voor de aanslagbiljetten die verstuurd worden tot en met 30 september 2020.

3. Verschillende gemeenten hebben eigen coronamaatregelen

Verschillende gemeenten hebben eigen coronamaatregelen ingevoerd. Raadpleeg in dit verband de website van uw gemeente om te zien of u al dan niet in aanmerking komt voor een dergelijke steunmaatregel.

De steunmaatregelen van de Federale Overheid vindt u hier.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Toon Rummens

Toon Rummens

Partner
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Aline Heyrman

Aline Heyrman

Senior Counsel
Sidney Van Ommeslaghe

Sidney Van Ommeslaghe

Senior Counsel
Toon Delie

Toon Delie

Senior Associate
Tracy Enta

Tracy Enta

Senior Associate
Gloria Inés Delgado Villegas

Gloria Inés Delgado Villegas

Associate
Imad Touil

Imad Touil

Associate
Victoria of Seeds of Law

Victoria of Seeds of Law

Our virtual associate and spokesperson
Ann Vranken

Ann Vranken

Jurist & Head of Marketing